Hof van Poortugaal – Antes-locatie

Parnassia Groep, waar Antes onderdeel van uitmaakt, en de gemeente Albrandswaard werken samen aan plannen voor woningbouw op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. Op 6 februari 2023 is door de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor deze woningbouw vastgesteld. Hiermee kan begonnen worden met de uitwerking van een schetsontwerp-stedenbouwkundig plan.

Een goede afwikkeling van het verkeer belangrijk voor omgeving

Als initiatiefnemer is Parnassia verantwoordelijk voor het opstellen van het schetsontwerp. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van het verkeer van en naar de beoogde nieuwbouwwijk. De gemeenteraad heeft haar voorkeur uitgesproken voor een nieuw aan te leggen weg langs de sportvelden. De komende periode wordt ook van deze weg een schetsontwerp gemaakt.

Meedenken over de voorkeursvariant voor verkeer naar het Hof van Poortugaal

Op 19 april 2023 vond een inloopbijeenkomst plaats over deze voorkeursvariant. Omwonenden en andere belangstellenden konden tijdens deze bijeenkomst aangeven wat zij van belang vinden voor het ontwerp voor deze weg.

Het project

Parnassia Groep is eigenaar van de grond. Het gaat om circa 20 hectare. Het plan heeft veel gevolgen voor de directe omgeving. Deze gevolgen moeten eerst goed onderzocht worden voordat er een definitief besluit over het plan kan worden genomen.

Haalbaarheidsfase

In de eerste fase is de haalbaarheid van het plan onderzocht. Een belangrijke mijlpaal in deze fase was de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2023. In deze vergadering heeft de raad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Dit vormt het kader voor de plannen die hierna volgen.

Schetsontwerp stedenbouwkundig plan

Met het besluit van de gemeenteraad kan een start worden gemaakt met de volgende fase: het maken van een schetsontwerp voor het stedenbouwkundig plan. Hierin wordt het globale vlekkenplan iets meer gedetailleerd ingevuld. Het geeft een wat gedetailleerder beeld van de invulling van de structuur en van het programma. Het schetsontwerp stedenbouwkundigplan vormt uiteindelijk de input voor het op te stellen bestemmingsplan.

Intentieovereenkomst

In oktober 2021 stemde de gemeenteraad in door het sluiten van een intentieovereenkomst (pdf, 745 kb) met eigenaar Parnassia Groep. Dit vormde de start van de haalbaarheidsfase. In de intentieovereenkomst staat ook duidelijk waar de gemeente voor verantwoordelijk is en waar Parnassia Groep verantwoordelijk voor is bij deze onderzoeken.

Meer informatie

Actuele informatie over het ‘Hof van Poortugaal’ is te vinden op de projectwebsite van Parnassia Groep.