Energietoeslag

De energieprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen. Daardoor gaat u (veel) meer betalen voor gas en elektriciteit. Heeft u een laag besteedbaar inkomen? Dan kunt u een bedrag van € 1.300,00 van de gemeente krijgen om uw energierekening te betalen. Dit bedrag noemen we de eenmalige energietoeslag. U kunt dit bedrag 1 keer aanvragen voor uw huishouden.

U kunt de energietoeslag voor het jaar 2022 niet meer aanvragen. Dat kon tot 30 april 2023.

De regering heeft besloten dat de laagste inkomens in 2023 opnieuw een energietoeslag krijgen. Het is nu nog niet bekend wat de voorwaarden voor de energietoeslag 2023 worden. Als dit bekend is vindt u hier meer informatie terug over de voorwaarden voor de energietoeslag.

Veel inwoners hebben de energietoeslag aangevraagd. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren om een besluit te nemen op uw aanvraag. Ook zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Als u vragen heeft verzoeken wij u niet te bellen, maar gebruik te maken van het contactformulier.

De regering heeft laten weten dat er voor de laagste inkomens een extra energietoeslag van €500,00 komt. U krijgt nu in totaal € 1300,00.

Inwoners die de toeslag al uitbetaald hebben gekregen, krijgen de aanvulling van € 500,00 automatisch uitbetaald (na 1 oktober). U ontvangt een brief met de exacte datum.

Inwoners die de toeslag nog niet hebben ontvangen en wel hebben aangevraagd, krijgen na 1 oktober in een keer € 1300,00 uitbetaald.

Heeft u de energietoeslag al ontvangen en wilt u een wijziging van uw rekeningnummer doorgeven voor de extra energietoeslag? Vul dan het ‘Wijzigingsformulier bankrekeningnummer’ in.

 1. De hoofdbewoner, die ook het energiecontract op naam heeft staan, vult het aanvraagformulier in.
 2. Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf het verzoek indient. Heeft u een partner? Dan moet u beide het formulier ondertekenen met uw DigiD.
 3. Vul het aanvraagformulier naar waarheid in.
 4. Lever alle bewijsstukken aan. Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Zorg dat de bijlagen goed leesbaar zijn, voldoet aan de maximale grootte (aantal MB) en bestandsvorm jpg, png of pdf. Deze bewijsstukken moet u aanleveren:
  • Kopie paspoort of ID-bewijs (voor- en achterzijde) van uzelf en indien van toepassing ook van uw partner (maximaal 3 MB):
   • Een rijbewijs wordt niet erkend als geldig identiteitsbewijs
   • Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Let op dat uw naam, geldigheidsduur paspoort/ ID-kaart en het BSN nummer goed leesbaar zijn; de andere gegevens mag u afschermen.
  • Kopie bankpas (voorkant, maximaal 2 MB); uw naam en het rekeningnummer moeten goed leesbaar zijn; de andere gegevens mag u afschermen.
  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner (maximaal 17 MB).

Heeft u en/of uw partner geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD. Het aanvragen en activeren van uw DigiD duurt ongeveer 3 werkdagen.

U heeft recht op de energietoeslag als:

 • u 21 jaar of ouder bent
 • u in de gemeente Albrandswaard woont (u staat ingeschreven met een woonadres in Albrandswaard)
 • u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • u hoofdbewoner bent en het energiecontract op uw naam staat; én
 • uw inkomen niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm.
 • u een laag besteedbaar inkomen heeft door beslaglegging op uw inkomen of door deelname aan een schuldhulptraject.

U krijg geen eenmalige energietoeslag als:

 • u jonger bent dan 21 jaar
 • u jonger bent dan 27 jaar, studeert én u kunt aanspraak maken op, of u ontvangt studiefinanciering (WSF 2000)
 • u niet de hoofdbewoner bent van uw huishouden (inwonend, kostendeler of medebewoner bent zonder een energiecontract op uw naam)
 • u in een instelling woont (zorginstelling, verpleeghuis, beschermd of begeleid wonen)
 • u geen eigen woonadres heeft en alleen een briefadres in de gemeente heeft
 • u de energietoeslag al heeft ontvangen vanuit deze gemeente of een andere gemeente.

