Zorg en veiligheid

Sommige inwoners hebben te maken met complexe problematiek, worden vaker het slachtoffer van misbruik of criminaliteit, en zorgen daarnaast steeds vaker voor overlast op straat. Slachtofferschap en daderschap lopen hier door elkaar. Ook zijn er steeds vaker mensen die niet om hulp vragen en buiten de boot vallen. In deze situatie kun je niet alleen kijken naar handhaven of naar zorg, maar is een gecombineerde aanpak nodig.

Alcohol vrije zones

In de huidige geldende Algemene Plaatselijke Verordening 2017 is het artikel 2:48 Verboden Drankgebruik opgenomen. Deze regeling houdt in dat het verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Op het moment dat er op een bepaalde plaats / omgeving regelmatig problemen ontstaan door het gebruik van alcohol kan het college het gebied / omgeving aanwijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf of voor een evenement waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet toestemming is verleend om op de plaats waar een evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken.

Het college heeft de volgende gebieden aangewezen als alcoholvrije zone:

 • Albrandswaardsedijk, Poortugaal
 • Winkelcentrum Poortugaal
 • Emmastraat, Poortugaal
 • Winkelcentrum Rhoon
 • Park van Rhoon
 • Winkelcentrum Hof van Portland
 • Omgeving van de scholencampus in Portland

Forensische zorg Poortugaal

Fivoor start samen met Antes een pilot met een sms-dienst voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Mede op verzoek van de gemeente hebben beiden organisaties onderzocht hoe zij een aanvulling konden bieden op de huidige communicatie met omwonenden. Aanleiding hiervoor is de wens van omwonenden om snel geïnformeerd te worden bij incidenten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Antes en Fivoor willen graag een goede buur zijn en samen tegemoetkomen aan deze behoefte.

Sms-berichten

Deelnemers aan de pilot ontvangen vanaf 16 juli een sms als zich een situatie voordoet die mogelijk van invloed is op de omwonenden. De informatie kan variëren van een veiligheidswaarschuwing tot uitleg over het toesnellen van een ambulance of andere hulpdienst.

Samenspraak

De informatiedienst is in samenspraak met omwonenden ontwikkeld en een aantal van hen doet mee aan de pilot. De omwonenden die aanwezig waren bij de laatste digitale omwonendenavond over dit onderwerp hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Ook de leden van de klankbordgroep Antes en de commissie van omwonenden van Fivoor zijn gevraagd mee te doen. Er is bewust gekozen voor een kleinschalige pilotgroep, zodat het systeem zorgvuldig kan worden ingericht en de organisaties kunnen leren van de ervaringen.

Evaluatie en voortzetting

De pilot duurt drie maanden. Deelnemers kunnen doorlopend hun feedback geven, aanpassingen worden indien mogelijk direct verwerkt in de pilot. Half oktober vindt een eindevaluatie plaats en wordt in samenspraak met de betrokken deelnemers bepaald of de dienst wordt voortgezet en wordt opengesteld voor alle omwonenden om zich op te abonneren.

Vragen

Vragen over dit bericht kunt u stellen via communicatie@anteszorg.nl of via communicatie@fivoor.nl.

Meer informatie over de betrokken organisaties

Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor de patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving. Antes is actief in Zuid-Holland/ Rijnmond en is onderdeel van Parnassia Groep.

Kijk voor meer informatie op de website van Antes.

Fivoor

Fivoor levert een breed aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg in de regio, van Zuid-Holland en Noord-Holland tot aan Noord-Brabant en Utrecht. Het brede aanbod bestaat zowel uit verschillende klinieken waar patiënten tijdelijk kunnen verblijven, als uit ambulante centra. Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen.

Kijk voor meer informatie op de website van Fivoor.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente Albrandswaard. De Kijvelanden en Antes zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun personeel, cliënten en de omwonenden in en rond de klinieken. De burgemeester heeft vanzelfsprekend aandacht voor de maatschappelijke veiligheid.

Wat is de rol van de gemeente bij terugkeer ex gedetineerde of verlof van gedetineerden?

De burgemeester ontvangt voor een terugkeer of verlof een zogenaamde BIJ melding (Bestuurlijke Informatie Justitiabele) en neemt contact op met het lokale politie team voor een impactanalyse op de openbare orde binnen zijn gemeente. Wordt een mogelijke impact verwacht dan zal de burgemeester contact opnemen met het OM en eventueel het Ministerie van Veiligheid en Justitie om maatregelen te treffen voor de handhaving van de openbare orde.

