Meest gestelde vragen over flexwonen

1. Wat is flexwonen?

De term flexwonen staat in het algemeen voor verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Bij flexwonen is minstens één van de volgende punten tijdelijk:

Het gaat meestal om wat kleinere woningen die zowel via transformatie van bestaande gebouwen als door nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd. In Albrandswaard gaat het op dit moment om nieuwbouw. Flexwonen kan als tijdelijke oplossing uitkomst bieden. Het biedt een mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in de dringende woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen. De bouwtijd en vaak ook de procedures voor het bouwen van flexwoningen zijn korter dan bij reguliere woningbouw.

2. Waarom doen we dit?

Wij streven naar een evenwichtige woningvoorraad gericht op de verschillende doelgroepen die het nodig hebben, zoals vergunninghouders, starters en ouderen. Er is een enorm woningtekort in Nederland en een lange wachtrij woningzoekenden en dus ook in Albrandswaard. Daarnaast hebben wij, zoals alle andere gemeenten, een landelijk taakstelling om vergunninghouders onderdak te bieden (zie ook de beantwoording bij vraag 6) en zijn wij op zoek naar huisvesting voor 100 Oekraïense vluchtelingen. We maken afspraken met woningcorporaties om deze wachtrij te verkorten. Dit kan bijvoorbeeld door flexwoningen te laten realiseren waar starters en ouderen en andere doelgroepen kunnen wonen.

Nog onduidelijk is het of en wanneer de Spreidingswet (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang) in werking treedt. Als deze wet van kracht wordt, krijgt elke gemeente naast de taakstelling voor vergunninghouders, ook een taakstelling voor de opvang van asielzoekers.

3. Hoe lossen we het probleem van een tekort aan woningen op korte en lange termijn op?

Korte termijn: door starters, ouderen en andere doelgroepen met een urgentie te huisvesten in flexwoningen, neemt de druk op de wachtlijsten van woningcorporaties af. Ook kunnen de woningen in Schutskooijwijk waar op dit moment tijdelijk Oekraïners zijn gehuisvest, worden gesloopt zodat op dezelfde locatie nieuwe sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.

Lange termijn: er staan diverse permanente nieuwbouwprojecten op de planning die op termijn woningen toevoegen aan de woningvoorraad van Albrandswaard.

4. Voor wie kan het een oplossing zijn?

Voor iedereen die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Door meer woningen op de markt te realiseren is het mogelijk om meer mensen te huisvesten.

5. Wie zijn vergunninghouders?

Vergunninghouders zijn mensen met een verblijfsvergunning. Het kan gaan om (één ouder) gezinnen, jongeren en alleenstaanden. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als andere Nederlanders.

6. Wat is onze taak voor vergunninghouders?

Het is wettelijk verplicht dat de gemeente zorgt voor huisvesting van vergunninghouders. Door het realiseren van flexwoningen wordt het aantal vergunninghouders dat gebruik maakt van de reguliere woonruimteverdeling minder. Als gemeente hebben we de taak om vergunninghouders te huisvesten. Voor 2023 gaat het om een taakstelling van 76 personen. Inmiddels is voor 25 vergunninghouders huisvesting gevonden: dit betekent dat er nog 51 vergunninghouders vóór 1-1-2024 huisvesting moeten krijgen.

7. Hoe wordt de verdeling in aantal woningen over de doelgroep uitgevoerd?

Een woningcorporatie kan samen met de gemeente bepalen waar doelgroepen worden geplaatst. Dit gebeurt op grond van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam, die Albrandswaard heeft vastgesteld en is mede afhankelijk van de soort woningen die er zijn. Er wordt gestreefd naar een mix van de genoemde doelgroepen.

8. Hoe lang blijven deze tijdelijke woningen staan en waarom deze termijn?

De flexwoningen mogen maximaal 15 jaar op één locatie blijven staan; in de Crisis-en Herstelwet is deze termijn opgenomen. De kosten van het ontwikkelen en plaatsen van de woningen zijn niet goedkoop. De periode van 15 jaar maakt het financieel haalbaar.

9. Bestaat de mogelijkheid dat deze woningen langer blijven staan dan 15 jaar? Hoe waarborgen we dat de woningen na 15 jaar weggaan?

Het doel van flexwonen is snel en tijdelijk de druk op de woningmarkt te verlichten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de Crisis- en Herstelwet. De termijn dat de woningen maximaal mogen blijven staan is volgens deze wet 15 jaar. Deze bepaling komt in de omgevingsvergunning van de flexwoonlocatie te staan. Indien het perceel eigendom is van de gemeente zal een overeenkomst met de woningcorporatie worden gesloten, waarin de termijn van 15 jaar is vastgelegd.

10. Hoelang kan iemand er blijven wonen?

Het is nog niet besloten of de huurcontracten tijdelijk of voor onbepaalde tijd zijn. Huurders kunnen er in principe maximaal 15 jaar blijven wonen.

11. Met wie werkt de gemeente samen?

De gemeente is in overleg met woningcorporaties over kansrijke locaties en over de voorwaarden waaronder de corporaties willen investeren in de flexwoningen. Daarnaast wordt met de eigenaren van de locatie Stationsstraat overleg gevoerd over de ontwikkeling van deze locatie. Medewerking aan het realiseren van flexwoningen biedt wat de gemeente betreft geen garantie voor het realiseren van definitieve woningbouw op deze locatie.

