Wet Bibob

De wet Bibob heet voluit ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de integriteit van partijen te toetsen. Het beleid daaromtrent is vastgelegd in de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Albrandswaard 2023.

Om de beleidsregel makkelijker leesbaar te maken, vindt u hieronder voor elk hoofdstuk een samenvatting. Dit is een algemene toelichting. Wenst u meer details, dan kunt u de beleidsregel helemaal te lezen. 

De Wet Bibob maakt het mogelijk voor de gemeente Albrandswaard om een aanvraag voor een vergunning of subsidie te weigeren of een afgegeven vergunning in te trekken, als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten of voor het witwassen van geld. De Bibob-screening is er om te kijken of er een risico hierop is als de gemeente een bepaalde vergunning verleent.

De gemeente Albrandswaard kiest ervoor om niet iedereen die een vergunning aanvraagt te toetsen volgens de Wet Bibob. Dit omdat het een zwaar middel is om te gebruiken. De gemeente past de Wet Bibob toe als:

 • u een horeca-onderneming wilt starten in de gemeente of een nieuwe horecaondernemer bent;
 • u een seksinrichting of escortbedrijf wilt beginnen in de gemeente;
 • er signalen vanuit betrouwbare partners, zoals Justitie, komen.

Alle opgestelde regels en uitgebreidere informatie staan in de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Albrandswaard 2023.

Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 1 worden de begrippen en definities uit het beleidsstuk genoemd en uitgelegd.

Hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wanneer de Wet Bibob door de gemeente Albrandswaard wordt ingezet.

Dat is als:

 • u een horeca-onderneming wilt starten in de gemeente of een nieuwe horeca-ondernemer bent;
 • u een seksinrichting of escortbedrijf wilt beginnen in de gemeente;
 • u een speelgelegenheid wilt openen;

Als de gemeente eigen ambtelijke informatie heeft of signalen ontvangt van een betrouwbare partner, zoals het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum), justitie, of het Landelijke Bureau Bibob, kan de Wet Bibob ook worden ingezet als:

 • u een bouwvergunning aanvraagt;
 • u een evenement wilt gaan organiseren in de gemeente;
 • u een slijterij wilt openen;
 • u vuurwerk wilt gaan verkopen;
 • u een subsidie aanvraagt.

Als u weigert het Bibob vragenformulier in te vullen, wordt de aanvraag geweigerd. Verleende beschikkingen kunnen worden ingetrokken als er een ernstige mate van gevaar blijkt. De gemeente start bij verleende beschikkingen een onderzoek als daar signalen voor zijn.

Hoofdstuk 3

De gemeente kan de Wet Bibob toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente zelf partij is. De gemeente start een eigen onderzoek als:

 • het project grote financiële gevolgen heeft;
 • de transactie bestuurlijk gevoelig ligt;
 • er eigen ambtelijke informatie is dat de vastgoedtransactie misschien misbruikt gaat worden;
 • er signalen zijn vanuit betrouwbare partners, zoals het RIEC, justitie, of het Landelijk Bureau Bibob.

Overheidsopdrachten

Verder kan de gemeente de Wet Bibob toepassen bij overheidsopdrachten of een overeenkomst zorg vanuit de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In de af te sluiten overeenkomst kan een integriteitsclausule worden opgenomen dat de overeenkomst kan worden opgezegd als blijkt dat er criminele activiteiten zijn of geld wordt witgewassen.

De gemeente start een onderzoek bij een overheidsopdracht als:

 • er eigen ambtelijke informatie is dat de overheidsopdracht misschien misbruikt gaat worden;
 • er signalen zijn vanuit betrouwbare partners, zoals het RIEC, justitie, of het Landelijk Bureau Bibob.

Hoofdstuk 4

In dit hoofdstuk staan de slotbepalingen en de officiële ondertekening.

Bijlage

In de bijlage vindt u informatie over activiteiten waarbij er een risico is dat er strafbare feiten worden gepleegd of dat er geld wordt witgewassen. Dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is, maar het gaat om risicocategorieën waarvan we weten dat er vaker dan gemiddeld criminele activiteiten plaatsvinden.

Deze beleidsregel is zo opgesteld dat er zo snel mogelijk na de aanvraag van een beschikking een toetsmoment is. Het is daarvoor wel belangrijk dat duidelijk is wie verantwoordelijk is en wanneer het project plaatsvindt.

Daarom wil de gemeente bij deze activiteiten een Bibob-onderzoek starten. Dit kan alleen als u voor die activiteit in een risicocategorie een vergunning nodig hebt.

