Poort van Buijtenland

Poort van Buijtenland is een groen gebied in een verstedelijkte omgeving. In de toekomst krijgt deze locatie een recreatieve bestemming in combinatie met een aantal commerciële voorzieningen.

Het Binnenland van Rhoon, sinds 2020 genaamd de Poort van Buijtenland, grenst aan de polders van Het Buijtenland van Rhoon en wordt omringd door de natuur van de Koedoodzone.

Een veelzijdig gebied

De Poort van Buijtenland is een klein doch uniek en veelzijdig gebied in Albrandswaard dat direct aan het Buijtenland van Rhoon grenst. In dit veel grotere ‘Buijtenland’ gaan natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie hand in hand. Een passende ‘poort’ naar dit gebied hoort daarbij. Gelegen in de buurt van de rivier de Koedood, de wijk Portland en de stad Rotterdam heeft het gebied alle potentie om uit te groeien tot een toplocatie. Voor de inrichting wordt gedacht aan voorzieningen en functies die bij zo’n entree en het landschap passen, waaronder bijvoorbeeld een fiets- en kanoverhuurpunt.

Gebiedsvisie

De gemeente Albrandswaard heeft samen met de provincie Zuid-Holland, de gebiedscoöperatie Buijtenland en andere betrokken partijen in het gebied een gebiedsvisie opgesteld. De ideeën en reacties van betrokkenen – die tijdens ontwerpateliers en inloopavonden werden opgehaald – zijn hierin meegenomen. In december 2020 heeft het college de gebiedsvisie Poort van Buijtenland vastgesteld als kader voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Voorlopig ontwerp

De gebiedsvisie is met een integraal projectteam en Peter Verkade Landschapsarchitect verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Uitgangspunten voor dit VO vormden de Gebiedsvisie Poort van Buijtenland (Palmbout), het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon en de Recreatievisie XL.

De Poort van Buijtenland als recreatieve schakel naar de omgeving is in het ontwerp nader uitgewerkt en verbeeld. Deze ‘Poort’ vormt het startpunt om het Buijtenland van Rhoon te ontdekken en biedt diverse mogelijkheden om te recreëren.

De belangrijkste uitgangspunten van het VO zijn:

 • Spontane natuurontwikkeling
  In de afgelopen jaren is er veel spontane natuur ontstaan in het plangebied. Het uitgangspunt van het VO is om dit natuurlandschap te koesteren en de natuurlijke kwaliteiten waar mogelijk te behouden. Het gaat om bestaande boomgroepen, hoogteverschillen, graslanden en natuurvriendelijke oevers.
 • Venster op het landschap
  Een deel van het natuurlandschap wordt toegankelijk en beleefbaar gemaakt door een centrale parkstrook. De parkstrook biedt ruimte om te picknicken, een balletje te trappen, etc. Twee landschappelijke ‘lopers’ leiden de recreant naar de rand van het Buijtenland.
 • De erven
  In de Poort komen drie recreatie-erven. Het meest zuidelijk erf is het publieke erf, met een informatiecentrum van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon en een natuurspeelplaats. Voor de invulling van de andere kavels wordt de markt benaderd.
 • Recreatieve routes
  Vanaf de Poort is het mogelijk het Buijtenland te voet, per fiets of zelfs per kano of te paard te verkennen. Bestaande struinroutes blijven gehandhaafd en er komen nieuwe wandel- en fietspaden. Er komt een parkeerlaan waar bezoekers de auto kwijt kunnen.

Het voorlopig ontwerp (VO) en bijbehorende kostenraming is ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en is op 6 december 2021 behandeld in de commissie Beraad en Advies. Meer informatie over deze vergadering kunt u vinden op de gemeentelijke website. Op 9 december 2021 zijn het VO en de kostenraming voorgelegd aan de stuurgroep en is het ontwerp inhoudelijk goedgekeurd en afgerond.

Voorlopig ontwerp Poort van Buijtenland – Beeld Peter Verkade

Aanpassen bestemmingsplan

Om de uitvoering van de gebiedsvisie mogelijk te maken is het nodig om het bestemmingsplan aan te passen. In het moederplan “bestemmingsplan Portland” is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. De ruimtelijke randvoorwaarden liggen dus al vast. Deze worden verder uitgewerkt in een ontwerp-wijzigingsplan dat duidelijkheid geeft over de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de kavels en percelen in het plangebied.

Het ontwerp wijzigingsplan gaat op 1 december 2023 in procedure en wordt naar verwachting 1e kwartaal 2024 vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt dan ter inzage voor een periode van 6 weken. U kunt het raadplegen op de pagina Ter inzage. Omwonenden en stakeholders worden op de hoogte gesteld door een gemeentelijke brief.

Vervolgproces

Een volgende stap binnen het project is het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. De gronden worden verkocht aan de provincie Zuid-Holland en zij zullen het vervolg van dit proces oppakken.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkeling in de Poort van Buijtenland of wilt u de gebiedsvisie per e-mail ontvangen? Neem dan contact op met projectleider Alvin Finisie via e-mailadres a.finisie@albrandswaard.nl.

Verdere communicatie van dit project is binnenkort te vinden op de pagina Buijtenland van Rhoon van de Provincie Zuid-Holland. Hier zal informatie worden toegevoegd van het project Poort van Buijtenland waarin de planning van het proces beschreven zal worden.

Werkzaamheden

Vanaf 12 februari 2024 worden er hoogtemetingen en sonderingen uitgevoerd op de toekomstige locatie van de Poort van Buijtenland. Lees hier meer over op Werk in uitvoering.

Nieuwsbrief

De gemeente Albrandswaard betrekt graag bewoners en andere belangstellenden bij de toekomst van het Poort van Buitenland. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief over Poort van Buijtenland door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Nieuwsbrief Poort van Buijtenland

Meld u aan voor de nieuwsbrief over de Poort van Buijtenland

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.