Collegebesluiten 28 mei 2024

Zienswijze 2e BW 2024 en Begroting 2025 VRR
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de begroting 2025, 2e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen, waarin:
 • Verzocht wordt aan de inspanningsverplichting te voldoen om het tekort te reduceren;
 • De deelnemersbijdrage 2025 is acceptabel. Deze stijging is binnen de percentages van de kring van gemeentesecretarissen;
 • Voorafgaand in gesprek te gaan met het AB met betrekking tot eventuele extra uitgaven voor de komende jaren; en deze te versturen aan de VRR.

Notulen
Conform. (P)

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Toestemming te verlenen aan het college en de burgemeester om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen.

  Het college besluit:
 2. Onder voorbehoud van toestemming door de raad, de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen.
 3. Burgemeestersbesluit:
  Onder voorbehoud van toestemming door de raad, de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen.

Notulen
Conform. (P)

Gewijzigd convenant opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders Rotterdam Rijnmond 2023-2025
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met het gewijzigd Convenant opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders Rotterdam Rijnmond 2023-2025.

Burgemeester besluit:
Wethouder Van Ginkel te machtigen om het gewijzigd Convenant opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders Rotterdam Rijnmond 2023-2025 namens de gemeente Albrandswaard te tekenen tijdens de Regionale Regietafel van 31 mei 2024.

Notulen
Conform. (P)

Verkeersplan Buijtenland van Rhoon
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het verkeerskundig rapport “Verkeersplan Buijtenland van Rhoon” ter verbetering van de (toekomstige) bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het betreffende gebied en het onherroepelijk maken van het bestemmingsplan
 2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief en het verkeersplan met de raad te delen.

Notulen
Na aanpassing akkoord. (P)

Brief bewoners inzake tijdstip behandeling voorstel flexwoningen in Beraad & Advies en gemeenteraad
Vastgesteld

Notulen
College stelt de brief vast en laat de brief bezorgen.

Raadsinformatiebrief vragen fractie CDA over ontsluiting Hof van Poortugaal
Vastgesteld

Notulen
Portefuillehouder Polder stuurt aangepaste versie naar de overige collegeleden toe. Na akkoord deze nog deze week naar de griffie sturen.

Realisatieovereenkomst en perceeloverdrachten Emmastraat 9
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met de realisatieovereenkomst te sluiten met het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Poortugaal;
 2. In te stemmen met de voorgestelde overdracht van 68m² openbare grond aan het College van
  Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Poortugaal;
 3. In te stemmen met de voorgestelde overdracht van 151m² private grond naar de gemeente;
 4. In te stemmen met de voorgestelde overdracht van 5m² openbare grond aan de bewoner van Dorpsstraat 15;
 5. In te stemmen met de voorgestelde overdracht van 10m² openbare grond aan de eigenaar van Waalsslop 1.

Notulen
Conform. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 04-06-2024.