Verzoek behandeling persoonsgegevens (AVG en Wpg)

De gemeente gebruikt voor veel verschillende taken uw persoonsgegevens. Als wij deze gegevens gebruiken, dan heeft u verschillende rechten. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) staan deze rechten beschreven. Veel van deze rechten houden in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen.

Binnen de gemeente zijn er ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld:

 • parkeercontroleurs
 • leerplichtambtenaren
 • sociaal rechercheurs
 • gemeentelijke handhavers

Boa’s kunnen voor hun werkzaamheden persoonsgegevens gebruiken ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. De verwerking van deze persoonsgegevens (in dit geval politiegegevens) vallen onder de werking van de Wpg.

Voor alle andere taken die de gemeente uitvoert geldt de AVG.

 1. Mijn persoonsgegevens inzien (AVG en Wpg)
 2. Mijn persoonsgegevens laten aanpassen (AVG en Wpg)
 3. Mijn persoonsgegevens laten verwijderen (AVG en Wpg)
 4. Het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken (AVG)
 5. Mijn persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie (AVG)
 6. Bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens (AVG)
 7. Vragen om een menselijke blik als er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming (AVG).

Heeft u een ander verzoek of vraag? Kijk dan bij Persoonsgegevens aanpassen of Melding, klacht en bezwaar of gebruik het contactformulier.

Hiermee kunt u uw persoonsgegevens bekijken die wij van u gebruiken. Dan weet u onder andere:

 • of er gegevens van u worden gebruikt
 • welke gegevens van u worden gebruikt
 • met welk doel deze gegevens worden gebruikt
 • aan wie de gegevens zijn gestuurd
 • waar de gegevens vandaan komen

U kunt alleen een overzicht krijgen over de gegevens die over uzelf gaan. Geef in uw verzoek aan om welke gegevens het gaat. Bijvoorbeeld uw Wmo dossier of een vergunningaanvraag.

Verzoek inzien persoonsgegevens indienen

Staan er fouten in uw persoonsgegevens? Dan kunt u uw gegevens laten aanpassen. Ook kunt u:

 • vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen
 • vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn

Als de gegevens inderdaad fout of niet compleet zijn, zorgen wij ervoor dat dit wordt aangepast. Als we dit hebben gedaan, zijn wij verplicht om deze gegevens ook door te geven aan organisaties waar wij eerder uw gegevens mee hebben gedeeld. Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers, zoals in de basisregistratie personen (BRP). Geef in uw verzoek aan:

 • om welke persoonsgegevens het gaat
 • waarom het aangepast of aangevuld moet worden.

Verzoek tot aanpassing persoonsgegevens indienen

Heeft u contact gehad met ons en staan uw gegevens bij ons niet fout? Dan kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties u helpen de oorzaak van de fout te zoeken.

Hiermee kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij verwijderen uw gegevens als u terecht aan geeft dat de gegevens:

 • niet kloppen
 • niet volledig zijn
 • deze niet (meer) nodig zijn
 • volgens de wet niet mogen worden gebruikt of vernietigd moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Als de gegevens worden verwijderd, geven wij dit ook door aan andere organisaties die uw gegevens ontvangen. Uw gegevens worden dan ook aangepast bij die organisaties. U kunt ons niet vragen om verwijdering als:

 • het gaat om gegevens in de verplichte registers. Zoals in de basisregistratie personen (BRP)
 • de wet zegt dat we deze moeten bewaren. Bijvoorbeeld omdat in de Archiefwet staat dat de gemeente aanvragen voor een uitkering of subsidie moeten bewaren voor een vastgelegde tijd

Geef in het verzoek aan:

 • om welke gegevens het gaat
 • waar de gegevens voor worden gebruikt
 • waarom de gegevens verwijderd moeten worden.

Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens indienen

Als we akkoord gaan, dan voeren we de verwijdering zo snel mogelijk uit.