12. Welke locaties werkt de gemeente verder uit?

Het college zet in op zowel de locatie Stationsstraat, tussen de Molendijk en Intratuin, als op de locatie Albrandswaardsedijk, naast SV Poortugaal om in totaal 120 flexwoningen te kunnen realiseren. Met betrekking tot deze locaties ziet het college op basis van de reacties geen reden om af te zien van deze ontwikkeling. Wel trekt het college graag met omwonenden op bij de nadere uitwerking. Ten aanzien van de locatie Stationsstraat bespreekt de gemeente met de ontwikkelaar dat medewerking aan het realiseren van flexwoningen geen garantie biedt voor het realiseren van definitieve woningbouw op deze locatie.

Ook drie andere locaties worden kansrijk geacht.

13. Op welke wijze is de locatiematrix, opgesteld om kansrijke locaties te bepalen, tot stand gekomen?

Een ambtelijke werkgroep heeft deze locatiematrix opgesteld; mede op basis van deze locatiematrix heeft het college van B&W besloten om twee locaties als kansrijk aan te merken. In de matrix zijn 22 locaties aan de hand van diverse criteria met elkaar vergeleken. Aan alle criteria is dezelfde weging toegekend.

14. Op welke wijze is het aantal woningen per locatie bepaald?

Het genoemde aantal woningen voor de locaties Stationsstraat en Albrandswaardsedijk is indicatief en gebaseerd op een eerste telverkaveling. Hierbij is meegenomen, dat een aantal flexwoningen een relatief kleine vloeroppervlakte hebben: tussen de 18 en 40 m². Dus kunnen een groot aantal flexwoningen op een relatief kleine perceeloppervlakte worden gerealiseerd.

15. Is toewijzen van een flexwoning aan huidige bewoners van Albrandswaard mogelijk?

In de eerder genoemde Verordening op basis waarvan we in de regio sociale huurwoningen verdelen, staat dat 25% van de woningen in Albrandswaard kunnen worden toegewezen aan bewoners van Albrandswaard.

16. Kan ik in aanmerking komen voor een flexwoning?

Zodra er duidelijkheid is over de locatie, het exacte aantal flexwoningen, de te huisvesten doelgroepen en de woningcorporatie, wordt bekend of en zo ja hoeveel flexwoningen via de wachtlijst kunnen worden toegewezen. De woningcorporaties in het Rijnmondgebied maken gebruik van WoonnetRijnmond: https://www.woonnetrijnmond.nl/

17. Wat zijn de volgende stappen?

18. Hoe worden de omwonenden betrokken?

Het eerste deel van de participatie is gestart met de eind juni gehouden inloopbijeenkomsten. Ook in de volgende fases zullen omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd.

Om te komen tot besluitvorming over locaties vragen wij per locatie een afvaardiging van bewoners (max 10 personen) met ons mee te denken en ons te adviseren in de vorm van een klankbordgroep. De klankbordgroep komt twee keer bijeen, in oktober en in november. In november volgt een informatiebijeenkomst voor alle betrokken inwoners. Zie ook het antwoord op vraag 17.

19. Wat is het doel van participatie?

Er is voor gekozen om ruim voorafgaand aan de besluitvorming omwonenden te raadplegen en te vragen hun mening kenbaar te maken. In het verdere proces zullen omwonenden worden geïnformeerd. Een gemeentelijk besluit zal te zijner tijd mee zijn gebaseerd op de ingekomen reacties en overleggen met omwonenden en belanghebbenden.

Om te komen tot besluitvorming over locaties vragen wij per locatie een afvaardiging van bewoners (max 10 personen) met ons mee te denken en ons te adviseren in de vorm van een klankbordgroep. De klankbordgroep komt twee keer bijeen, in oktober en in november. In november volgt een informatiebijeenkomst voor alle betrokken inwoners.

20. Waar kan ik bezwaar maken of vragen stellen?

In deze fase kunt u nog geen bezwaar maken; via email communicatie@albrandswaard.nl kunt u wel uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Voor het realiseren van flexwoningen is een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag noodzakelijk. Deze procedure voorziet wel in de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

21. Worden deze woningen aardgasvrij opgeleverd?

Ja, ons streven is om alle nieuwbouwwoningen in Albrandswaard aardgasvrij op te leveren.

22. Zijn er voorwaarden waaraan de kwaliteit van de woningen moeten voldoen?

Flexwoningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit; sommige flexwoningen voldoen aan het Bouwbesluit voor permanente woningen. Voor wat betreft de inpassing van de flexwoningen in de bestaande omgeving geldt, dat voor elke locatie voorwaarden worden opgesteld die rekening houden met de leefbaarheid en uitstraling van de nieuw te ontwikkelen flexwoningen.

23. Kan er gegarandeerd worden dat er na een aantal (15?) jaar, reguliere woningen beschikbaar zijn voor genoemde doelgroepen?

Deze garantie kunnen wij niet geven. De ervaring leert dat de doelgroepen zelf doorstroommogelijkheden vinden als de woning niet meer passend is.

24. Op welke wijze word ik op de hoogte gehouden over het onderwerp flexwonen?

Op de website van de gemeente Albrandswaard treft u actuele informatie aan over de stand van zaken van het onderwerp flexwonen: https://www.albrandswaard.nl/flexwoningen.

25. Waar kan ik meer informatie over flexwonen vinden?

Op de volgende sites vindt u meer informatie over flexwonen:

Algemene informatie flexwonen

Hieronder vindt u links naar webpagina’s en nieuwsberichten met meer informatie over flexwonen: