Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Afvalstoffenheffing

Vanaf 2022 een vast én een variabel tarief

Tot en met 2021 betaalde u een vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast basistarief en een variabel tarief.

Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden (1 persoon of meerdere personen) en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak met plastic, metaal en blik en drinkpakken (PMD)+restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Voor het vaste basistarief ontvangt u aan het begin van 2022 de aanslag. Het variabele deel (uw verbruik in 2022 op basis van het variabele tarief) wordt verrekend in 2023. De rekening hiervoor krijgt u tegelijk met de aanslag voor het vaste tarief over 2023.

Dit zijn de tarieven voor 2022

De kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Dit ziet u terug in de nieuwe tarieven. Door meer afval te scheiden houdt u minder PMD+restafval over. Zo hebt u invloed op uw eigen kosten.

  • Basistarief afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 366,60
  • Basistarief afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden: € 274,92
  • Variabel tarief voor het legen van een minicontainer bestemd voor plastic, metaal en blik en drinkpakken (PMD)+ Restafval: € 3,00 
  • Variabel tarief voor iedere ontgrendeling van een ondergrondse inzamelcontainer voor PMD+Restafval: € 0,75

Wilt u weten wat het variabel tarief voor u kan betekenen bij meer en minder afval scheiden? Op de pagina met rekenvoorbeelden vindt u enkele berekeningen.

Op de website van SVHW(externe link) kunt u vanaf half januari inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Tarieven voor 2023

De tarieven voor afvalinzameling veranderen per 1 januari 2023. Het vaste tarief gaat omlaag en het variabel tarief voor het aanbieden van PMD+restafval gaat omhoog. De gemeenteraad ging maandag 31 oktober 2022 akkoord met dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u met DigiD online inzien.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of regenwater op het gemeentelijk riool.

Van wie krijg ik het aanslagbiljet?

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW(externe link)) verzorgt namens de gemeente Albrandswaard de gemeentelijke belastingen. SVHW stuurt u een aanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. Ook staat erin hoe u moet betalen en waarvoor. Vaak mag u het bedrag ook in termijnen betalen.

U betaalt alleen voor de maanden dat u in gemeente woont. Op de website van het SVHW vindt u meer informatie over hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend(externe link).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan op de website van het SVHW(externe link). Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.

Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel medisch afval, dan heeft u recht op tegemoetkoming in de kosten. Kijk op de website van SVHW op de pagina Vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval(externe link) of op de pagina Kwijtschelding aanvragen(externe link), hoe dit werkt.

Vragen?

Meer informatie over het variabel tarief vindt u op de website van de NV BAR-Afvalbeheer(externe link) (voor vragen over tarief en inning etc. verwijzen wij u naar de website van SVHW(externe link)).

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de ozb is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.
  • Afvalstoffenheffing: Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat.
  • Rioolheffing: Met het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

Aanvullende informatie

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald heeft terug. U krijgt hierover automatisch bericht van SVHW.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Bent u de aanslag kwijt?

Via de website van het SVHW(externe link) kunt u altijd een kopie van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning opvragen. Belt u liever? SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.