Heeft de gemeente overleg met de TBS/FPA/FPK kliniek?

De gemeente heeft al sinds het bestaan van de Kijvelanden (zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau) overleg met als doel om de maatschappelijke veiligheid blijvend te verbeteren. Aan deze overleggen nemen ook politie en brandweer deel en in het bestuurlijke overleg is het Openbaar Ministerie vast lid. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2014 overleg met Antes met als doel de maatschappelijke veiligheid verder te verbeteren. Deze, in gemeenteland unieke, overleggen zijn niet incident gericht maar zijn bedoeld om structureel in gesprek met elkaar te zijn over het gevolg van wat maatregelen en handelingen binnen de klinieken hebben op de omgeving.

Heeft de gemeente contact met andere gemeenten, waaronder de gemeente Zeist, die een TBS/FPA/FPK kliniek hebben binnen hun gemeentegrenzen?

De gemeente Albrandswaard zal voor dit specifieke onderwerp alle gemeenten met een TBS/FPA/FPK kliniek in Nederland benaderen om met elkaar ervaringen en maatregelen te delen en van elkaar te leren.

Weet de gemeente welke groepen patiënten in de TBS/FPA/FPK kliniek verblijven?

De gemeente heeft geen inzicht in de specifieke achtergrond van de cliënten van de TBS/FPA/FPK. Dit is informatie die niet zomaar met de gemeente gedeeld mag worden.

Kan de gemeente inzicht geven in de risicoprofielen en vrijheden die cliënten van de TBS/FPA/FPK hebben?

Het geven van deze inzichten ligt niet in de verantwoordelijk van de gemeente maar bij de klinieken. De klinieken dienen tevens vertrouwelijk om te gaan met cliënt informatie waarbij zij ook gebonden zijn aan wettelijke regels.

Kent de gemeente de aanbevelingen uit de rapporten ‘detentieverloop Michael P’ en ‘lessen uit de casus Michael P’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid?

De inhoud van de rapporten ‘detentieverloop Michael P’ en ‘lessen uit de casus Michael P’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn bekend. Deze rapporten zijn vanzelfsprekend thema in de reguliere overleggen met de Kijvelanden.

Wat is de rol van de gemeente in de omwonendencommissie Kijvelanden en Klankbordgroep Delta?

De commissies worden georganiseerd vanuit de Kijvelanden en Antes zelf. De communicatie vanuit en over deze beide commissies ligt daarom ook bij Kijvelanden en Antes. Zij ondernemen acties om de omwonendencommissie en de klankbordgroep bekend te maken. De gemeente schuift bij de klankbordgroep Delta aan als deelnemer, bij de omwonende commissie Kijvelanden is de gemeente geen deelnemer.

Is er een meldpunt voor melden van overlast/incidenten gerelateerd aan de Kijvelanden en Antes?

Er zijn meerdere plekken waar bewoners hun overlastmeldingen en klachten kwijt kunnen. De politie kan hierover altijd worden gebeld via 0900-8844 (geen spoed) of 112 (wel spoed). Daarnaast is de beveiliging van Antes bereiken via 088-2303847. Bij de gemeente kunnen meldingen gemaakt worden via het reguliere meldingssysteem op de website.

Hoe wordt invulling gegeven aan alarmering van omwonenden over grotere/heftigere problematiek?

Indien er op grond van de handhaving van de openbare orde en veiligheid alarmering gewenst is, wordt dit door de veiligheidsregio/gemeente opgepakt.

Wat kan de gemeente doen om de overlast m.b.t. alcoholgebruik te verminderen?

In 2016 heeft de gemeente op de Albrandswaardsedijk een alcoholvrije zone ingesteld. Dit betekent dat er geen alcohol genuttigd mag worden op straat. Verder staat dit onderwerp op de agenda van de klankbordgroep en heeft de gemeente enkele bijeenkomsten gefaciliteerd om te zoeken naar een oplossing om de overlast omtrent alcoholgebruik te beperken/verminderen. Tot op heden is er (gezamenlijk) nog geen passende oplossing gevonden.

Zijn er bij politie of gemeente incidenten geregistreerd over cliënten van de Kijvelanden?

In de afgelopen jaren zijn er bij de politie en gemeente buiten de tbs-kliniek maar binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard geen incidenten gemeld die aanleiding gaven om de openbare orde te handhaven.

