Werkgeversservicepunt

Alles over ondersteuning bij het vinden van personeel, advies over subsidies, regelingen, arbeid en werk. Het Werkgeversservicepunt (WSP) ondersteunt werkgevers in Albrandswaard in hun personeelsvraag. Wij helpen mensen vanuit een uitkering aan het werk.

Als werkgever is het WSP hét loket waar u terecht kunt met uw vacatures. Ook krijgt u hier de meest actuele informatie over voor u relevante wet- en regelgeving. Door onze regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond, kan uw lokale adviseur van het WSP als centraal aanspreekpunt uw vraag uit handen nemen en zorgen voor afstemming met andere instanties en gemeenten.

Zo helpen wij mensen aan het werk. Mensen met een uitkering, jongeren, ouderen of mensen die – om welke reden dan ook – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Bent u op zoek naar meer informatie, of heeft u vragen? Laat het ons weten.

Wanneer u een kandidaat vanuit een uitkering in dienst neemt, heeft dat een aantal voordelen. U profileert zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer en profiteert eventueel van een aantal financiële voordelen. In sommige gevallen is het mogelijk afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering. Onze maatwerkoplossingen zijn vaak een combinatie met landelijke mogelijkheden.

Jobcoaching

Voor werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt die zijn opgenomen in het doelgroepenregister kan job-coaching worden ingezet. Dit houdt in dat werkzoekenden, met name tijdens de plaatsing en het inwerken, bij de werkgever begeleid worden. U wordt door de inzet van een jobcoach ontlast bij het inwerken van de medewerker.

Loonkostensubsidie Participatiewet

Als u een werknemer in dienst neemt die door arbeidsbeperkingen niet in staat is zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, kan de gemeente u met loonkostensubsidie tegemoetkomen. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer op de werkplek. De loonwaarde wordt bepaald door een gecertificeerde loonwaarde-expert. Uw ervaringen met de werknemer spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens ontvangt u maandelijks de vastgestelde loonkostensubsidie. U vult dit bedrag aan tot het wettelijk minimumloon en keert dit uit aan uw werknemer.

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

 • oudere werknemers met een uitkering;
 • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • werknemers met een arbeidsbeperking.

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Kijk voor meer informatie over het loonkostenvoordeel op de website van het UWV.

Het lage inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Kijk voor meer informatie over het lage inkomensvoordeel op de website van het UWV.

Het jeugd-LIV

Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Daardoor heeft u als werkgever meer kosten om werknemers van 18 tot en met 20 jaar in dienst te hebben of te nemen. Met het jeugd-LIV kunt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen.

Kijk voor meer informatie over het jeugd-LIV op de website van het UWV.

Proefplaatsing

Heeft u iemand met een uitkering op het oog die u in dienst wilt nemen, maar aarzelt u nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. De kandidaat werkt bij u met behoud van zijn uitkering. U hoeft gedurende deze periode geen loon te betalen. U kunt dan onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maakt u met het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Belangrijk is dat u, aansluitend op de proefplaatsing, de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt.

Scholingsvergoeding en/of opleidingsmogelijkheden

Indien u een vacature met een dienstverband uitzet bij het Werkgeversservicepunt, zijn er eventueel mogelijkheden voor een scholings- of opleidingsvergoeding. In overleg met de werkgever wordt gezocht naar werkzoekenden met de juiste competenties en kwalificaties voor de vacature. Indien onvoldoende gekwalificeerde kandidaten beschikbaar zijn, kan scholing of opleiding worden ingezet. Deze scholing of opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties van werkzoekenden, zodat zij gematcht kunnen worden met de vacature.

Werkplekaanpassing

Mocht het noodzakelijk zijn om aanpassingen op de werkplek aan te brengen, dan kunnen wij hierover afspraken maken.

Onder sociaal ondernemen verstaan we het investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. Ondernemers met personeel kunnen hierbij als werkgever een belangrijke rol spelen. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zijn productiever en gezonder. Sociaal werkgeverschap leidt daarmee dus direct tot positieve resultaten voor uw bedrijf.

Winst

Sociaal ondernemen levert winst op voor de samenleving maar ook voor uw onderneming. Denk aan zakelijke winst in de vorm van versterking van uw imago, het aanboren van nieuwe markten en uitbreiding van uw netwerk en kennis. Ook op menselijk vlak levert sociaal ondernemen veel op. Het bevordert de teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties van individuele medewerkers.

Ondersteuning

Het Werkgeversservicepunt ondersteunt bedrijven die duurzaam sociaal willen ondernemen. Het WSP wil kennis delen, ervaringen uitwisselen, vragen stellen en beantwoorden en adviezen geven.

Meer informatie over sociaal ondernemen?

Wilt u meer weten over sociaal ondernemen? Neem dan contact met ons op.

Bent u voor een korte of langere tijd op zoek naar personeel? Wij brengen u in contact met onze kandidaten. Dat kan op individuele basis en in groepsverband. Het Werkgeversservicepunt neemt de werving en selectie uit handen en selecteert de best passende kandidaten.

Personeel plaatsen is maatwerk. Uw vaste contactpersoon bij het WSP zal dan ook eerst, samen met u, uw vraag helder en duidelijk in kaart brengen. Het is van belang inzicht te krijgen in de gevraagde competenties, werkervaring en opleidingsniveau bij het maken van een succesvolle match. Het gaat om het vinden van een kandidaat met een passend profiel die past binnen de ambities en cultuur van uw onderneming. Wij selecteren voor u de beste match.