U heeft een laag inkomen wanneer dit lager is dan 120% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Welk bedrag dit precies is, hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

Heeft u een partner? Dan rekenen we het inkomen van uw partner ook mee. Het maakt niet uit of u een uitkering ontvangt of dat u inkomsten uit loondienst heeft of een inkomen uit uw eigen bedrijf of inkomsten uit alimentatie of andere inkomsten. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk. Dit zijn de bedragen per 1 juli 2022:

 • Woont u alleen of bent u alleenstaande ouder? En bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.322,18 inclusief vakantiegeld.
 • Woont u alleen of bent u alleenstaande ouder? En bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.470,80 inclusief vakantiegeld.
 • Woont u samen of bent u getrouwd? En bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd? Dan mag het inkomen van u en uw partner niet hoger zijn dan € 1.888,83 inclusief vakantiegeld.
 • Woont u samen of bent u getrouwd? En bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Dan mag het inkomen van u en uw partner niet hoger zijn dan € 1.992,43 inclusief vakantiegeld.

Heeft u een hoger inkomen dan hierboven staat? Maar is uw besteedbaar inkomen gelijk of lager? En ligt er beslag op uw inkomen en/of volgt u een schuldhulpverleningstraject (Wsnp, Msnp)? Dan kunt u misschien toch de eenmalige energietoeslag krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat u bewijzen heeft van het beslag of uw schuldhulpverleningstraject.

Hoe berekent de gemeente mijn inkomen?

Hiervoor kijken we naar uw inkomen in de kalendermaand voordat u deze aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in juni. We rekenen dan met uw inkomen van mei. Heeft u wisselende inkomsten? Dan kijken we naar uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 maanden voordat u deze aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in juni. We rekenen dan met het uw inkomen van maart, april en mei, gedeeld door 3. Let op! Heeft u een partner? Dan wordt het inkomen van uw partner ook meegeteld. We kijken niet of u de kosten kunt delen, we gebruiken niet de zogenaamde ‘kostendelersnorm’. De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen (vanaf 21 jaar), de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • jongeren tot 21 jaar
 • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen
 • de commerciële huurder / onderhuurder / kostganger of de verhuurder / onderverhuurder / kostgever die in dezelfde woning woont
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen)
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen BBL-studenten)

Als inkomen zien wij:

 • inkomsten uit loon
 • inkomsten uit loongerelateerde uitkeringen zoals ZW, WW, WAO, WIA etc. inclusief eventuele toeslagen
 • AOW, Anw
 • inkomsten uit pensioen, uitkeringen uit lijfrenteproducten
 • inkomsten uit PGB (als zorgverlener)
 • partner- en of kinderalimentatie
 • periodieke giften
 • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend
 • wachtgeld (Appa)
 • netto inkomsten uit onderneming. Hiermee bedoelen we uw netto winst min uw kosten.

Wat wij niet als inkomen zien:

 • toeslagen van de Belastingdienst (huur, zorg- en kinderopvangtoeslag)
 • corona steunmaatregelen
 • bijzondere bijstand en andere minimaregelingen

De gemeente stort het bedrag automatisch op uw bankrekening u voldoet aan de voorwaarden en:

 1. u in 2022 een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz heeft ontvangen
 2. u in 2022 bijzondere bijstand heeft ontvangen
 3. de regeling Meedoen in 2022 aan u is toegekend.
 4. u bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

Valt u onder één van deze categorieën en heeft u nog geen bericht van de gemeente ontvangen? Vul dan het contactformulier in.

Wij proberen binnen 8 weken na uw aanvraag te laten weten of u het bedrag krijgt. Dat kunnen we alleen doen als u het formulier compleet heeft ingevuld. En als u alle bewijsstukken heeft meegestuurd. Heeft u dit niet gedaan of hebben wij meer informatie nodig? Dan hebben wij meer tijd nodig. Bij grote drukte kunnen wij langer dan 8 weken nodig hebben om een besluit te nemen over uw aanvraag. Ook zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Als u vragen heeft verzoeken wij u niet te bellen maar gebruik te maken van het contactformulier.

