Woning zoeken met urgentie

Als u snel een (andere) woning nodig heeft, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor gelden strenge regels. Met een urgentieverklaring kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

DigiD Logo

Log in met DigiD. Lees meer over DigiD

Urgentieverklaring aanvragen

U woont in Albrandswaard

Vraag een urgentieverklaring aan bij ons.

 • Vraag de urgentieverklaring aan via het formulier ‘Urgentieverklaring aanvragen’ bovenaan deze pagina.
 • U heeft een account bij Woonnet Rijnmond nodig. Zorg dat uw inschrijfgegevens bij Woonnet Rijnmond kloppen.

U woont buiten regio Rotterdam

 • Moet u vanwege een dringende noodsituatie verhuizen naar de regio Rotterdam? Vraag in de meeste gevallen een urgentieverklaring aan bij een woningcorporatie in de gemeente waar u naartoe moet verhuizen. Voor Albrandswaard is dat de gemeente.

 • U woont in de gemeente Albrandswaard.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het is niet uw eigen schuld dat u snel een andere woning nodig heeft.
 • U heeft gereageerd op huurwoningen via de zoekmodellen van Woonnet Rijnmond. U heeft op die manier geen woning kunnen vinden. Let op: heeft u via Woonnet Rijnmond op woningen gereageerd en heeft u een woning aangeboden gekregen? Dan kunt u geen urgentieverklaring aanvragen.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger is dan:
  • € 44.035,00 (eenpersoonshuishouden) of
  • € 48.625,00 (meerpersoonshuishouden)
  • De peildatum hiervoor is 1 januari 2023.

Woont u niet in Albrandswaard of de regio Rotterdam, dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen als:

 • u voor een langere tijd afhankelijk bent van directe zorg van een instelling of (mantel)zorg ontvangt of verleent aan iemand in Albrandswaard of regio Rotterdam
 • u door geweld en/of bedreiging tijdelijk in een opvang woont en naar Albrandswaard of regio Rotterdam moet verhuizen omdat teruggaan naar uw eigen gemeente niet mogelijk is

 • urgentieaanvraag: € 50,00
 • urgentieaanvraag op basis van medische noodzaak: € 50,00 extra

 • jaaropgave(n) en inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het afgelopen jaar en recente inkomensgegevens van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen
 • bij geen jaarinkomen: inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst voor alle leden van uw huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen waaruit blijkt dat er geen loon- of inkomensgegevens bekend zijn over het afgelopen jaar
 • bij inkomensdaling: officiële bewijsstukken waaruit blijkt dat uw (gezamenlijk) jaarinkomen lager is dan de inkomensgrens

Er zijn verschillende situaties waarbij u extra formulieren moet invullen of bewijsstukken moet meesturen. Bekijk hieronder wat u per situatie moet doen:

Medische noodzaak

U of een gezinslid kan door medische problemen niet langer in de huidige woning blijven wonen. De woning kan niet kan worden aangepast.

 • Vul het formulier Bijlage medische beoordeling in.
 • Zorg dat u de gegevens van medisch specialisten over diagnose en behandeling bij de hand heeft.
 • U betaalt direct bij uw aanvraag.

Onbewoonbaarheid

Uw huidige zelfstandige woning is onbewoonbaar verklaard door de gemeente. Of de woning is per direct onbewoonbaar, bijvoorbeeld door brand. De woning is niet binnen 3 maanden te herstellen.

Stuur mee met uw aanvraag:

 • besluit spoedeisende bestuursdwang van de gemeente (onbewoonbaarverklaring)
 • bewijs dat u (mede)eigenaar of (mede)huurder van de woning bent

Geweld en bedreiging

Door ernstig psychisch of fysiek geweld of bedreiging kunt u niet langer in uw zelfstandige woonruimte in de regio Rotterdam blijven wonen.

U heeft melding of aangifte gedaan bij de politie en instanties zijn op de hoogte van uw situatie.

Als u een urgentieverzoek bij ons doet, vragen wij referenten en politie om advies over uw veiligheid. We onderzoeken of u vanwege veiligheidsredenen niet meer in uw woning kan blijven wonen.

