Aanbieders lokale jeugdhulp

Sinds 2015 voert de gemeente de Jeugdwet uit. We bieden ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij problemen, stoornissen en (verstandelijke) beperkingen bij jongeren, bij opvoedingsproblemen of bij adoptie gerelateerde problemen. We bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van jongeren met beperkingen of problemen.

Om deze hulp te bieden heeft de gemeente lokale jeugdhulp ingekocht. Het gaat om de volgende soorten hulp:

 1. Ambulante jeugdhulp voor jongeren met een beperking en/of stoornis inclusief steun, hulp of behandeling overdag
 2. Dagprogramma’s
 3. Generalistische Basis GGz
 4. Ernstige Dyslexie

Daarnaast werken de gemeenten in de regio Rijnmond en de jeugdhulporganisaties samen om specialistische jeugdhulp aan te bieden. Specialistische jeugdhulp is bestemd voor jongeren en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Meer informatie hierover is te vinden op de website Jeugdhulp Rijnmond.

Hulp gericht op het verminderen, stabiliseren en opheffen van (of omgaan met) vastgestelde problematiek, die het gevolg kan zijn van een beperking of stoornis. Inclusief steun, hulp of behandeling overdag. De ondersteuning richt zich op het krijgen van meer kennis en inzicht, het aanleren van vaardigheden, het ontwikkelen van competenties en het vergroten van de zelfredzaamheid. Zodat de jongere zich in het dagelijks leven maximaal kan handhaven.

Deze jeugdhulp wordt meestal uitgevoerd bij gezinnen thuis, in de dagelijkse leefomgeving, of op de locatie van de aanbieder. Het gaat om jeugdhulp aan jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuigelijke beperking of stoornis en bijkomende comorbiditeit op het gebied van gedrag, leefgebieden thuis en omgeving.

Diensten

Persoonlijke verzorging

De jongere wordt op vaste momenten ondersteund bij persoonlijke verzorging. Denk aan hulp bij zelfverzorging gericht op wassen, haarverzorging (onder haarverzorging wordt niet verstaan het knippen van het haar of het in model brengen van het haar middels toepassing bijzondere (tijdrovende) haartechnieken), mondverzorging en het aan-/uitkleden. Het gaat ook om het stimuleren van de jongere bij het zelfstandig uitvoeren van persoonlijke verzorging en het geven van advies, instructie en voorlichting over persoonlijke verzorging. Zowel aan de jongere als ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).

Begeleiding basis

De jongere of ouder/verzorger wordt individueel begeleid. Activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Denk aan begeleiding en ondersteuning bij beperkingen op het gebied van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op verschillende leefgebieden. Zoals het persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen. Maar ook het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het invulling geven aan participatie in de samenleving.

Bij volwassenen zijn de activiteiten gericht op beter omgaan met de jongere als ouder/verzorger. Het gaat hierbij om opvoedkundige vragen en/of situaties waarbij de jongere in een onveilige situatie terecht komt, zoals ouders die in een complexe echtscheiding zijn beland. De begeleiding is hierbij gericht op de ouder(s).
Een kenmerk van een complexe scheiding is het hoge conflictgehalte en de felle emoties gedurende een lange tijd. Door het hoge conflict gehalte ziet de ouder het belang van de kinderen niet meer. De voortdurende conflicten en juridische strijd brengt het systeem (gezin) in disbalans. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van jongeren en tast daardoor de ontwikkeling aan. Ouders die zich in deze situatie bevinden kunnen hierbij begeleid worden.

Begeleiding specialistisch

De jongere wordt individueel begeleid, waarbij de activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Hierbij gaat het om begeleiding en ondersteuning bij beperkingen op het vlak van (zeer) ernstig tekortschietende zelfregie over het dagelijks leven, waaronder het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op verschillende leefgebieden, zoals het persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen. Maar ook het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het invulling geven aan participatie in de samenleving.

Vaktherapie

Vaktherapie is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen of tekenen. Het biedt de jongere de mogelijkheid om op een andere manier te communiceren en zich te uiten. Daarnaast geeft het jongere de mogelijkheid spanning te ontladen en gevoelens te uiten.