Als u meerdere vergunning nodig hebt voor uw project, probeert de gemeente zo snel mogelijk een onderzoek te starten. Daarvoor is het wel belangrijk dat duidelijk is wie betrokken is bij het project en wie verantwoordelijk is.

De risicocategorieën zijn:

 • Autobranche
 • Bouwsom boven €500.000,-;
 • Coffeeshops;
 • Fitnessbedrijven, sportscholen;
 • Garageboxen, opslagruimtes;
 • Horecabedrijven;
 • Prostitutie- en seksbedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons, sekswinkels;
 • Recreatieparken, jachthavens;
 • Shisha-lounges;
 • Smartshops, headshops, growshops;
 • Speelautomatenhallen, gamecenters;
 • Vechtsportgala’s (of vergelijkbare evenementen);
 • Vuurwerkbranche
 • Wellnessbranche;

Toelichting op de uitvoering van het eigen onderzoek door de gemeente Albrandswaard

De uitvoering van het eigen onderzoek door de gemeente Albrandswaard

Bij de start van een eigen onderzoek, vraagt de gemeente de betrokkene om een Bibob-vragenformulier in te vullen en in te leveren. Daarbij wordt ook om documenten gevraagd die de antwoorden op het vragenformulier bewijzen.

De gemeente kan ook navraag doen bij:

 • het Landelijk Bureau Bibob;
 • Justitie;
 • Rijksbelastingdienst;
 • Officier van justitie.

Bij deze partners kan de gemeente meer informatie opvragen over:

 • de betrokkene zelf;
 • degene die leiding geeft;
 • degene die voor de financiering zorgt;
 • de leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager;
 • degene die wat betreft invloed gelijk is aan de betrokkene.

Onderzoek

Bij het eigen onderzoek worden de ingevulde formulieren, eventueel extra aangeleverde stukken en ‘open bronnen’ zoals het Kadaster gecontroleerd.

Daarnaast kunnen nog extra gegevens worden opgevraagd bij de politie, justitie en het Landelijk Bureau Bibob.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 • De financiering moet helder zijn. Het moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt en waar dat van toepassing is wat de voorwaarden zijn bij een financiering.
 • Wanneer een Bibob-formulier niet volledig is ingevuld, krijgt de aanvrager de kans dit alsnog te doen. Gebeurt dit niet, dan kan een aanvraag worden geweigerd.
 • De gemeente gunt een (voorgenomen) overheidsopdracht niet als:
  • niet alle opgevraagde gegevens zijn beantwoord of niet naar waarheid zijn beantwoord;
  • de manier van financieren niet duidelijk is aangetoond of beoordeeld is dat iemand niet genoeg draagkracht heeft voor een project;
  • niet alles wat door het Landelijk Bureau Bibob is gevraagd (naar waarheid) is beantwoord.
 • Een (voorgenomen) vastgoedtransactie gaat niet door als:
  • niet alle opgevraagde gegevens zijn beantwoord of niet naar waarheid zijn beantwoord;
  • de manier van financieren niet duidelijk is aangetoond of beoordeeld is dat iemand niet genoeg draagkracht heeft voor een project;
  • niet alles wat door het Landelijk Bureau Bibob is gevraagd (naar waarheid) is beantwoord.

Nadat de gemeente het eigen onderzoek heeft gedaan, kan het Landelijk Bureau Bibob om een aanvullend advies worden gevraagd als:

 • vragen zijn ontstaan over de integriteit van de betrokkene of een van zijn relaties;
 • na het onderzoek vragen blijven over de bedrijfsstructuur;
 • na het onderzoek vragen blijven over de financiering;
 • de gemeente van justitie of een andere bestuursorgaan een tip ontvangt.

Informatieplicht

De gemeente heeft de taak de aanvrager op de hoogte te stellen over het gunnen, opschorten of weigeren van een beschikking. Daar moet duidelijk bij worden uitgelegd waarom.

Bibob-register

Als de gemeente oordeelt dat een gevaar wordt verwacht of als iemand een aanvraag stopt zodra de wet Bibob wordt toegepast, dan meldt de gemeente dit bij het Landelijk Bureau Bibob.

Op verzoek kan de gemeente verkregen informatie, verkregen op grond van de wet Bibob, delen met andere gemeenten of rechtspersonen met een overheidstaak. Ook kan de gemeente als daar aanleiding voor is andere gemeente of rechtspersonen tippen.