Woonlasten

U heeft betalingsproblemen of deze dreigen te ontstaan omdat u uw woonlasten niet kunt betalen. Dit kan gebeuren als uw inkomen daalt of als u en uw partner uit elkaar gaan.

Gaat u uit elkaar en heeft u kinderen jonger dan 23 jaar? Dan kan 1 van beide ouders een aanvraag indienen. De kinderen moeten het hoofdverblijf hebben bij de ouder die de aanvraag indient.

We maken met uw aangeleverde bewijsstukken een woonlastenberekening. U kunt zelf een proefberekening maken van uw woonlasten. Download hiervoor het formulier Bijlage berekening woonlasten.

Stuur mee met uw aanvraag:

 • verklaring met de reden waarom u de woonlasten niet meer kunt betalen
 • loonstaten van de laatste 3 maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf
 • recente eindafrekening van het waterbedrijf
 • aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende zakenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing).
 • aanslag waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, wegenheffing)

Stuur mee bij echtscheiding:

 • beschikking van de rechtbank met als bijlage het echtscheidingsconvenant, inclusief een vastgesteld ouderschapsplan

Stuur mee bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris):

 • bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is vastgelegd in een notariële akte

Stuur mee bij beëindiging relatie:

 • ouderschapsplan dat is bekrachtigd door de rechtbank of vastgelegd is in een notariële akte
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing)

Stuur mee als u een huurwoning heeft:

 • recente huurspecificatie

Stuur mee als u een koopwoning heeft:

 • jaaropgave hypotheek
 • lasten levens- of overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek
 • bewijsstuk inzake bijdrage Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing)
 • polisblad woonhuisverzekering
 • opgave maandelijkse bijdrage erfpachtcanon (indien van toepassing)

Belangrijk: Zowel bij echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit officiële bewijsstukken blijken bij wie de kinderen tot 23 jaar hun hoofdverblijfplaats hebben.

Uitstroom uit tijdelijke opvang

U woont in een tijdelijke opvang vanwege huiselijk geweld of problemen met uw relatie. Voordat u in de tijdelijke opvang woonde, woonde u in de regio Rotterdam. Als u buiten de regio Rotterdam woonde, dan moet de situatie zodanig ernstig zijn dat u vanwege veiligheidsredenen niet meer terug kunt naar een andere woning in de gemeente of regio waar u woonde. Dit moet blijken uit aangifte(n) van politie en/of verklaringen van hulpverleningsinstellingen.

Stuur mee met uw aanvraag:

Mantelzorg

Er zijn 3 situaties mogelijk:

 • U bent afhankelijk van (mantel)zorg.
 • U verleent (mantel)zorg.
 • U heeft snel een woning nodig binnen de regio Rotterdam omdat u voor langere tijd afhankelijk bent van zorg van een instelling.

Wilt u dichterbij een familielid wonen die in een instelling verblijft (intramurale zorg)? Dan kunt u geen urgentie aanvragen. Het gaat hier om personen die niet thuis kunnen blijven wonen omdat ze verzorgd moeten worden in een instelling. Het familielid is niet van uw zorg afhankelijk, maar afhankelijk van zorg van de instelling.

Stuur mee met uw aanvraag:

Doorstroming vanuit opvanginstellingen

U heeft een hulpverleningstraject afgerond bij een gecontracteerde zorginstelling van de gemeente. U moet doorstromen naar een zelfstandige woning. Of uw hulpverleningstraject gaat verder in een zelfstandige woning met begeleiding.

Voor zelfstandig wonen met begeleiding geldt in Rotterdam dat de hulpverleningsinstelling een samenwerkingsovereenkomst moet hebben afgesloten met 1 of meer Rotterdamse woningcorporaties. Voordat u aan het hulpverleningstraject begint, moet u zelfstandig in de regio Rotterdam hebben gewoond. U bent uw zelfstandige woning kwijtgeraakt of terugkeer naar uw woning is niet mogelijk.

