Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen bij de gemeente voor verschillende activiteiten met betrekking tot onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, cultuur of maatschappelijk werk.

Vraag jaarlijkse subsidie vóór 1 september aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Bijvoorbeeld: vraagt u subsidie aan voor 2024? Doe dit dan vóór 1 september 2023.

Er zijn drie subsidievormen:

 • Waarderingssubsidie: een stimuleringsbijdrage in een activiteit of activiteiten. De waarderingssubsidie is onderverdeeld in 4 categorieën:
  • Sport
  • Amateurmuziek instrumentaal
  • Amateurmuziek vocaal, kunst, (volks)cultuur en evenementen
  • Jeugd en jongeren, Veiligheid, Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening of Wijkleefbaarheid (Categorie overig)
 • Budgetsubsidie: een subsidie op grond van vooraf afgesproken producten en prestaties.
 • Investeringssubsidie: een subsidie ter ondersteuning van organisaties die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.

Voorwaarden

Om voor een budgetsubsidie of investeringssubsidie in aanmerking te komen moet een instelling of vereniging aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De instelling of vereniging moet tenminste 2 jaar een zelfstandige instelling of vereniging zonder winstoogmerk zijn.
 • Op het moment van de subsidieaanvraag zijn er minimaal 3 bestuursleden.

Regels

 • Op alle subsidies is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
 • De algemene regels voor de 3 subsidievormen liggen vast in de 1e gewijzigde algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde uitvoeringsregels behorende bij subsidieverordening.
 • In het subsidieregister leest u welke instellingen, stichtingen en verenigingen een subsidie krijgen. Ook ziet u een overzicht van alle (op dat moment) verleende subsidies.
 • Organisaties krijgen niet zomaar een subsidie. Zij leggen achteraf verantwoording aan ons af over hun activiteiten. Pas daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. De bedragen die u in het register ziet, zijn dus niet de definitieve bedragen.

Bij waarderingssubsidies gaat het om een genormeerde bijdrage in de kosten van activiteiten. De subsidie is eenmalig of wordt van jaar tot jaar verleend.

Uitgangspunt van het verstrekken van waarderingssubsidies is het stimuleren van activiteiten door vrijwilligers. De subsidie is niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op vastgelegde normen.

U kunt uw aanvraag tot € 10.000,00 indienen vanaf 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar tot en met 6 weken voor de laatste dag van het subsidiejaar.

U vraagt de waarderingssubsidie online aan. U logt in met DigiD (als particulier) of met eHerkenning (als organisatie).

Aanvragen Waarderingssubsidie

Nodig bij uw aanvraag

Afhankelijk van het soort waarderingssubsidie hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig. U kunt deze stukken direct met het online formulier meesturen:

Sport:

 • Activiteitenplan (beschrijving van de geplande activiteit(en). Hierbij aangeven of er samengewerkt wordt met andere verenigingen/organisaties binnen Albrandswaard
 • Begroting van baten en lasten van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Opgave aantal actieve jeugdleden van 0 tot en met 12 jaar op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode
 • Opgave aantal actieve jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode
 • Opgave aantal actieve seniorleden van 55 jaar of ouder op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode
 • Opgave aantal gezinsabonnementen Vereniging Zwembad Rhoon op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode
 • Bewijsstuk, waarin oprichtingsdatum staat vermeld bij jubilea. Zie voor jubilea punt 3.7 van de Uitvoeringsregels
 • Bewijsstuk, waaruit blijkt dat u aangesloten bent bij een regionale of landelijke koepelorganisatie op het terrein van de sport

Amateurmuziek instrumentaal:

 • Activiteitenplan (beschrijving van de geplande activiteit(en). Hierbij aangeven of er samengewerkt wordt met andere verenigingen/organisaties binnen Albrandswaard
 • Begroting van baten en lasten van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Opgave aantal actieve jeugdleden van 0 tot en met 18 jaar op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode.
 • Opgave aantal actieve leden vanaf 19 jaar op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode
 • Bewijsstuk waaruit blijkt uit hoeveel eenheden het orkest bestaat (alleen indienen door blaas, mars – en showorkesten)
 • Opgave aantal actieve leden die een instrument bespelen (alleen in te dienen door blaas, mars – en showorkesten)
 • Bewijsstuk waaruit blijkt welke activiteiten worden gedaan voor werving en opleiding van (jeugd) leden
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat u aangesloten bent bij een regionale of landelijke koepelorganisatie op het terrein van kunst en cultuur
 • Bewijsstuk waarin oprichtingsdatum staat vermeld bij jubilea (zie voor jubilea punt 3.7 van de Uitvoeringsregels)

