Mobiliteitsplan Albrandswaard

De gemeente Albrandswaard ontwikkelt een nieuw mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan is een beleidsdocument waarin verkeerskundige doelstellingen en knelpunten en veranderingen en oplossingen worden benoemd. Op deze pagina kunt u meer lezen over het project en de betrokken partijen.

Mobiliteitsplan Albrandswaard

Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer, in een rolstoel, op een scootmobiel of met de auto? Welke vorm van vervoer we ook kiezen, iedereen moet veilig en gemakkelijk op zijn of haar bestemming kunnen komen. Dit betekent dat mobiliteit niet alleen veilig, maar ook toegankelijk en inclusief moet zijn voor iedereen. Door samen te kijken naar diverse vormen van mobiliteit, zorgen we ervoor dat Albrandswaard ook in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar, leefbaar, duurzaam en gezond blijft. Ruimtelijke kwaliteit en groei zijn daarbij nodig, met mobiliteit als de verbindende factor.

Daarnaast is er de komende jaren meer ruimte nodig voor wonen, werken, bezoeken en verblijven. De keuzes die we daarbij maken op het gebied van mobiliteit zijn daarin ontzettend belangrijk. Deze keuzes en hoe die in de praktijk tot uitvoering worden gebracht, komen terug in het mobiliteitsplan.

Samenwerken

Mobiliteit, hoe we ons door de gemeente kunnen voortbewegen, is heel belangrijk voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, achtergrond of fysieke gesteldheid. Of u nu te voet gaat, de fiets pakt, reist met het openbaar vervoer, in een rolstoel zit, een scootmobiel gebruikt of de auto neemt; iedere Albrandswaarder heeft het recht om veilig en zo gemakkelijk mogelijk te reizen. Daarom is het van groot belang om inzicht te krijgen in hoe de inwoners van Albrandswaard hun dagelijkse mobiliteit ervaren en welke vervoersmiddelen zij gebruiken. Door te luisteren naar de ervaringen en behoeften kunnen we samenwerken aan een mobiliteitsplan dat echt werkt voor iedereen. Om die reden(en) worden bij het maken van het mobiliteitsplan zoveel mogelijk partijen betrokken, zoals bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarnaast vindt er samenwerking plaats met verschillende partners, zoals ov-vervoerders, naburige gemeenten en regionale partners, waaronder de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Staat van Albrandswaard

Wie een plan maakt over de toekomst, moet eerst weten waar hij staat. Om een zo scherp mogelijk beeld van de huidige situatie over mobiliteit te krijgen, hebben we de ‘Staat van Albrandswaard’ opgesteld. Deze nulmeting, het startpunt, is vastgesteld door het college van B&W en is hier terug te vinden. Dit document is onder andere tot stand gekomen op basis van uw mening (digitale enquêtes en inloopbijeenkomst). Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van databronnen en bestaande (regionale) beleidsstukken.

Mobiliteitsvisie

Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan is de mobiliteitsvisie. Hierin zijn doelen en ambities opgenomen, die we als gemeente de komende jaren willen bereiken op het gebied van mobiliteit. De mobiliteitsvisie geeft als het ware de richting aan, die we als gemeente op (willen) gaan. De ‘Staat van Albrandswaard’ heeft een belangrijke basis gevormd om te komen tot deze visie. Op 25 maart 2024 is de mobiliteitsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Albrandswaard.

Uitwerking mobiliteitsvisie

De doelen en ambities uit de mobiliteitsvisie worden uitgewerkt in deelproducten. Dit zijn een strategisch plan duurzame mobiliteit, een wegencategoriseringsplan, gebiedsprofielen en nieuw parkeerbeleid.

Uitvoeringsagenda

Om ervoor te zorgen dat we de doelen en ambities kunnen waarmaken, zetten we deze om in concrete acties. Die acties gaan in een bepaalde volgorde, afhankelijk van hoe belangrijk iets is en het beste past.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op door een mail te sturen naar mobiliteit@albrandswaard.nl. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord.

Tijdlijn project

Hieronder vindt u een globale tijdlijn. Let op dat onderstaande fasen onder voorbehoud zijn.

Fase 1: kwartaal 3 en 4 in 2023: afgerond

Inventarisatie en analyse: afgerond (vastgesteld door het college van B&W)


In fase 1 wordt informatie verzameld en relevante input geanalyseerd om een overzicht te krijgen van de huidige situatie rondom verkeer en mobiliteit.

Fase 2: kwartaal 4 in 2023 – kwartaal 1 in 2024: afgerond

Mobiliteitsambities: afgerond (vastgesteld door de gemeenteraad)


In fase 2 worden de ambities en concrete doelstellingen rondom mobiliteit geformuleerd.

Fase 3: kwartaal 2 en 3 in 2024: in uitvoering

Uitwerking mobiliteitsvisie en deelproducten

Om te zorgen dat de ambities en concrete doelstellingen leiden tot concrete acties, wordt er een uitvoeringsstrategie ontwikkeld.

Fase 4: kwartaal 4 in 2024

Uitvoeringsagenda

Hier worden concrete acties vertaald in een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda geeft inzicht in de acties, uitgezet naar tijd en realisering.