Collegebesluiten 4 juni 2024

Voorjaarsnota 2025 Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2025, genoemd in hoofdstuk B – Kaders Programmabegroting 2025-2028, vast te stellen en als kader te beschouwen voor de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Notulen
Portefeuillehouder Bianchi merkt op dat alleen deel B (kaders Programmabegroting 2025-2028) wordt vastgesteld door de raad.
Na aanpassing akkoord (P)

Raadsinformatiebrief meicirculaire 2024 gemeentefonds
Vastgesteld

Besluit

 1. De raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds vast te stellen en te versturen.

Notulen
Conform. (P)

Stand van zaken woningbouw
Vastgesteld onder voorwaarden

Besluit

 1. De raadsinformatiebrief stand van zaken woningbouw vast te stellen en naar de raad te sturen.

Notulen
Na aanpassing akkoord. (P)

Uitwerking kinderdebat
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiebrief over de uitwerking van het kinderdebat.

Notulen
Conform. (P)

Medeondertekening motie adequate en reële financiering van jeugdhulp
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met het mede ondertekenen van de motie ‘Een adequate en reële financiering van jeugdhulp’ ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 26 juni 2024 waarin het VNG bestuur wordt verzocht:
  1. Er bij het Rijk op aan te dringen dat artikel 108 van de Gemeentewet in acht wordt genomen, hetgeen betekent dat gemeenten een vergoeding van het Rijk ontvangen die in verhouding staat tot de uitvoeringskosten jeugdhulp.
  2. Gezien de steeds verder stijgende kosten voor de jeugdhulp de besparing van 1 miljard euro per 2026 als niet reëel aan te merken.
  3. Het Rijk met spoed te verzoeken om duidelijke, rechtvaardige en toekomstbestendige financiële- en juridische kaders voor de uitvoering van de Jeugdwet (reikwijdte).
 2. Wethouder van Ginkel te machtigen om de motie te ondertekenen namens het college van Albrandswaard.

Notulen
Conform. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11-06-2024.