Amateurmuziek vocaal, kunst, (volks) cultuur en evenementen:

 • Activiteitenplan (beschrijving van de geplande activiteit(en). Hierbij aangeven of er samengewerkt wordt met andere verenigingen/organisaties binnen Albrandswaard
 • Begroting van baten en lasten van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Opgave aantal actieve jeugdleden van 0 tot en met 18 jaar op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode (alleen indienen door koren, toneelverenigingen en dansgroepen)
 • Opgave aantal actieve leden vanaf 19 jaar op 1 januari voorafgaand aan subsidieperiode (alleen indienen door koren, toneelverenigingen en dansgroepen)
 • Opgave aantal actieve leden of vrijwilligers
 • Bewijsstuk, waaruit blijkt welke activiteiten worden gedaan voor werving en opleiding van (jeugd) leden (alleen indienen door koren, toneelverenigingen en dansgroepen)
 • Bewijsstuk, waaruit blijkt dat u aangesloten bent bij een regionale of landelijke koepelorganisatie op het terrein van kunst en cultuur
 • Bewijsstuk waarin oprichtingsdatum staat vermeld bij jubilea (zie voor jubilea punt 3.7 van de Uitvoeringsregels)

Categorie overig:

 • Activiteitenplan (beschrijving van de geplande activiteit(en). Hierbij aangeven of er samengewerkt wordt met andere verenigingen/organisaties binnen Albrandswaard
 • Begroting van baten en lasten van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Opgave aantal kinderen tot 10 jaar (zie 3.2 onder c. Uitvoeringsregels)
 • Opgave aantal vrijwilligers
 • Bewijsstuk, waarin oprichtingsdatum staat vermeld bij jubilea. Zie voor jubilea punt 3.7 van de Uitvoeringsregels
 • Bewijsstuk, waaruit blijkt dat een vergunning is afgegeven om de activiteit te houden

Extra nodig bij een eerste aanvraag waarderingssubsidie:

 • Een afschrift van de oprichtingsakte, statuten en inschrijving Kamer van Koophandel
 • Jaarverslag, jaarrekening met accountantsverklaring en balans van het voorgaande jaar
 • Opgave van de bestuurssamenstelling

Budgetsubsidie is een subsidie voor een professionele instelling (zoals stichtingen en verenigingen), waar voorafgaand afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties. Deze vorm van subsidie worden alleen verstrekt als de activiteiten binnen het gemeentelijke beleid passen.

Er moet een prestatie-en uitvoeringsovereenkomst tot stand komen. In deze overeenkomst staan de activiteiten die verricht moeten worden met daaraan gekoppeld de te leveren producten en prestaties.

De periode waarvoor de gemeente een budgetsubsidie verleent en een prestatie- en uitvoeringsovereenkomst afsluit, is voor meerdere jaren (in principe 4 jaar).

Aanvragen dienen uiterlijk 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft door ons te zijn ontvangen.

U vraagt de budgetsubsidie online aan. U logt in met DigiD (als particulier) of met eHerkenning (als organisatie).

Aanvragen budgetsubsidie

Nodig bij uw aanvraag

Voor de beoordeling van uw aanvraag budgetsubsidie moet u, indien van toepassing, de volgende documenten direct meesturen:

 • Activiteitenplan (beschrijving van de geplande activiteit(en)
 • Begroting en dekkingsplan
 • Doelstelling(en) en resultaten die worden nagestreefd
 • Overzicht stand reserves en voorzieningen
 • Vermogensplan
 • Kopie (verleende) omgevingsvergunning (indien van toepassing)

Extra nodig bij een eerste aanvraag budgetsubsidie:

 • Een afschrift van de oprichtingsakte, statuten en inschrijving Kamer van Koophandel
 • Jaarverslag, jaarrekening met accountantsverklaring en balans van het voorgaande jaar
 • Opgave van de bestuurssamenstelling

Vaststelling budgetsubsidie

Als u van ons een budgetsubsidie van € 10.000,00 of hoger heeft ontvangen, moet u vóór 1 april van het jaar volgend op het boekjaar/de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling indienen. De subsidie wordt per boekjaar vastgesteld.

