Collegebesluiten 5 maart 2024

Zienswijze 3e wijziging GR SVHW 2023
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (GR SVHW 2023)
  vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde antwoordbrief, waarin wordt aangegeven dat er geen
  aanleiding is voor het maken van opmerkingen op het concept van de 3e wijziging
  Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.
 2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van SVHW.

  Notulen
  Conform. (P)

Jaarverslag 2023 Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het jaarverslag 2023 van de Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard en
  het jaarverslag 2023 met bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen.

  Notulen
  Conform (P

Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023
Vastgesteld

Besluit

 1. Het college besluit de jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/VVE) 2023 vast te
  stellen en te versturen.

  Notulen
  Conform (P)

Werken met de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)
Vastgesteld

Besluit

 1. 1. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vast te stellen als
  standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande
  openbare ruimte.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12-03-2024.