Hulp bij vervoer naar school (Leerlingenvervoer)

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. U vraagt het leerlingenvervoer bij ons aan.

Kijk eerst of u geholpen bent met hulp van iemand die u kent. Dit betekent hulp van een huisgenoot, familielid, buur, vriend of kennis. Misschien kan uw kind met iemand meerijden (carpoolen) of kan iemand uw kind een keer wegbrengen.

Er zijn in Albrandswaard verschillende organisaties en initiatieven die hulp bieden. Deze hulp is vaak tegen een kleine bijdrage of gratis te gebruiken. Iedereen mag gebruik maken van deze hulp. Soms gelden er regels. De volgende mogelijkheden zijn er:

 • Openbaar vervoer.
 • Een cliëntondersteuner kan met u meedenken over hulp bij zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werken, inkomen en geld. U kunt cliëntondersteuning aanvragen bij MEE Rotterdam-Rijnmond.
 • Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard. Welzijn Albrandswaard geeft u informatie, advies en hulp op het gebied van wonen, uw welzijn, zorgzaken en inkomen. U kunt ondersteuning vragen via de website van Welzijn Albrandswaard.
 • Buitenschoolse opvang. Soms kan het moeilijk zijn om het vervoer te regelen, bijvoorbeeld door werk. Buitenschoolse opvang voor uw kind kan dan een oplossing zijn.

U bent als ouders in eerste plaats zelf verantwoordelijk dat uw kind op school komt. Soms kunnen mensen die u of uw kind kent daarbij helpen. Soms lukt het niet om een oplossing te vinden. De gemeente kan met u meedenken bij het vervoer naar school. Er zijn voorwaarden aan verbonden zoals een zintuiglijke of lichamelijke beperking of leermoeilijkheden. Er zijn verschillende soorten voorzieningen:

 • Een fietsvergoeding voor u en uw kind
 • Een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer (OV)
 • Aangepast vervoer (vervoer in een busje of taxi)

Als u wilt weten of uw kind leerlingenvervoer kan krijgen, kunt u een aanvraag doen. Zie hiervoor de knop aanvragen bovenaan deze pagina. De Wmo-klantmanager onderzoekt daarna samen met u of uw kind leerlingenvervoer kan krijgen.

Nodig bij uw aanvraag

 • uw DigiD inloggegevens
 • voeg een scan van het ingevulde en ondertekende formulier Vervoersadvies van de school toe: vraag of de directie van de school deze voor u invult en ondertekent.
 • voeg eventueel een verklaring van een arts toe
 • voeg een Inkomensverklaring (IB-60 formulier, peiljaar 2022) toe als het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) minder dan € 29.700,00 bedraagt. Deze inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via www.belastingdienst.nl.

Misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen als:

 • Uw kind een handicap of beperking heeft, en;
 • Uw kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat, of
 • Uw kind naar een (speciale) school gaat die ver weg ligt. Uw kind kan daarom niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school, ook niet als een begeleider meegaat.
 • Er helemaal geen openbaar vervoer in de buurt is.
 • Scholieren die naar een middelbare school gaan kunnen ook leerlingenvervoer aanvragen als ze door hun lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking niet alleen naar school kunnen.
 • Wanneer een leerling op verschillende adressen woont, zoals bijvoorbeeld bij co-ouderschap waarbij de leerling de ene week bij vader woont en de andere week bij moeder, moet voor elk adres een apart formulier worden ingeleverd.
 • Bij het bepalen van de afstand tussen woning en de school moet worden uitgegaan van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare veilige, weg. De route wordt gemeten met behulp van de Google Maps routeplanner. Vervoerskosten worden verstrekt over de afstand tussen de woning van de leerling en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De leerling kan een vervoersvoorziening krijgen naar de school die het dichtstbij voor hem of haar toegankelijk is (de dichtstbijzijnde toegankelijke school).
 • De afstandsgrens is 6 kilometer. Dat betekent dat als de leerling minder dan 6 kilometer bij de school vandaan woont, er geen recht is op een vervoersvoorziening. Als de leerling door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer of het vervoer per fiets gebruik kan maken, geldt de afstandsgrens niet.

