Collegebesluiten 6 februari 2024

Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Burgemeesters- en collegebesluit
  De bijgaande zienswijze vast te stellen en te versturen over het uittreden van de burgemeester uit en
  het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling
  De Bedrijfsvoeringspartner conform bijlage 1, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
 2. omzetting van het openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie;
 3. vastleggen van de taken;
 4. wijzigingen als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Notulen
  Aanhouden tot collegevergadering van 13 februari 2024.

Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024 te wijzigen in verband met de
  inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
  Het college besluit:
 3. De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024 vast te stellen.
 4. De burgemeester besluit: De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024 vast te stellen.
 5. De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024 te wijzigen in verband met de
  inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
 6. De burgemeester besluit: De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2024 te wijzigen in
  verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

  Notulen
  Conform. (P)

Aanpassen procedure voor marktinitiatieven Albrandswaard.
Vastgesteld onder voorwaarden

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de aangepaste procedure voor marktinitiatieven en de financiele gevolgen te
  verwerken bij de eerstvolgende tussenrapportage.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

RIB schadebedrag jaarwisseling 2023/2024
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze te versturen aan de raad.

  Notulen
  Conform. (P)

RIB raadsvragen PVDA/Groenlinks en CDA over verloop jaarwisseling 2023/2024
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze aan de raad te versturen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13-02-2023