Onze kandidaten

Het Werkgeversservicepunt vindt het belangrijk dat iedereen kans heeft op een baan. Wij helpen daarom werkzoekenden duurzaam aan werk. Onze mensen vormen een diverse groep. Ze zijn recent hun baan kwijtgeraakt, of hebben al langer een uitkering. Misschien hebben ze een beperking die vraagt om extra aandacht. Of hebben ze niet de juiste kwalificaties om nieuw werk te vinden. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze willen graag weer aan de slag!

We kijken goed naar individuele mogelijkheden, we maken ons sterk voor een werksituatie die aansluit op persoonlijke kennis en vaardigheden. We bereiden onze kandidaten voor op het werk als dat nodig is en blijven betrokken waardoor u kunt rekenen op optimale begeleiding van onze kant. Zo krijgt u niet alleen gemotiveerd personeel, maar levert u ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Financiële voordelen

Wanneer u een kandidaat vanuit een uitkering in dienst neemt, heeft dat een aantal voordelen. U profileert zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer en profiteert van een aantal financiële voordelen. Onze dienstverlening is kosteloos. Of het nu gaat om advies, bemiddeling of begeleiding, wij helpen u graag!

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Een vast contactpersoon
 • Een groot bestand met diverse kandidaten
 • Kosteloze dienstverlening

Advies en informatie

Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor advies en informatie over:

 • Wetgeving en beleid, zowel landelijk, regionaal als lokaal
 • Invulling van uw sociale voorwaarden (CAO en Social Return)
 • Werving en selectie van vast, tijdelijk of flexibel personeel
 • Arbeidsmarktinformatie
 • Productie uitbesteden of juist terughalen

Het Werkgeversservicepunt is het loket waar u als werkgever terecht kunt voor al uw personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie.

Wij informeren en adviseren u graag over onder meer de volgende onderwerpen:

 • landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie;
 • wetten en regelingen; Wat betekent de participatiewet voor uw bedrijf?
 • op de website van onze partner UWV kunt u algemene regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie, maar ook arbeidsmarktprognoses vinden. Specifieke vragen over de arbeidsmarkt kunt u stellen aan het Werkgeversservicepunt Rijnmond.

Welke wet- en regelgeving zijn voor u relevant? En wat betekent het voor u als werkgever? Op welke ondersteuning van Werkgeversservicepunt kunt u rekenen? Via deze website houden we u op de hoogte van de huidige stand van zaken. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Extra banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen)

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze afgesproken banen worden ook wel ‘garantiebanen’ genoemd.

Quotumwet

De Eerste Kamer heeft eind maart 2015 ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA), ook wel de Quotumwet genoemd. Dit betekent dat uw organisatie vanaf 2017 verplicht kan worden om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Het quotum treedt in werking als werkgevers gezamenlijk onvoldoende extra banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd.

Het quotum geldt alleen voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. In het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de wet.

Ontzorgen en financiële compensatie voor verminderde productiviteit

Het Werkgeversservicepunt maakt het voor u aantrekkelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren (zowel individuele detachering als groepsdetachering). Zo kunnen we voor u voorzieningen en begeleiding organiseren om u maximaal te ontzorgen. Verder bieden we een gratis bedrijfsscan waarmee we u helpen om elementaire taken op te sporen die goed kunnen worden uitgevoerd door een kandidaat uit de doelgroep. is er een financiële compensatie mogelijk voor de verminderde productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.

Welke kandidaten komen in aanmerking?

De baanafspraken zijn bedoeld voor mensen die graag willen werken maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken;
 • mensen met een WSW-indicatie;
 • mensen met een WIW-baan;
 • mensen met een ID-baan;
 • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Doelgroepverklaring aanvragen?

Als werkgever kunt u de doelgroepverklaring niet voor uw werknemer aanvragen. Uw werknemer kan zelf een doelgroepverklaring aanvragen door te bellen met UWV Telefoon Werknemers.
De werknemer kan ons machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring.

Lees meer over de doelgroepverklaring op de website van het UWV.

Hoe ondersteunen wij u als werkgever?

In de arbeidsmarktregio Rijnmond helpen wij u als werkgever graag bij het bieden van kansen aan mensen met een beperking. Wij gaan graag met u in gesprek en kunnen u helpen met een gratis bedrijfsscan. Hiermee krijgt u inzicht over de mogelijkheden die u heeft en kunt benutten. Als u vervolgens aan de slag wilt bieden wij u drie arrangementen waar u uit kunt kiezen:

 1. Loondienst: u neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst
 2. Individuele detachering: u leent iemand in uit de doelgroep
 3. Groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep

Binnen elk van deze arrangementen is er een rijk aanbod aan ondersteuning zoals:

 • Een vast contactpersoon voor werkgevers (kosteloos)
 • Loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders (kosteloos)
 • Mogelijkheid van een proefplaatsing (kosteloos)
 • No risk polis
 • Jobcoaching (intern of extern)
 • Benodigde werkplekaanpassingen
 • Tijdelijke premiekorting (afhankelijk van de kandidaat)
 • Voorschakelen van kandidaat (jobfit maken)

Heeft u vragen aan het Werkgeversservicepunt? Neem dan contact met ons op.

Onze accountmanagers

U kunt bij onze accountmanager Judith Smit terecht voor het bemiddelen van bijstandsgerechtigden naar werk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (010)506 11 46 of 06 41 07 42 99.

Online contact opnemen

U kunt ook online contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar wsp@albrandswaard.nl.