Neemt de gemeente initiatief om een nieuwe overlegvorm te starten tussen Kijvelanden/Antes/omwonenden en de gemeente?

Vanuit de Kijvelanden en Antes worden de omwonenden betrokken middels de omwonendencommissie en de klankbordgroep Delta. De gemeente schuift aan waar mogelijk. Daarnaast worden de bestaande overlegstructuren continu geëvalueerd op eventuele verbeteringen.

Is er op de gemeentelijke website een verwijzing te vinden waar de Kijvelanden en Antes worden genoemd?

De tabblad veiligheid is met de nieuwe vormgeving van de website verloren gegaan. Dit tabblad gaan we terugbrengen en hierin komt onder andere informatie te staan met verwijzingen naar de Kijvelanden en Antes.

Wat zijn de afspraken omtrent de verlofregeling van cliënten van de TBS/FPA/FPK?

De afspraak is dat het verlof van de cliënten niet binnen onze gemeenten grenzen plaatsvindt. De gemeente staat op het standpunt dat hieronder ook het reizen door onze gemeente, naar de verloflocatie, valt. Fivoor is van mening dat het reizen van cliënten binnen de gemeentegrenzen niet onder de afspraak valt. Fivoor heeft aangegeven dit ook niet te willen wijzigen.

Verslag inloopbijeenkomst 3 september 2019

Fivoor (o.a. FPC De Kijvelanden), Antes en de gemeente Albrandswaard hielden op dinsdag 3 september 2019 een inloopbijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard. Circa zestig inwoners, met name direct omwonenden, waren hierbij aanwezig. Tijdens de drie gespreksronden gingen de bezoekers, de instellingen en de gemeente met elkaar in gesprek over de thema’s communicatie met de omgeving, communicatie bij incidenten en maatregelen voor een veilige omgeving.De behoefte aan informatie bij incidenten, weten welke doelgroepen de instellingen opnemen en een oplossing om te zorgen dat de loop richting het dorp eruit is, voerden de boventoon.

Vanuit Antes en Fivoor, het OM en de gemeente is in de gesprekken uitgebreid toelichting gegeven op de werkwijze binnen de instellingen en zijn veel vragen uitgebreid beantwoord. In het verslag (zie het hele verslag hieronder) hebben we in hoofdlijnen opgenomen waar de vragen van de bewoners over gingen en hebben we de punten en suggesties benoemd waar bewoners concreet nog graag reactie op willen krijgen.
Het verslag is een tussenstand en geeft een beeld van de zaken die op dit moment spelen. Daarmee is niet in één keer alles opgelost, maar de inspanning van alle betrokkenen is er nadrukkelijk op gericht om samen te blijven werken aan een prettige en veilige woon- en werkomgeving.

Cliëntpopulatie

Een meerderheid van de inwoners sprak deze avond over het hebben van een onveilig gevoel doordat onbekend is ‘wat voor soort cliënten’ er bij Antes en Fivoor verblijven en hoe zij met hen om moeten gaan. ‘Hoe moet ik de situatie inschatten als ik iemand tegenkom? Ik wil niemand onvriendelijk tegemoet treden, maar iemand ongewild tegen me in het harnas jagen, is wel het laatste wat ik wil.’

Suggesties voor verbetering vanuit bewoners:

 1. Meer informatie digitaal beschikbaar, bijvoorbeeld de informatie op de gemeentelijke website en/of de website van Antes vollediger maken en op dit punt inhaken; De site van Fivoor werd wel aangemerkt als duidelijk en volledig.
  Inwoner: ‘Ik ben een groot fan van de site van Fivoor. Daar staat uitgelegd wat er gebeurt en er is praktische informatie te vinden.’
 2. Meer open dagen organiseren bij de instellingen.

  Op 28 september doet Antes weer mee met Nationale Burendag, Fivoor houdt jaarlijks een open dag. Inwoners verzoeken om meer mogelijkheden hierin. De open dag van Fivoor zit bijvoorbeeld al snel vol, was de ervaring van een inwoner. Fivoor gaf aan dat de laatste open dag voor omwonenden de afgelopen keer juist niet vol zat.

Ten aanzien van het verhogen van het veiligheidsgevoel zijn er twee mogelijke oplossingen genoemd:

 1. 24/7 een beveiliger rond laten lopen of meer beveiligers;
 2. Camera’s plaatsen.

