Jeugdbeschermingsplein

In de gemeente Albrandswaard gaat het met heel veel kinderen goed. Maar er zijn ook kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling in gevaar is. Als hun ouders dat niet kunnen of willen veranderen, is dat zorgelijk. Voor kinderen tot 18 jaar is het Jeugdbeschermingsplein.

Zijn er grote zorgen in uw gezin over het veilig opgroeien van uw kind en heeft de vrijwillige hulp geen effect? Of accepteert iemand in uw gezin of uw kind niet de hulp die volgens de (jeugd)professional wel nodig is? Dan kan er een melding gedaan worden op het Jeugdbeschermingsplein.

Ontstaan Jeugdbeschermingsplein

De gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor alle hulp, ondersteuning en zorg aan kinderen en hun ouders. Om de toegang van jeugdbescherming beter te organiseren, bestaat er een Jeugdbeschermingsplein. Bij het Jeugdbeschermingsplein worden kinderen en gezinnen gemeld over wie zorgen bestaan over hun ontwikkeling en/of hun veiligheid. De betrokken professionals doen deze melding. De professionals komen bijeen op het Jeugdbeschermingsplein om meldingen te bespreken met ouders. Kinderen van 16 jaar en ouder worden ook uitgenodigd. De professionals bekijken bij elke melding welke aanpak nodig is.

Wanneer wordt er een melding gedaan bij het Jeugdbeschermingsplein?

 • Als de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar is.
 • Als de huidige hulpverlening onvoldoende blijkt of niet voldoende wordt geaccepteerd door ouders en/of kind.
 • Daarnaast melden professionals aan het Jeugdbeschermingsplein ieder ongeboren kindje waarbij er zorgen zijn over de veiligheid of als een broer of zus al onder toezicht of voogdij staat.

Onveilige gezinssituaties

 • Huiselijk geweld
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Verslaving ouder(s) en/of kind(eren)
 • Psychi(atri)sche problematiek ouder(s) en/of kind(eren)
 • Overbelasting ouders
 • Verwaarlozing
 • Gedragsproblemen kind(eren)
 • Jeugdcriminaliteit
 • (verstandelijke) Beperking ouder(s) en/of kind(eren)
 • Schoolverzuim

Hoe verloopt het overleg op het Jeugdbeschermingsplein?

 • Meld u bij de receptie en neem een geldig legitimatiebewijs mee
 • Alle betrokken partijen worden tegelijkertijd opgehaald door een medewerker van de gemeente
 • De voorzitter vertelt waar u kunt zitten
 • De voorzitter stelt alle aanwezigen voor, u hoeft dit niet zelf te doen
 • De voorzitter geeft een korte uitleg over het overleg en de regels
 • De bespreking van de melding verloopt volgens een vaste structuur. De voorzitter legt deze structuur bij de start van het overleg uit. Daarna kunnen aanwezigen hun mening over de situatie geven om een duidelijk beeld te vormen. Daarna bespreken de organisaties van het Jeugdbeschermingsplein wat het vervolg moet zijn. Zij betrekken hierbij de melding en de mening van de aanwezigen aan tafel. Tot slot wordt er een besluit genomen waar iedereen bij aanwezig is. De voorzitter geeft aan welke keus gemaakt is en waarom.

Wie zijn er aanwezig bij het overleg?

 • Ouder(s)/verzorger(s)
 • Kinderen ouder dan zestien jaar
 • Voorzitter van de gemeente
 • Secretaris van de gemeente
 • De melder/hulpverlener
 • Medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Medewerker van de jeugdbeschermingsinstelling
 • Medewerker van Veilig Thuis
 • Medewerker van het expertiseteam Zorg en Veilig.

Ouders en kinderen

Aanwezigheid van ouders en kinderen van 16 jaar en ouder, is zeer gewenst. Zij kunnen hun eigen visie op de situatie geven en meedenken over oplossingen. Kinderen onder de 16 jaar worden niet uitgenodigd, maar wij horen wel graag hun mening over de melding. Zij kunnen dit doorgeven aan de melder. Ook kunnen zij een gesprek aanvragen met de voorzitter en/of per mail of telefoon reageren.

