Inzien verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot 6 weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Overheid.nl: berichten over uw buurt

Bent u benieuwd welke vergunningen de gemeente, de Provincie Zuid-Holland of de DCMR Milieudienst Rijnmond verleent of welke belangrijke meldingen zij doen? U vindt die informatie op www.overheid.nl. Kies woonplaats of postcode en welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld binnen 500 meter van uw huis.

Nog makkelijker is het om u aan te melden voor de gratis e-mailservice Berichten over uw buurt.

Inzien ontwerpbestemmingsplannen

Een ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken (online) ter inzage. In deze periode kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Kijk voor de exacte link in het bericht over het ter inzage liggende plan.

Zienswijze ruimtelijk plan indienen

U kunt tijdens deze 6 (inzage)weken ook reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het ontwerpbestemmingsplan bent.

Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag, neem eerst contact op met de gemeente. U kunt dit doen via dit formulier of door contact op te nemen met de contactpersoon die genoemd wordt in de publicatie.

U kunt op 3 manieren uw zienswijze indienen

Direct online

U heeft nodig:

 • Inloggegevens DigiD of eHerkenning (eH3)
 • Naam ruimtelijk plan, de IMRO-code en ons kenmerk (gegevens staan vermeld in de bekendmaking)

DigiD linkDien uw zienswijze in   eHerkenning linkDien uw zienswijze in
 

Schriftelijk

U kunt schriftelijk uw zienswijze bij de gemeenteraad indienen. De brief bevat tenminste:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de bekendmaking waarop u reageert
 • het nummer van het ruimtelijk plan (dit nummer begint met NL.IMRO.)
 • ons kenmerk/zaaknummer
 • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
 • uw handtekening

Mondeling

Voor het mondeling geven van een zienswijze (reactie) maakt u een afspraak met de contactpersoon die genoemd wordt in de bekendmaking.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

 • U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging met uitleg over de procedure.
 • We nemen ingediende zienswijzen mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit.
 • U ontvangt per brief een reactie op uw zienswijze.
 • Bestemmingsplan Maasstraat 27 Rhoon ter inzage

  Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad tot vaststellen van het bestemmingsplan Maasstraat 27 in Rhoon. Het gaat om het slopen van de bestaande bedrijfsschuur en het ter plaatse bouwen van 1 nieuwe vrijstaande woning op het perceel Maasstraat 27 in Rhoon.

 • Ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040 ter inzage

  Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard heeft op 21-12-2021 de ‘ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedurende zes weken de ‘ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040’ ter inzage ligt. De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Albrandswaard.

 • Rectificatie - Wijzigingsplan en besluit hogere grenswaarden wet geluidhinder Tijsjesdijk 8 in Rhoon

  In de eerdere bekendmaking staat een vorm fout in de tekst-codering. Daarom leggen we het besluit opnieuw voor 6 weken ter inzage. Het besluit is inhoudelijk ongewijzigd.
  Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit tot vaststellen van het wijzigingsplan Tijsjesdijk 8 in Rhoon.