In het geval van een incident, gaven de inwoners aan hier zo snel mogelijk van op de hoogte te willen zijn. Dit omdat het niet weten juist onrust en een onveilig gevoel geeft. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd om een oplossing zodat omwonenden snel en kort kunnen worden geïnformeerd over wat er aan de hand is (dit kan iets groots zijn, maar ook iets kleins, zoals een prullenbakbrandje).

Kanttekening

Als zich een incident voordoet, gaan er protocollen lopen. Daarnaast staat de veiligheid van cliënt/patiënt en medewerkers voorop. Inwoners zeiden tijdens de bijeenkomst te begrijpen dat een instelling qua snelheid van informatievoorziening het niet kan winnen van social media.

Melden bij overlast

De instellingen geven aan dat zij er alles aan doen om overlast te voorkomen, maar dat zij niet alle risico’s en overlast kunnen wegnemen.

De meeste overlast ontstaat door cliënten van Antes, die naar of van de Plus en ALDI lopen om alcohol te kopen. Zij kunnen aanmatigend en intimiderend gedrag vertonen.
Vanuit Antes wordt benadrukt melding te blijven maken bij overlast. Dit om gericht interventies toe te kunnen passen richting overlastgevers. Echter, in de praktijk blijkt dat niet bij iedereen bekend is welk nummer men kan bellen en ook is niet geheel duidelijk in welke gevallen dit nummer te gebruiken is.

Voor inwoners is het daarnaast onduidelijk bij welke instelling een overlastgever hoort. Zij geven daarom aan dat het handig zou zijn een gezamenlijk telefoonnummer in te zetten dat ze kunnen bellen bij overlast.
Dit telefoonnummer zou dan gelden voor alle behandelende organisaties aan de Albrandswaardsedijk.

Andere zaken die geopperd worden ter voorkoming van overlast:

 1. Een geheel alcoholverbod in Albrandswaard. Met het instellen van een alcoholverbod op één plek, wordt het probleem alleen maar verplaatst;
 2. Het openen van een winkeltje vlakbij het terrein. Hiermee haal je de loop richting het dorp eruit;
 3. Bekendheid van meldnummer vergroten;
 4. Bezorgdheid over de beperkende impact van landelijke wet- en regelgeving op de lokale handhaving bij overlast uiten naar de landelijke overheid.

Vervolg

De bijeenkomst is als positief en constructief ervaren en de organiserende partijen geven graag een vervolg aan de avond.
De gemeente, Fivoor en Antes gaan gezamenlijk onderzoeken wat voor de genoemde suggesties haalbare oplossingen zijn. Dit doen we zoveel mogelijk in afstemming met de klankbordgroepen en bewoners.

Planning

Dit verslag wordt verstuurd naar alle bezoekers van de bijeenkomst op 3 september die hebben aangegeven dat ze het verslag wilden ontvangen. Daarnaast wordt dit verslag op de gemeentelijke website geplaatst.
De gemeente Albrandswaard houdt het eerste kwartaal van 2020 een vervolgbijeenkomst met omwonenden .

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit verslag kunt u contact opnemen met de gemeente via (010) 506 11 11.

Begrippenlijst

 • BIJ-regeling: Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Via een BIJ melding krijgt de burgemeester informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden, met vermelding van het gepleegde delict. Het kan gaan om de definitieve terugkeer of om verlof. Vervolgens kan beoordeeld worden of er als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde kunnen ontstaan.
 • TBS: terbeschikkingstelling. De rechter kan deze maatregel opleggen aan mensen die een zwaar misdrijf pleegden en daarvoor geheel of gedeeltelijk ‘ontoerekeningsvatbaar’ zijn verklaard.
 • FPK: Forensisch Psychiatrische Kliniek. In de FPK kan iemand worden opgenomen wanneer de patiënt gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak heeft en daardoor in aanraking is gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. De FPK is onderdeel van Fivoor.
 • FPA: Forensische Psychiatrische Afdeling. Hier worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Een opname op een forensisch psychiatrische afdeling kan zowel met als zonder een strafrechtelijke maatregel plaatsvinden. Ook vrijwillige opname behoort tot de mogelijkheden.

Fivoor

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden wordt iemand opgenomen die een strafrechtelijke maatregel tbs (terbeschikkingstelling) heeft gekregen. Kijk voor meer informatie over de tbs maatregel, FPC de Kijvelanden of de andere klinieken op de website van Fivoor.