Stuur mee met uw aanvraag:

 • Het formulier Bijlage rapportageformulier doorstroming vanuit hulpverleningsproces. Vul dit formulier in samen met uw contactpersoon van de opvanginstelling waar u verblijft of waarmee u het traject voortzet.
 • Toekenningsbeslissing indicatie van uw plaatsing in de hulpverleningsinstelling op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg die door de gemeente of een andere daartoe bevoegde instelling is afgegeven.
 • Uitgebreide rapportage van de opvanginstelling met daarin:
  • de voorgeschiedenis van de aanvrager
  • het behandelplan
  • het nazorgtraject
  • stand van zaken problematiek
  • daginvulling (bijvoorbeeld: studie, werk of uitzicht hierop)
  • datum einde traject; zelfstandige woonruimte is de enige mogelijkheid voor het oplossen van het huisvestingsprobleem
 • Als u van buiten regio Rotterdam komt:
  • een verklaring van de politie (gemeente van herkomst) waaruit blijkt dat terugkeer naar de (regio)gemeente, wegens veiligheidsredenen niet tot de mogelijkheden behoort

Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan (de organisatie die over woonurgentie gaat) dat verantwoordelijk is voor het beoordelen van aanvragen voor urgentieverklaringen wijkt heel af en toe af van eerdere redenen voor urgentie. Zij kunnen beslissen in het voordeel van de aanvrager.

 • Als u niet als woningzoekende staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond.
 • Als u op een andere manier snel aan een woonruimte kan komen:
  • door een kamer te huren (kamerverhuur)
  • doordat u voldoende inschrijfduur bij Woonnet Rijnmond heeft om aan andere woonruimte te komen
  • doordat u woningen heeft aangeboden gekregen en deze geweigerd, terwijl u hiermee uw huisvestingsprobleem had kunnen oplossen.
 • Als u gebruik heeft kunnen maken van voorliggende voorzieningen zoals het aanvragen van huurtoeslag, aanpassingen aan de woning via de Wet Maatschappelijke ondersteuning.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft of er is geen sprake van Nederlanderschap.
 • Als uw gezamenlijke huishoudinkomen boven de vastgestelde inkomensgrens ligt.
 • Als u binnen 2 jaar na intrekking van eerder verleende urgentieverklaring opnieuw een urgentieverklaring aanvraagt voor dezelfde persoonlijke noodsituatie.
 • Als er geen sprake is van en persoonlijke noodsituatie waarbij u snel een andere woning nodig heeft.
 • Als u een aanvraag wilt indienen binnen 2 jaar nadat u door eigen toedoen in een persoonlijke noodsituatie terecht bent gekomen.
 • Als u buiten de regio Rotterdam woont.

 • We zijn wettelijk verplicht om bij de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag onderzoek te doen naar alle relevante omstandigheden.
 • We raadplegen uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en uw account bij Woonnet Rijnmond.
 • We beslissen binnen 8 weken nadat we het aanvraagformulier en inschrijfgeld hebben ontvangen. Deze termijn kunnen we verlengen met de tijd die u nodig heeft om alle bewijsstukken te overleggen.
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing:
  • Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staan uw rechten en plichten als urgent woningzoekende.
  • Staat in de brief dat u geen urgentieverklaring krijgt? En bent u het niet eens met de uitleg die we geven? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

De urgentieverklaring is 3 maanden geldig. In deze periode wordt er van u verwacht dat u dagelijks reageert op woningen op de website van Woonnet Rijnmond. Voor welke soort woningen u urgent bent, staat in de urgentieverklaring.

Als u niet of onvoldoende reageert op geschikte woningen, dan trekken we de urgentieverklaring na 3 maanden in. Dit gebeurt ook als u de aangeboden woning(en) niet wilt accepteren. Slechts in een aantal gevallen maken we hierop een uitzondering. U kunt dan bemiddeling krijgen. Dit betekent dat u 1 keer een woning krijgt aangeboden in 1 van de 6 urgentieregio’s van de regio Rotterdam waar uw voorkeur naar uitgaat.

Vul het formulier in ‘Trek mijn urgentieverklaring in‘.

Er zijn personen en bureaus die u tegen betaling kunnen helpen. Zij werken vaak met onjuiste informatie. Doe uw aanvraag daarom altijd zelf.

Bel ons op telefoonnummer (010) 506 11 11 op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00. Of vul het contactformulier urgentieverklaring in.