Ontwerpbestemmingsplan Hof van Poortugaal

21 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan Hof van Poortugaal. Het gaat om het herinrichten van het terrein van de Parnassiagroep om de bouw van 525 woningen, waarvan 33% sociale huurwoningen, bestaande uit gestapelde bouw en ook grondgebonden woningen, maatschappelijke gebouwen, groen en water mogelijk te maken. Ook worden planrechten gevestigd om een ontsluitingsweg langs het sportpark Poortugaal te realiseren.

Plan

Bouwen van maximaal 525 woningen in het plangebied van Parnassiagroep, gelegen ten zuiden van de Albrandswaardsedijk en de Oude Maas te Poortugaal, ook wel bekend als het Antesterrein te Poortugaal. Realiseren van een ontsluitingsweg.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Inzage

8 weken van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 15 februari 2024

www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPHvPoortugaal-ONT1

Zienswijze

Een belanghebbende kan tegen dit ontwerpbesluit gedurende de acht weken termijn van terinzagelegging een schriftelijke, gemotiveerde, reactie indienen.
Stuur uw schriftelijke gemotiveerde zienswijze binnen de genoemde (inzage)termijn van acht weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Graag onder vermelding van ‘2023-030651’. U kunt uw zienswijze ook indienen via de gemeentelijke website via www.albrandswaard.nl/ter-inzage.

Informatie avond

Wij nodigen u uit voor een informatieavond met inloop op donderdag 18 januari 2024 in het Huis van Albrandswaard. U bent vanaf 17.00 uur welkom en deze avond eindigt om 20.00 uur.

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Misschien wilt u meer weten over het ruimtelijk proces, de beoogde doelstellingen, of misschien wilt u gewoon buurtgenoten ontmoeten. Zowel de mensen van de gemeente Albrandswaard en de Parnassia Groep zijn aanwezig om u zo goed mogelijk te informeren.