Commissie van Omwonenden FPC de Kijvelanden

FPC de Kijvelanden heeft een Commissie van Omwonenden die zich inzet voor de belangen van omwonenden. Omwonenden kunnen via de commissie of rechtstreeks informatie aanvragen en vragen stellen over de gang van zaken in De Kijvelanden. Kijk voor meer informatie en contactgegevens van de commissie op de website van Fivoor.

Antes

Antes is voor crisisinterventie, diagnostiek en kortdurende behandeling voor volwassenen met ernstige psychiatrisch problemen. Kijk voor meer informatie op de website van Antes.

Melding doorgeven

Ervaart u overlast of heeft u een dringende vraag of klacht over Antes? Dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met Antes via telefoonnummer 088 357 07 00. Is er sprake van acute dreiging of gevaar? Bel dan 112. Geen spoed? Via telefoonnummer 0900 8844 kunt u in contact komen met de wijkagent.

Wilt u een melding maken bij de gemeente? Dit kan online via de pagina Melding, klacht en bezwaar.

Incidenten waarbij een TBS-patiënt is betrokken vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het OM. De kliniek waar een patiënt is ondergebracht is verantwoordelijk voor de veiligheid – in en rond de klinieken – van personeel, cliënten en omwonenden. De gemeente is aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en veiligheid.

Overzicht documenten

(laatste update: 11 juni 2020)

Gemeente

(openbare orde en veiligheid)

 • 3 december 2020: persbericht rapport inspectie ontsnapping met reactie burgemeester Jolanda de Witte (lees hieronder)

Donderdag 3 december zijn de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek van de inspectie van Justitie en Veiligheid naar de ontsnapping van twee patiënten uit Fivoor-locatie FPC De Kijvelanden in maart dit jaar.

Uit het rapport blijkt dat voorafgaand aan het incident verschillende interne factoren binnen de kliniek de gijzeling en ontvluchting mogelijk hebben gemaakt. Fivoor heeft in een factsheet de verbetermaatregelen naar aanleiding van de gijzeling en ontvluchting op een rij gezet. Het rapport van de inspectie is terug te lezen op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de verbetermaatregelen en de reactie van Fivoor op het rapport is terug te lezen op de website van Fivoor.

Burgemeester Jolanda de Witte is blij dat de omstandigheden rondom de gijzeling en ontsnapping grondig zijn onderzocht en dat de verbetermaatregelen door Fivoor voortvarend worden opgepakt: “De ontsnapping heeft grote impact gehad op omwonenden. Het is van het grootste belang dat blijvend wordt geïnvesteerd in de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de omwonenden. Fivoor heeft hierin samen met Antes een eerste stap gezet bij het introduceren van de sms-dienst voor omwonenden. Wij rekenen op Fivoor en Antes om verdere stappen te zetten en hierin samen met omwonenden, politie en de gemeente op te blijven trekken. Tevens zullen wij als gemeente in ons met overleg Fivoor het belang blijven benadrukken dat de ingezette maatregelen ook effectief zijn. Immers we willen allemaal dat zo iets niet meer gebeurt.”

 • 3 juni 2020: verslag bijeenkomst communicatie en alerteringssysteem (lees hieronder)

Op basis van de wens vanuit inwoners om een betere communicatie en informatievoorziening vanuit de instellingen van Antes en Fivoor hebben wij hierover met hen gesproken en zij hebben een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Tijdens de bijeenkomst is met omwonenden getoetst of deze tegemoetkomen aan de verwachtingen.

De avond wordt geopend door burgemeester Jolanda de Witte, tevens voorzitter.

Fivoor licht namens Fivoor en Antes de van tevoren gestuurde factsheet toe. In de factsheet staat weergegeven op welke manieren de klinieken nu al communiceren met omwonenden en op welke wijze dit uitgebreid kan worden. Een van de voornemens is om in juli te starten met een alerteringssysteem.