Logeren

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te verlichten, wordt het kind in een huiselijke omgeving logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en waarbij toezicht en/of zorg noodzakelijk is.

Diagnose basis

Indien er een vermoeden is van een psychische stoornis bij een jongere en/of het voor de inzet van passende ondersteuning noodzakelijk is om meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren bij de jongere dan kan diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Door middel van gesprekken, testen, observatie en vragenlijsten wordt het beeld van de jongere verhelderd en worden de klachten verduidelijkt.

Behandeling Basis

De jongere krijgt een individuele behandeling, die gericht is op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden benut. De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin en het versterken van de opvoedingskracht van de ouders.

Gecontracteerde aanbieders

 • ASVZ/ Leliegroep
 • B.V. Horses & Co, zorg & leerboerderij voor orthopedagogiek
 • Boba Groep BV
 • Care-4All B.V.
 • Coach-Point
 • De Zorgnijverij
 • Distinto
 • Eddee Zorgverlening B.V.
 • Focus Op Zorg B.V.
 • Jeugdprofs
 • Profila Zorggroep
 • Stichting Pameijer
 • Praktijk Vergne

Er wordt ondersteuning geboden die gericht is op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de jongere, die wegens zijn beperking niet in staat is om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening. De aandacht gaat uit naar het verkrijgen van meer kennis en inzicht over de jongere, het aanleren van vaardigheden en het vergroten van competenties en zelfredzaamheid, zodat de jongere zich maximaal kan ontwikkelen. Hierbij worden de ouders ook zoveel mogelijk ondersteund. Op basis van de mogelijkheden die er (beperkt) zijn volgt de jongere onderwijs of maakt gebruik van dagbesteding.

Diensten

Dagactiviteit

Jongeren, waarbij sprake is van een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem (of een combinatie daarvan) kunnen gebruik maken van een zinvolle dagbesteding, waarbij activiteiten in groepsverband worden georganiseerd die gericht zijn op het trainen van vaardigheden.

Dagbehandeling regulier

Voor jongeren, die door hun beperking niet in staat zijn om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening en die een behandeling nodig hebben in een multidisciplinair team, kan dagbehandeling geboden worden. De inzet is gericht op het aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal benut worden, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden.

Dagbehandeling (inclusief observatie, diagnostiek en ambulante begeleiding thuis)

Bij sommige jongeren kan sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen, gezinsproblematiek of slaapproblemen. Om achter de specifieke oorzaak te komen kan dagbehandeling ingezet worden, waarbij o.a. onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek bestaat uit observaties, een intelligentieonderzoek en een breed diagnostisch onderzoek. Daarnaast leren de jongeren binnen de dagopvang o.a. te wennen aan groepsregels en leren ze samen te spelen. Indien mogelijk wordt de dagopvang gecombineerd met het volgen van onderwijs. Ouders worden actief betrokken, zodat zij nieuwe opvoedvaardigheden aan kunnen leren. Naast de groepsbehandeling op locatie wordt behandeling in de thuissituatie ingezet.

Gecontracteerde aanbieders

 • B.V. Horses & Co, zorg & leerboerderij voor orthopedagogiek
 • De Zorgnijverij
 • Distinto
 • Enver
 • Parnassia Groep B.V.
 • Stichting Bram Ridderkerk
 • Stichting Urban Skillsz
 • Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
 • City Kids

Bij lichte tot matige psychische problemen of aandoeningen kunnen jongeren gebruik maken van de generalistische basis GGz. De behandeling richt zich op het vaststellen van de problematiek en de oorzaak, het herstellen of voorkomen van gedragsproblemen en het aanleren van vaardigheden. Sommige jongeren hebben blijvend medicatie nodig om de belemmerende effecten van de aandoening, zoals ADHD, te dempen. Door medicatiebegeleiding en- controle wordt het gebruik van de medicatie gemonitord, geëvalueerd en waar mogelijk bijgesteld.

Diensten

Diagnose basis

Als er een vermoeden is van een psychische stoornis bij een jongere en/of het voor de inzet van passende ondersteuning noodzakelijk is om meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren bij de jongere dan kan diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Door middel van gesprekken, testen, observatie en vragenlijsten wordt het beeld van de jongere verhelderd en worden de klachten verduidelijkt.

