Collegebesluiten 9 april 2024

Raadsinformatiebrief beantwoording vragen Stem Lokaal over rib Migratie en Wonen
Vastgesteld

Besluit

 1. Raadsinformatiebrief “beantwoording vragen fractie Stem Lokaal” over rib Migratie en Wonen vast
  te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner)
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Toestemming te verlenen voor het uittreden van de burgemeester uit, en het wijzigen van de
  gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De
  Bedrijfsvoeringspartner conform bijlage 1, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
  a. omzetting van het openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie;
  b. vastleggen van de taken;
  c. wijzigingen als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Het college besluit:
 2. De zienswijzen over de ontwerp-wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in
  de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner te verwerken, conform bijlage 1.

  Notulen
  Conform. (P)

Aanbevelingsbrief voor vacature VNG commissie Zorg Jeugd Onderwijs
Vastgesteld

Notulen
Conform. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16-04-2024