Gesprek

De volgende input wordt gegeven door de omwonenden:

 • Een kort bericht dat er iets aan de hand is, kan al voldoende zijn. Bijv. met tekst ‘blijf binnen’. Wellicht via een sneltoets met een standaardtekst.
 • Geef het aan als informatie niet gedeeld mag worden en vermeld wie actie onderneemt
 • Kijk of NL Alert een mogelijkheid is
 • Een app heeft de voorkeur
 • Korte berichten op de app, verwijzing naar de website voor bredere informatiedeling
 • Er is ook behoefte aan informatie in situaties waarbij hulpdiensten aanrijden met sirenes, ook al blijkt de inzet niet voor de klinieken te zijn
 • Laat merken dat we als omwonenden prioriteit zijn bij incidenten en het bewaken van de veiligheid

Uit de gesprekken met elkaar zijn de volgende aanvullende punten naar voren gekomen:

 • De omwonenden zijn over het algemeen positief over de ideeën, zoals gepresenteerd in de factsheet en zien graag dat de pilot snel van start gaat.
 • Snelheid van een kort bericht: Er is vanuit Antes en Fivoor begrip voor de behoefte van omwonenden om (vooraf of tijdens een incident) snel gewaarschuwd te worden voor gevaarlijke situaties.

Fivoor heeft in Den Dolder ervaring opgedaan met snelle communicatie na incidenten. Berichten kunnen relatief snel gecommuniceerd worden. Echter, is waarschuwen vooraf of tijdens een incident in de praktijk lastig. Het incident op 1 maart bijvoorbeeld voltrok zich zo snel, dat een waarschuwingsbericht altijd te laat was geweest. Een sneltoets of standaardtekst als ‘blijf binnen’ had dan niet het verschil gemaakt.

 • NL Alert: inzet van dit instrument duurt waarschijnlijk te lang in vergelijking met een omgevingsapp.
 • Informatie over situaties die niet gerelateerd zijn aan de klinieken: dit wordt niet gedeeld. Dit vindt bij incidenten veelal plaats vanuit andere partijen, zoals de veiligheidsregio en gemeente.
 • Klankborden bij twijfel: besproken wordt om bij twijfel of een communicatiebericht verstuurd moet worden, bijv. leden van de klankbordgroep of commissie van omwonenden om advies te vragen. Dit kan onderdeel zijn van de pilotperiode. Acute situaties worden via de app/sms-dienst gecommuniceerd.

Burgemeester Jolanda de Witte sluit af dat uit het gesprek van vanavond te horen is dat ook het investeren in de relatie belangrijk is. We moeten met elkaar in gesprek blijven en ondervinden wat wel en niet werkt. Wat kan meer of moet minder. En door het gesprek met elkaar het onderlinge vertrouwen en gevoel van veiligheid versterken. Deze avond is een mooi voorbeeld hoe we met
elkaar de informatie- en communicatiebehoefte afstemmen. De komende tijd gaan we kijken hoe het alerteringssysteem vanuit Antes en Fivoor aansluit op jullie behoefte.

Vervolgafspraken

 • Er wordt afgesproken voor half juli te starten met een alerteringssysteem, met een pilotgroep van omwonenden. De aanwezigen van de avond kunnen deze groep vormen, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Tijdens de pilotperiode wordt gekeken wat wel en niet werkt en in hoeverre de communicatie aansluit op de behoeften.
 • Feedback is te allen tijde welkom. In het najaar vindt een gezamenlijke evaluatie plaats.
 • Antes en Fivoor nemen de input van de avond mee om het alerteringssysteem te kunnen starten. Nadere informatie hierover, alsook de wijze van aanmelden, volgt zodra het systeem technisch gereed is. We verwachten u uiterlijk begin juli te kunnen berichten.
 • 4 maart 2020: uitnodiging bewonersavond
 • 2 maart 2020: raadsinformatiebrief (lees hieronder)

Geachte raadsleden,

Afgelopen zondagmiddag rond 16.30 uur zijn twee TBS patiënten ontsnapt uit FPC de Kijvelanden. Het betreft een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige Rotterdammer. Bij de aanhouding is de 37-jarige man omgekomen. Met deze RIB informeer ik u over deze gebeurtenissen.

De mannen hebben zondagmiddag een medewerker van de Kijvelanden gegijzeld onder bedreiging van een mes en een vuurwapen. Bij de gijzeling is de betrokken medewerker licht gewond geraakt in zijn nek. Er zijn verder geen mensen gewond geraakt. Vervolgens hebben de twee mannen een taxi genomen en zijn gevlucht. Op de Albrandswaardsedijk in Poortugaal is geschoten vanuit de taxi. Dit onderzoek loopt nog, maar vooralsnog lijkt het erop dat er is geschoten met knalpatronen.