Behandeling Basis

De jongere, met gedrags- of psychosociale problemen, krijgt een individuele behandeling, die zich richt op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden. Waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden benut. De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin en het versterken van de opvoedingskracht van de ouders

Behandeling specialistisch

De jongere, met matige tot ernstige, complexe psychische problemen op grond van een DSM benoemde stoornis, krijgt een individuele behandeling, die gericht is op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden benut. De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin en het versterken van de opvoedingskracht van de ouders.

Medicatiebegeleiding

Sommige jongeren hebben blijvend medicatie nodig om de belemmerende effecten van de aandoening, zoals ADHD, te dempen. Middels medicatiebegeleiding kan onderzocht worden of de voorgeschreven medicatie goed werkt, of er bijwerkingen zijn of dat mogelijk de dosis of de medicatie gewijzigd moeten worden.

Gecontracteerde aanbieders

 • B.V. Horses & Co, zorg & leerboerderij voor orthopedagogiek
 • Basic Trust B.V.
 • Boba Groep BV
 • Deotas B.V.
 • Distinto
 • Driestar educatief
 • Eddee Zorgverlening B.V.
 • Eleos christelijke GGZ, St.
 • Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd (Behandelcentrum Kindergeneeskunde BV)
 • GZ+
 • Mentaal Beter Cure B.V./ Alles KiTs II
 • Parnassia Groep B.V.
 • Praktijk Effe Anders
 • Praktijk Vergne B.V.
 • Psychologenpraktijk Brouwer B.V.
 • Stichting Kinderplein
 • Stichting Yulius
 • Therapiepraktijk Marleen van de Grift
 • V.M. Kooij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie BV oftewel PKJP
 • Vink Psychologisch Centrum B.V.

De volgende aanbieders bieden medicatiebegeleiding:

 • B.V. Horses & Co, zorg & leerboerderij voor orthopedagogiek
 • Distinto
 • Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd (Behandelcentrum Kindergeneeskunde BV)
 • Parnassia Groep B.V.
 • Praktijk Effe Anders
 • Stichting Kinderplein
 • V.M. Kooij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie BV oftewel PKJP
 • Vink Psychologisch Centrum B.V.

Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen. Het is een hardnekkig probleem dat zich ook voordoet bij alle vakken waarbij taalvaardigheid een rol speelt. Dyslexie wordt daarom ook wel een stoornis in het ‘technisch lezen’ genoemd. Jongeren moeten vaak meer energie steken in het lezen en zijn sneller afgeleid.

De inzet van jeugdhulp op het gebied van dyslexie is erop gericht om jongeren van 7 tot 12 jaar in staat te stellen om hun basisschoolperiode zo optimaal mogelijk te doorlopen. Via onderzoek wordt nagegaan of er inderdaad sprake is van dyslexie. Indien dit het geval is, dan wordt een behandeltraject ingezet.

De toeleidingsroute en verwijzing voor diagnostiek en behandeling verloopt via de Poortwachter van samenwerkingsverband RiBA. Alleen leerlingen met een compleet schooldossier komen in aanmerking voor het starten van een diagnose en/of behandeling.

Diensten

Diagnose Dyslexie

Indien er een vermoeden is van ernstige dyslexie bij een jongere kan diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Door middel van gesprekken, testen, observatie en vragenlijsten wordt het beeld van de jongere verhelderd.

Behandeling Dyslexie

De jongere, waarbij sprake is van ernstige dyslexie, krijgt een individuele behandeling die gericht is op het aanleren van vaardigheden om een voldoende niveau van technisch lezen en spellen te krijgen passend bij de leeftijd en het schoolniveau van de jongere. (Indien de jongere naast ernstige dyslexie ook een GGz-stoornis of een andere leerstoornis heeft die belemmerend is voor het dyslexieonderzoek en/of –behandeling, dan wordt eerst de andere stoornis behandeld. Vervolgens kan een behandeling voor ernstige dyslexie ingezet worden.

Gecontracteerde aanbieders

 • Driestar educatief
 • Leestalent B.V.
 • Logopediepraktijk M.E. van der List
 • Opdidakt B.V.
 • Regionaal Instituut voor Dyslexie