Wat valt niet onder leerlingenvervoer:

 • Vervoer in verband met schoolreisjes, sportdagen, clubs enzovoort
 • Vervoer tussen school en zwembad
 • Vervoer naar de dokter, therapeut of het ziekenhuis
 • Vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, dagbehandeling of oppasadres buiten de schooltijd.

Wilt u de verordening leerlingenvervoer raadplegen? Zie de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Albrandswaard 2023.

Het leerlingenvervoer sluit aan bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerlingen. Er wordt gekeken naar de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling en het gezin.

Zo wordt tijdens de beoordeling eerst gekeken naar de mogelijkheden van het zelfstandig reizen per fiets (of bromfiets) en het openbaar vervoer. Als dat niet mogelijk is wordt gekeken of aangepast vervoer (in een busje of taxi) voor het kind passend is.

Fiets of bromfiets vergoeding

 • Soms komt iemand in aanmerking voor een fietsvergoeding. Ook de kosten voor een begeleider kunnen worden vergoed. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed.
 • Wanneer de leerling 16 jaar of ouder is en de beschikking heeft over een bromfiets kan hij of zij in aanmerking komen voor een bromfietsvergoeding.

Openbaar vervoer

 • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding kan fietsen, komt het mogelijk in aanmerking voor vergoeding voor het openbaar vervoer (OV). Als uw kind niet zelfstandig kan reizen kunnen ook de kosten voor een begeleider worden vergoed. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed.
 • Soms kan een leerlingen niet zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit moet u kunnen aantonen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als:
  • de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meer keren moet overstappen op gevaarlijke opstappunten;
  • de route van het uitstappunt van het voertuig naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate oplossing van deze punten niet mogelijk is (bijvoorbeeld door verkeersbrigadiers).
 • Wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat is van het openbaar vervoer gebruik te maken, dient de aanvrager met bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is, zelfstandig of met begeleiding, van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Aangepast vervoer (Busje of taxi)

In de volgende gevallen kan uw kind aangepast vervoer krijgen:

 • Wanneer de reis per openbaar vervoer zowel ’s morgens als ’s middags langer dan 1,5 uur per reis in beslag neemt, wordt nagegaan of de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder kan worden teruggebracht. De reistijd wordt bepaald met behulp van de website 9292ov.
 • Als uw kind recht heeft op een fietsvergoeding of OV-kosten vergoeding, maar het openbaar vervoer ontbreekt
 • Als uw kind recht heeft op vergoeding van de kosten van een begeleider, maar dat begeleiding door de ouders of door anderen onmogelijk is. Of tot ernstige benadeling van het gezin leidt, en er geen andere oplossing is.
 • Als de leerling, ook niet met begeleiding, zelfstandig van het openbaar vervoer of het vervoer per fiets gebruik kan maken.

Begeleiding van het kind

De begeleiding van het kind de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Wanneer de aanvrager niet in staat is om de leerling te begeleiden, wordt verwacht dat de aanvrager zelf een oplossing zoekt voor het (laten) begeleiden van de leerling.

Zelf vervoeren

U kan er ook voor kiezen uw kind zelf te vervoeren. Als u dit wensen moeten u dit aangeven , in de aanvraag. Dit betekent niet dat u door deze verklaring automatisch aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de kosten van dit eigen vervoer.

Wanneer u zelf de leerling wenst te vervoeren moet worden aangeven hoe de leerling vervoerd gaat worden, hoeveel leerlingen er vervoerd zullen worden en of de aanvrager bereid is ook andere kinderen te vervoeren.

Vervoerder

Op www.routevervoer-bar.nl leest u alles over de vervoerders Noot en RMC. U kunt bij hen bijvoorbeeld de ritten boeken, wijzigen of annuleren.

Eigen bijdrage

In sommige gevallen is er een eigen bijdrage van toepassing. Bijvoorbeeld als het inkomen van de ouders boven het drempelbedrag uit komt. Voor gehandicapte leerlingen, zoals bedoeld in het leerlingenvervoer, geldt geen eigen bijdrage.