Collegebesluiten 16 januari 2024

Openbare besluitenlijst
Het college van burgemeester en wethouders Albrandswaard van 16 januari 2024

Zienswijze Wijziging GR DCMR: vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:
1. De bijgaande zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen met daarin als belangrijkste opmerkingen:

  • Procedure: Meer ruimte te bieden aan het AB om ook andere besluiten dan de begroting voor zienswijze te kunnen voorleggen.
  • Participatie: Spreekrecht te gaan verlenen in vergaderingen van het AB.
  • Informatieplicht: Aan deelnemende raden ook de verslagen van het AB, vastgesteldebegroting en jaarrekening met accountantsrapportage ter beschikking te gaan stellen.
  • Evaluatie: Toe te voegen dat deelnemende raden op de hoogte worden gehouden vanevaluaties en daaruit voortvloeiende wijzigingen.
  • Instelling adviescommissie: Vanuit optimale democratische legitimiteit aan te gevenvoorstander te zijn van de instelling van een adviescommissie. Dit punt kan los gezien worden van de zienswijze.

Notulen: Conform. (P)

2e aanpassing – Nadere regels jeugdhulp gemeente Albrandswaard 2023: vastgesteld

Besluit

1. Het eerder genomen wijzigingsbesluit van 5 december 2023 te vervangen door het bijgevoegde wijzigingsbesluit vanwege een administratieve fout in de opgenomen overzichten.

Notulen: Conform. (P)

Aanpassing huurovereenkomst huisvesting huisartsen Portland Vastgesteld

Besluit

1. Akkoord te gaan met de aanpassing van de huurovereenkomst huisvesting huisartsen Portland waarbij:

  • met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 een maximale huurverhoging van 3% per jaar wordt afgesproken;
  • aan de huurovereenkomst wordt toegevoegd dat de gemeente de eerstvolgende ruimtes die leegkomen in het gebouw Langstraat 11/12 te Rhoon beschikbaar stellen aan de huisartsen Portland tot een maximum van 30 M2.

Notulen: Conform. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23-01-2023