Controleert de gemeente mijn gegevens?

Wij mogen controleren of uw gegevens en bewijsstukken kloppen. Dit mogen wij doen bij de aanvraag, maar ook achteraf. Daarvoor mogen wij informatie opvragen bij andere organisaties en personen.

U kunt de bewijsstukken die wij nodig hebben meteen uploaden als u het digitale aanvraagformulier invult. Ook is het mogelijk achteraf digitaal de bewijsstukken van uw inkomen in te leveren.

 • U hebt uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan aan op DigiD.nl.
 • U kunt maximaal 15 bewijsstukken toevoegen. Elk bestand mag niet meer dan 15 MB groot zijn.
 • U mag deze soorten bestanden toevoegen: pdf, jpg en png.

Opsturen bewijsstukken bij aanvraag eenmalige energietoeslag

Lukt het niet om uw bewijsstukken digitaal te verzenden, dan kunt u deze ook per post opsturen naar (postzegel niet nodig):

BAR-organisatie T.a.v. Domein Maatschappij / Administratie uitkeringen
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Graag in dat geval duidelijk op alle pagina’s het werkprocesnummer vermelden (staat op uw ontvangstbevestiging) en uw naam en adres. Gebruik geen nietjes.

De aanvragen worden afgehandeld door de BAR-organisatie. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het formulier moet om die reden naar Ridderkerk worden gestuurd.

We rekenen het inkomen van uw partner mee als:

 • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft of
 • u samenwoont op hetzelfde adres én:
  • u samen een huishouden heeft
  • u ex-echtgenoten of ex-partner bent
  • u samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Ja, dat is mogelijk. Omdat de hoogte van het inkomen uit eigen bedrijf over 2022 nog niet vastgesteld kan worden, wordt er in het volgende kalenderjaar bekeken of de hoogte van uw inkomen uit uw bedrijf over 2022 voldoet aan de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Als dat niet zo is, kan de verstrekte energietoeslag worden teruggevorderd. Bent u ondernemer, met of zonder Bbz- of IOAZ-uitkering? Dan rekenen we met uw definitieve inkomen over het boekjaar 2022. U kon alvast de energietoeslag aanvragen. Dit deed u met uw inkomen uit het laatst afgeronde kwartaal. Hiervoor vroegen wij u om uw aangifte omzetbelasting in te leveren. Blijkt uit deze gegevens dat u een laag inkomen heeft? Dan krijgt u de energietoeslag. Na afloop van het boekjaar 2022 weten we wat uw definitieve inkomen is. Blijkt dan dat uw inkomen toch te hoog was om energietoeslag te krijgen? Dan moet u het bedrag aan ons terugbetalen. Let op! Heeft u een partner? Dan tellen we het inkomen van uw partner ook mee.

De energietoeslag is onbelast en daarom zijn er geen gevolgen voor de landelijke toeslagen zoals van de Belastingdienst.

Heeft u de aanvraag energietoeslag al gedaan en wilt u een wijziging van uw rekeningnummer doorgeven? Vul dan het ‘Wijzigingsformulier bankrekeningnummer’ in.

 • Alle informatie die de gemeente vraagt valt binnen de AVG, de wet die regelt hoe we om mogen gaan met persoonsinformatie.
 • Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

Voor vragen vult u het contactformulier in. Na ontvangst wordt uw vraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 werkdagen beantwoord door een medewerker. Vragen over de afhandelingstijd kunnen we op dit moment niet beantwoorden. Het streven is zo spoedig mogelijk tot uitbetaling te komen. Afhankelijk van het aantal aanvragen moet u rekenen houden met een afhandelingstijd van 4 tot 8 weken, mogelijk langer. U kunt ook een WhatsApp bericht sturen aan +31 10 506 11 11. We streven ernaar u binnen 24 uur te antwoorden.