De gemeente gebruikt de inbreng van bewoners en organisaties om het beleid te verbeteren. Op veel onderwerpen die de raadscommissies behandelen, is het voor u dan ook mogelijk om in te spreken. Alle beleidsplannen waarop u kunt inspreken (door het indienen van uw zienswijze of bezwaar) liggen altijd ter inzage in het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot 6 weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Overheid.nl: berichten over uw buurt

Bent u benieuwd welke vergunningen de gemeente, de Provincie Zuid-Holland of de DCMR Milieudienst Rijnmond verleent of welke belangrijke meldingen zij doen? U vindt die informatie op www.overheid.nl. Kies woonplaats of postcode en welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld binnen 500 meter van uw huis.

Nog makkelijker is het om u aan te melden voor de gratis e-mailservice.

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke entree Overhoeken I en II’

    Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke entree Overhoeken I en II’ ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op het kunnen realiseren van verbindingsweg tussen de Dienstenstraat en de Nijverheidsweg en extra parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Overhoeken in Rhoon.

  • Bouwplan Stationsstraat 49-59 Rhoon en ontheffing hogere waarde wet geluidhinder

    Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit tot verlenen van de uitgebreide omgevingsvergunning ‘Stationsstraat 49-59’ te Rhoon. Ter inzage ligt ook de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit ontheffing hogere waarde geluidhinder. Het gaat om het transformeren van een bestaand pand dat een kantoor functie had, naar (huur)woningen.