Voorzitter en secretaris

De voorzitter en secretaris zijn aangesteld door de gemeente. De voorzitter leidt het overleg en zorgt dat alle betrokkenen hun visie kunnen geven en ideeën uitgewisseld worden. De voorzitter is er verantwoordelijk voor dat aan het eind van het overleg bekend is wat het vervolg is.

Melder

De hulpverlener die de melding heeft gedaan en betrokken is bij het gezin, geeft zijn visie op de veiligheid in het gezin, het verloop van de hulpverlening en het gewenste vervolg.

Raad voor de Kinderbescherming

Namens de Raad voor de Kinderbescherming is er een medewerker aanwezig. De medewerker van het adviesteam geeft de visie van de Raad voor de Kinderbescherming ten aanzien van wel of geen raadsonderzoek en legt hierbij uit waarom wel of niet.

Jeugdbeschermer

Namens de jeugdbeschermingsinstellingen is een jeugdbeschermer aanwezig. De medewerker geeft de visie vanuit de jeugdbeschermingsinstelling.

Wijkteammedewerker expertiseteam Zorg en Veilig

Ook zal er een wijkteammedewerker Zorg en Veilig aansluiten bij het Jeugdbeschermingsplein. Als er wordt besloten om een drangtraject in te zetten (met of zonder raadsonderzoek) zal deze worden uitgevoerd door een wijkteammedewerker Zorg en Veilig. Het streven is dat er binnen 5 werkdagen contact met u wordt gezocht en dat er binnen 10 werkdagen een teamtafel wordt georganiseerd.

Wat gebeurt er na het overleg Jeugdbeschermingsplein?

Aan het eind van het overleg, zijn er 3 mogelijke uitkomsten:

 1. De hulp die er nu is gaat door omdat de deskundigen mogelijkheden zien voor verbetering
 2. Een wijkteammedewerker Zorg en Veilig kijkt mee en de reeds ingezette hulp wordt voortgezet. Daarnaast kan er ook aanvullend of andere hulp ingezet worden.
 3. De Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis gaat onderzoek doen. Als de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen, dan neemt de wijkteammedewerker Zorg en Veilig de begeleiding van het wijkteam over. Het wijkteam blijft op de achtergrond betrokken.

Toelichting uitkomst 1: Hulpverlening die er is (vaak vanuit het wijkteam) gaat door

Tijdens het overleg blijkt dat er mogelijkheden zijn voor ouders en melder om de hulpverlening gezamenlijk voort te zetten. Bij betrokkenen is er vertrouwen dat dit toereikend is. De melder kan het gezin verder begeleiden.

Toelichting uitkomst 2: Wijkteammedewerker Zorg en Veilig

Het gezin krijgt een nieuwe contactpersoon toegewezen vanuit het expertiseteam Zorg en Veilig. Deze persoon kijkt samen met het wijkteam wat nodig is. Er wordt binnen 5 werkdagen contact gezocht na de bespreking op het Jeugdbeschermingsplein. Het streven is om na 10 werkdagen een teamtafel te organiseren met alle betrokkenen en wordt er een plan gemaakt welke hulp er verder nodig is.

Toelichting uitkomst 3: Drangtraject met Raadsonderzoek

De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Uit het onderzoek volgt een oordeel van de Raad voor de Kinderbescherming over wat er moet gebeuren om de ontwikkeling van het kind veilig te stellen. Het gezin krijgt een medewerker Zorg en Veilig toegewezen. Het streven is om na 10 werkdagen na afloop van het Jeugdbeschermingsplein een teamtafel te beleggen waarin een gezinsplan wordt gemaakt waarin onder andere veiligheidsafspraken worden gemaakt en welke hulpverlening er nodig is. Alle betrokkenen maken deel uit van deze teamtafel. De Raad voor de Kinderbescherming kan oordelen dat verplichte hulp (nog) niet nodig is, maar dat het gezin wel vrijwillige hulp moet zoeken. Uit het onderzoek kan ook blijken dat de ontwikkeling van het kind zo ernstig wordt bedreigd, dat hulp verplicht gesteld moet worden. In dat geval vraagt de Raad aan de rechter om een zogenoemde maatregel van kinderbescherming (kinderbeschermingsmaatregel) op te leggen. De meest bekende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). Hierbij krijgen ouders verplicht hulp en ondersteuning bij het opvoeden.

