Collegebesluiten 30 januari 2024

Vlagprotocol-adhesiebetuigingen op website
Vastgesteld

Notulen
Na aanpassing akkoord. (P)

Zienswijze wijziging GR NRIJ
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De bijgaande zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en
  recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) vast te stellen en te versturen met daarin als belangrijkste
  opmerkingen:
 • Procedure: Ruimte te bieden aan het AB om ook besluiten met ingrijpende ruimtelijke
  gevolgen voor zienswijze te kunnen voorleggen
 • Participatie: Spreekrecht te gaan verlenen in vergaderingen van het AB
 • Evaluatie: De voorgestelde formulering concreter te maken door doel, reikwijdte en wijze van
  evalueren toe te voegen
 • Afspraken over uittreding: De voorgestelde artikelen 42 t/m 46 concreter te formuleren en
  een apart artikel toe te voegen dat nader ingaat op de onderhandelingen door deelnemers
  over de grondpositie en de daarvan afhankelijke zaken
 • Instelling adviescommissie: Vanuit optimale democratische legitimiteit positief te besluiten bij
  een verzoek tot de instelling van een adviescommissie

  Notulen
  Conform. (P)

Beslissing op bezwaar mantelzorgwoning Rijsdijk 67 in Rhoon
Vastgesteld

Besluit

 1. Het bezwaar tegen het besluit van 12 januari 2023, betreffende een omgevingsvergunning voor het
  bouwen en gebruiken van een mantelzorgwoning deels gegrond te verklaren en het besluit met
  verbeterde motivering in stand te laten, conform bijgaande beslissing op bezwaar.
 2. Bezwaarmaker een dwangsom wegens niet tijdig beslissen toe te kennen, zoals opgenomen in
  bijgaande beslissing op bezwaar.”

  Notulen
  Conform. (P

Wensen en bedenkingen Albrandswaard inzake de deelname van Decentrale Overheden in het aandelenbelang van Stedin.
Vastgesteld

De raad voor te stellen:

 1. Op grond van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet wensen en bedenkingen te geven ten
  aanzien van het voornemen van het college om: Op grond van de Aanbiedingsbrief (bijlage 1) en het
  AHC-advies (bijlage 2) kennis te nemen van de uitkomsten van de besprekingen tussen de AHC,
  Stedin, de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en enkele gemeenten inzake hun toetreding tot
  Stedin als aandeelhouder door hun gezamenlijke kapitaalstorting van naar verwachting € 20-25
  miljoen.
 2. In te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin aan de in beslispunt 1 genoemde decentrale
  overheden en de genoemde kapitaalstorting, door goedkeuring te verlenen aan Stedin tot het
  ondertekenen van de Participatieovereenkomst (volgens Geheime bijlage 5).
 3. Geen gebruikt te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als
  bedoeld in artikel 9 van de statuten van Stedin), waardoor aan de gemeente geen gewone aandelen
  worden uitgegeven en de participatie van de gemeente met ten hoogste 0,59% zal verwateren
  waarmee ons gehouden aandelenbelang (verder) verwatert van 0,37% naar 0,367%.
 4. Geheimhouding op te leggen voor een periode van vijf (5) jaar op de Perticipatieovereenkomst
  (bijlage 5) conform artikel 87 en 88 van de Gemeentewet met inachtneming van artikel 5.1, lid 1 onder
  c respectievelijk artikel 5.1 lid 2, onder b, f en i, van de Wet Open overheid.
  Het college besluit:
 5. In te stemmen met wijziging van Annex B bij het ‘Reglement Aandeelhouderscommissie Stedin
  Holding N.V.’ (Leden AHC en vertegenwoordiging DCO’s in AHC) om de toekomstige samenstelling
  van de AHC vast te leggen.

  Notulen
  Conform. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 06-02-2024