Albrandswaard heeft een aantal groene gebieden gelegen in een verstedelijkte omgeving. Het Binnenland van Rhoon, sinds 2020 genaamd de Poort van Buijtenland is daar een mooi voorbeeld van. Deze locatie grenst aan de polders van Het Buijtenland van Rhoon en wordt omringd door de natuur van de Koedoodzone. In de toekomst krijgt deze locatie een recreatieve bestemming in combinatie met een aantal commerciële voorzieningen, passend bij het gebied.

Een veelzijdig gebied

De Poort van Buijtenland is een klein doch uniek en veelzijdig gebied in Albrandswaard dat direct aan het Buijtenland van Rhoon grenst. In dit veel grotere ‘Buijtenland’ gaan natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie hand in hand. Een passende ‘poort’ naar dit gebied hoort daarbij. Gelegen in de buurt van de rivier de Koedood, de wijk Portland en de stad Rotterdam heeft het gebied alle potentie om uit te groeien tot een toplocatie. Voor de inrichting wordt gedacht aan voorzieningen en functies die bij zo’n entree en het landschap passen, waaronder bijvoorbeeld een fiets- en kanoverhuurpunt.

Foto Poort van Buijtenland met een doorkijkje naar het Buijtenland (bron: Peter Verkade, september 2021)
Foto Poort van Buijtenland met een doorkijkje naar het Buijtenland (bron: Peter Verkade, september 2021)

Van gebiedsvisie naar ontwerp

In december 2020 heeft het college de gebiedsvisie Poort van Buijtenland vastgesteld. De gemeente Albrandswaard, de provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon werken in projectteam verband de gebiedsvisie verder uit. Hiertoe is opdracht verstrekt aan landschapsarchitect Peter Verkade, die ruime bekendheid heeft met het gebied. Gelijktijdig is aan advies- en ingenieursbureau Antea opdracht verstrekt voor het opstellen van een kostenraming om de te verwachten kosten voor de inrichting van het openbaar gebied inzichtelijk te maken.

Het voorlopig ontwerp (VO) en bijbehorende kostenraming is ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en is op 6 december 2021 behandeld in de commissie Beraad en Advies. Meer informatie over deze vergadering kunt u vinden op de gemeentelijke website. Op 9 december 2021 zijn het VO en de kostenraming voorgelegd aan de stuurgroep en is het ontwerp inhoudelijk goedgekeurd en afgerond.  

Vervolg project en acute noodopvang

Op maandag 7 maart heeft de gemeenteraad unaniem besloten medewerking te verlenen aan de acute opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne op de locatie Rode Boog – Zevenmeet. Momenteel wordt hier verder invulling aan gegeven. De verwachte duur van de huisvesting is circa vier maanden. Meer informatie vindt u op de website van de gemeenteraad. 

Het vervolgtraject van de Poort van Buijtenland is – naast nader te maken afspraken met de provincie over de benodigde financiën - afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de acute noodopvang. De projectleiding volgt deze nauwgezet.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkeling in de Poort van Buijtenland? Neem dan contact op met projectleider Marita Verkaik en/of projectondersteuner Ryanne Vink via e-mailadres gebiedsontwikkeling@albrandswaard.nl.

Nieuwsbrief

De gemeente Albrandswaard betrekt graag bewoners en andere belangstellenden bij de toekomst van het Poort van Buitenland. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief over Poort van Buijtenland door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.