Doet u als professional een melding bij het Jeugdbeschermingsplein, dan is het nodig dat u een aantal zaken regelt:

 • U informeert het gezin over het Jeugdbeschermingsplein en welke besluiten genomen kunnen worden
 • Voor het gezin is duidelijk welke gevolgen deze besluiten kunnen hebben
 • U bent beschikbaar voor het Jeugdbeschermingsplein voor eventuele vragen naar aanleiding van de melding
 • U bent aanwezig bij het overleg van het Jeugdbeschermingsplein
 • U informeert ouders en (eventueel) kinderen over dit overleg
 • U blijft, eventueel samen met andere betrokken professionals, verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin, ook na het doen van de melding.

Checklist als u een melding wilt doen aan het Jeugdbeschermingsplein

De gezinssituatie is onveilig, het kind wordt in zijn/haar ontwikkeling bedreigd

 • Veiligheidsafspraken worden onvoldoende nagekomen
 • Hulpverlening komt niet van de grond of is onvoldoende
 • De melding is besproken met het gezin
 • De reactie van het gezin (op de melding) wordt verwerkt in de melding
 • Volg de stappen van de Meldcode en verstuur de melding ook naar Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR).

Melden met het meldformulier

 • U vraagt het meldformulier per e-mail bij ons op. U ontvangt zo spoedig mogelijk het pdf-formulier in uw mailbox.
 • De melding moet met de gezaghebbende ouder(s) en kinderen van 16 jaar of ouder zijn besproken én zij moeten de melding hebben ontvangen. Als dit is besproken, geeft u dat in het formulier aan
 • De melding moet met kinderen van 12 tot en met 15 jaar zijn besproken. Als dit is besproken, geeft u dat in het formulier aan
 • De gezaghebbende ouder(s) en kinderen van 16 jaar en ouder kunnen binnen 5 werkdagen een reactie geven op de melding. Is er een reactie, neem deze dan op in de melding
 • Wacht de reactietijd van 5 werkdagen af. Als de gezaghebbende ouder(s) of kind van 16 jaar of ouder niet binnen 5 werkdagen hebben gereageerd of als zij akkoord zijn, dien dan de melding in bij het Jeugdbeschermingsplein
 • Stuur geen bijlagen mee, maar vat informatie kort en bondig samen en neem het op in het meldformulier
 • Maak duidelijk in de melding welke kinderen worden gemeld en welke kinderen niet (let op het gebruik van de juiste kolommen voor gemelde en niet-gemelde kinderen)
 • Geef altijd het woonadres, BSN-nummer en geboortedatum op van de gezaghebbende ouders en kinderen die gemeld worden
 • Geef in de melding aan wie het gezag heeft
 • Vraag het kind wat hij/zij vindt van de situatie en of hij/zij een gesprek wil met de voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein. Geef dit in het formulier aan
 • Als kinderen vanaf 16 jaar bij de bespreking aanwezig willen zijn, geef dit dan aan in het meldformulier
 • U bent beschikbaar voor het Jeugdbeschermingsplein voor eventuele vragen en aanpassingen in het verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming
 • Meldingen worden op volledigheid en inhoud gescreend inclusief het versturen van de melding naar VTRR.

Vraag het Meldformulier Jeugdbeschermingsplein aan via jbplein@albrandswaard.nl

Het Jeugdbeschermingsplein is per e-mail: jbplein@albrandswaard.nl te bereiken voor consult en advies.