Hiermee kunt u vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Dit kan alleen:

 • als u vindt dat de gegevens niet kloppen
 • wanneer u vindt dat wij uw gegevens (tijdelijk) niet gebruiken zoals het in de wet staat, maar u wil niet dat de gegevens verwijderd worden
 • wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u wel voor een juridische procedure of eis

Geef in het verzoek aan:

 • om welke persoonsgegevens het gaat
 • waar uw gegevens voor worden gebruikt
 • waarom de beperking nodig is.

Verzoek tot beperking gebruik persoonsgegevens indienen

Als we akkoord gaan met uw verzoek, dan voeren we de wijziging zo snel mogelijk uit.

Hiermee kunt u regelen dat wij uw gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten.
Het gaat hier alleen om digitale gegevens en dus niet om papieren dossiers. Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor overdracht (dataportabiliteit) vaak afgewezen.

Geef in het verzoek aan:

 • of u deze persoonsgegevens zelf wilt ontvangen of dat de gegevens direct aan een andere organisatie wordt verstuurd. Geef de organisatie en de contactpersoon dan duidelijk aan
 • waar uw gegevens voor worden gebruikt

Een verzoek tot overdracht persoonsgegevens indienen

U kunt hiermee bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Geef in uw verzoek aan:

 • tegen welk gebruik u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaren heeft

Verzoek tot bezwaar tegen gegevensverwerking indienen

Als we akkoord gaan met uw verzoek, dan voeren we de wijziging zo snel mogelijk uit, passen we het gebruik zo snel mogelijk aan of stoppen we met het gebruik van uw gegevens.

Hiermee vraagt u om een menselijke blik bij officiële beslissingen die geautomatiseerd tot stand komen. Dit is binnen de gemeente niet aan de orde. Wij maken geen gebruik van beslissingen die volledig geautomatiseerd tot stand komen (zonder tussenkomst van menselijk handelen).

Heeft u hier een vraag over? Gebruik dan het contactformulier.

U kunt op 2 manieren een AVG- of Wpg-verzoek doen:

Online

AVG- of Wpg-verzoek online indienen
Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf het verzoek indient.

Per post

U kunt ook een verzoek indienen per brief. U zet daar het volgende in:

 • uw naam en adres
 • uw contactgegevens: uw e-mailadres en/of telefoonnummer
 • soort verzoek (zie uitleg hierboven)
 • onderwerp van uw verzoek, bijvoorbeeld een subsidie, vergunning of Wmo-verzoek
 • de periode (van-tot)
 • uw handtekening onderaan de brief
 • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘verzoek AVG of Wpg’. Dan komt uw brief nog sneller op de juiste plek terecht.
 • Stuur uw brief, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, naar: Gemeente Albrandswaard, T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Controleren identiteit

We controleren uw identiteit om te zien of u de persoon bent die het verzoek doet. Hiervoor kunt u bij het verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs sturen. De foto en het BSN zijn niet nodig, dus deze kunt u doorstrepen.
U kunt ook de KopieID app gebruiken van de Rijksoverheid.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele?

Dan doet uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek. U heeft een machtiging nodig als u het verzoek doet namens een ander persoon of voor een kind tussen de 12 en 16 jaar. Kijk bij het tabje ‘Iemand machtigen?’ voor uitleg.

Doet u het verzoek voor een ander persoon of voor een kind tussen de 12 en 16 jaar?
Voeg dan het ingevulde machtigingsformulier en een scan van een geldig identiteitsbewijs toe. Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het verzoek doet, u toestemming om het overzicht namens hem of haar aan te vragen.

Als u een AVG-verzoek doet, dan moeten wij als gemeente daar correct op reageren. Onze reactie op uw verzoek is een formele beslissing. We moeten dus een formele procedure volgen. Hierdoor kunt u in bezwaar tegen het besluit en is beroep ook mogelijk bij de bestuursrechter.

U ontvangt binnen 1 maand een reactie op uw AVG-verzoek en binnen 6 weken op uw Wpg-verzoek. Deze reactietermijn mogen wij verlengen:

 • een AVG-verzoek met 2 maanden
 • een Wpg-verzoek met 6 weken

Vaak hoeft u niets te betalen voor de informatie die u van ons krijgt. Wel kunnen we een vergoeding vragen voor het geven van kopieën.