Dien online met DigiD (als particulier) of eHerkenning (als organisatie) een aanvraag in tot vaststelling voor de budgetsubsidie

Aanvragen vaststelling budgetsubsidie

Nodig bij uw aanvraag

Voor de beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling budgetsubsidie moet u, indien van toepassing, de volgende documenten direct meesturen:

 • Inhoudelijk verslag van de verrichte activiteiten over de afgelopen subsidieperiode. Hierbij maakt u een vergelijking tussen de beoogde en de gerealiseerde doelstellingen en geeft u een toelichting op de afwijkingen
 • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
 • Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten
 • Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode
 • Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans
 • Een accountantsverklaring indien de subsidie € 75.000,00 of meer bedraagt
 • Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening
 • Overzicht met stand reserves en voorzieningen van het laatste jaar

Investeringssubsidie is een éénmalige subsidie, bedoeld ter ondersteuning van organisaties die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.

De investeringssubsidie is ervoor om accommodaties voor instellingen, zoals activiteitenruimtes, kantines, kleedkamers en andere onderdelen van accommodaties op te richten of verbeteren.

Een investering in nieuwbouw of verbouw van een accommodatie wordt alleen verleend als onder andere aan de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden wordt voldaan.

Commerciële instellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Het aanvraagformulier is niet online beschikbaar. U kunt een formulier opvragen bij Team Subsidies via e-mailadres subsidie@bar-organisatie.nl.

Vaststelling investeringssubsidie

Als u van ons een investeringssubsidie van € 10.000,00 of hoger heeft ontvangen, moet u vóór 1 april van het jaar volgend op het boekjaar/de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling indienen. De subsidie wordt per boekjaar vastgesteld.

Dien online met DigiD (als particulier) of eHerkenning (als organisatie) een aanvraag in tot vaststelling voor de investeringssubsidie:

Aanvragen vaststelling investeringssubsidie

Nodig bij uw aanvraag

Voor de beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling investeringssubsidie moet u, indien van toepassing, de volgende documenten direct meesturen:

 • Inhoudelijk verslag van de verrichte activiteiten over de afgelopen subsidieperiode. Hierbij maakt u een vergelijking tussen de beoogde en de gerealiseerde doelstellingen en geeft u een toelichting op de afwijkingen
 • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
 • Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten
 • Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode
 • Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans
 • Een accountantsverklaring indien de subsidie € 75.000,00 of meer bedraagt
 • Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening
 • Overzicht met stand reserves en voorzieningen van het laatste jaar

 • Heeft u de aanvraag op tijd ingediend en heeft u alle gegevens volledig ingevuld? Dan nemen wij de aanvraag in behandeling.
 • De maximale subsidie per activiteit wordt in overeenstemming met de subsidieverlening vastgesteld. Producten en prestaties moeten voldoende aantoonbaar en behaald zijn.
 • De gemeente beoordeeld op grond van de bij de aanvraag om subsidievaststelling te overleggen gegevens in hoeverre de overeengekomen prestaties en producten zijn behaald.
 • Wanneer u op basis van de afrekening terug moet betalen, wordt dit bedrag teruggevorderd of verrekend met de subsidie voor een volgend jaar.
 • Wij nemen binnen 12 weken een besluit nemen op uw aanvraag tot vaststelling. Dit is voor een boekjaar verstrekte budgetsubsidie.

Neem contact op met team Subsidies via subsidie@bar-organisatie.nl.

Kijk ook eens op:

 • Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard; heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert de stichting tal van lokale projecten en initiatieven. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard.
 • Het DeltaPORT Donatiefonds; geeft bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en toerisme in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Kijk voor meer informatie op de website van DeltaPORT Donatiefonds.