Zegenpoldersedijk: Rhoonse stort

Langs de Oude Maas ligt tussen het Buijtenland van Rhoon en de Rhoonse Grienden de voormalige stortplaats de Rhoonse stort. In samenwerking met de gemeente Albrandswaard, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Waterschap Hollandse Delta en de DCMR neemt de provincie Zuid-Holland het initiatief om deze locatie aan te pakken en een schone grondlaag aan te brengen. De provincie werkt aan een sanerings- en inrichtingsplan waarbij:

  • de stortlocatie wordt voorzien van een leeflaag van minimaal een halve meter dik;
  • aan het noordelijk talud van de zeedijk een grondbuffer wordt aangelegd van 30 meter breed, met aansluitend een sloot met zuiverende oever;
  • de benodigde grond voor het afdekken van de stortlocatie en de aanleg van de grondbuffer wordt ontgraven in de naastliggende Zegenpolder.


Op bovenstaande kaart kunt u zien waar gewerkt wordt.

Waarom is het nodig?

De vuilstort is van 1960 tot 1968 gebruikt. Men stortte er aanvankelijk alleen huisvuil, maar later ook bedrijfsafval en chemisch afval, voor een belangrijk deel afkomstig uit de petrochemische industrie. In diverse bodemonderzoeken is sterke verontreiniging van de grond aangetoond. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen, minerale olie, VAK en fenolen in de grond en grondwater.

De locatie vormt een natuur- en recreatiegebied met bosbeplanting, wandel- en fietspaden en een parkeerterrein. Hoewel er momenteel geen menselijk gevaar bestaat, is er een onaanvaardbaar ecologisch risico. Om deze reden is het nemen van maatregelen noodzakelijk.

Wat is de planning?

De planning voor de aanpak van de Rhoonse stort is als volgt:

  • voorjaar 2017: voorbereidende werkzaamheden (realiseren nieuwe watergang Zegenpolder);
  • winter 2017 / 2018: start bomenkap;
  • voorjaar / zomer 2018: aanbrengen afdeklaag en grondbuffer, ontgraving en aanpassing watersysteem in Zegenpolder.

In het ontwerp is nadrukkelijk gezocht naar samenhang met aanliggende Rhoonse Grienden, Zegenpolderse zeedijk, Zegenpolder en recreatiegebied Johannapolder. Doel van de provincie is om een voor mens en milieu veilige omgeving te creƫren die naar de toekomst toe duurzaam te gebruiken en te beheren is.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Willy Cornelissen, telefoon 06-11907581 / e-mail w.cornelissen@pzh.nl.