De politie heeft de achtervolging ingezet over de A15. De auto is door de politie gestopt ter hoogte van Kesteren in Gelderland. De twee mannen zijn naar een nabijgelegen bedrijventerrein in Ochten gerend en vervolgens is een vuurgevecht ontstaan met de politie. Een van de mannen en de taxichauffeur zijn aangehouden; de andere man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. De taxichauffeur is maandag vrijgelaten, omdat hij niet betrokken blijkt bij de ontsnapping. De politie en het openbaar ministerie doen onderzoek naar het incident.

Wat er gebeurd is in de kliniek, heeft grote impact op onze inwoners en ik kan me voorstellen dat zij erg geschrokken zijn. Er is de afgelopen 24 uur intensief contact geweest tussen de gemeente en de politie, het openbaar ministerie en Fivoor. Zowel politie als OM en Rijksrecherche zijn bezig met het in kaart brengen van alle gebeurtenissen van afgelopen zondag. Inmiddels is er een TGO (Team Grootschalige Opsporing) op de zaak gezet. Het is belangrijk dat het incident zorgvuldig wordt onderzocht en dit vergt tijd.

Ik ben geschokt door de gebeurtenissen en wil tot de bodem uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Diverse instanties doen onderzoeken naar de gebeurtenissen. In mijn gesprekken met de instanties ga ik er zorg voor dragen dat hierbij voldoende ingegaan wordt op de veiligheid en veiligheidsgevoelens van onze inwoners.

Maandagavond 2 maart is er een bijpraatmoment voor de raad en de burgerraadsleden met het openbaar ministerie, de politie en Fivoor. Ik ben voornemens om deze week ook een bijeenkomst voor inwoners te organiseren.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard,

drs. Jolanda de Witte

 • 1 maart 2020: persbericht met reactie burgemeester Jolanda de Witte

Fivoor / De Kijvelanden

(veiligheid – in en rond de klinieken – van personeel, cliënten en omwonenden)

 • 5 maart 2020: bewonersbrief (lees hieronder)

Beste omwonende van de klinieken van Fivoor in Poortugaal,

U heeft ongetwijfeld vernomen dat afgelopen zondag 1 maart, twee patiënten van FPC de Kijvelanden een medewerker hebben gegijzeld en de kliniek zijn ontvlucht. Zij zijn vervolgens vertrokken in een taxi-bus. De politie heeft de ontvluchting beëindigd, waarbij één van de twee patiënten gewond is geraakt en is overleden. De andere patiënt is aangehouden.

Grote impact

Dit is een schokkende gebeurtenis die ons en onze medewerkers erg heeft aangegrepen. Het incident heeft niet alleen grote impact op de kliniek maar wellicht ook op u als omwonende. Wij kunnen ons voorstellen dat ook u erg geschrokken bent en begrijpen dat u waarschijnlijk veel vragen heeft. Wij betreuren ten zeerste dat het voorval plaatsgevonden heeft.

Vragen en antwoorden

De gebeurtenis roept veel vragen op. Op de belangrijkste vraag: ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren?’ is momenteel nog geen eenduidig antwoord. De afgelopen dagen zijn er meerdere onderzoeken opgestart. Wij kijken uit naar de resultaten en zullen deze actief delen, zodra ze bekend zijn.

Vanavond vindt er een bijeenkomst voor omwonenden plaats naar aanleiding van het incident. Deze is georganiseerd door de gemeente en start om 19.30 uur op het gemeentehuis in Poortugaal. Ik ben daar ook aanwezig namens Fivoor om vragen te beantwoorden en te luisteren naar uw zorgen.

Op onze website hebben wij een overzicht opgenomen met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze vullen wij aan als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

Naar aanleiding van het incident hebben wij een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn alle verloven van patiënten van het FPC in ieder geval tot en met zondag 8 maart ingetrokken en mogen zij geen bezoek ontvangen. Daarnaast wordt de gehele kliniek momenteel doorzocht op de aanwezigheid van verboden spullen door een gespecialiseerd extern onderzoeksteam.

Contact

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen aangaande dit incident? Stuur dan een e-mail naar communicatie@fivoor.nl met daarin uw naam, woonadres en e-mailadres. Dan informeren we u bij nieuws over deze gebeurtenis. U kunt zich altijd zelf weer afmelden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij deze heel graag. U kunt ons bereiken via communicatie@fivoor.nl.

Met vriendelijke groet, mede namens Martijn Koerhuis, directeur tbs FPC de Kijvelanden,

E.D.M. Masthoff
Lid Raad van Bestuur

Openbaar Ministerie