Collegebesluiten 23 januari 2024

Openbare besluitenlijst
Het college van burgemeester en wethouders Albrandswaard van 16 januari 2024

RIB afhandeling motie Skydive

Besluit

 1. Instemmen met de wijze van afhandelen van de motie Skydive van 7 februari 2022, overeenkomstig
  bijgaande RIB.

  Notulen
  Aanhouden tot 6 februari 2024

Visie op control en reglement concerncontroller Albrandswaard 2024
Vastgesteld

Besluit

 1. De Visie op Control Albrandswaard 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Het reglement Concerncontroller Albrandswaard 2024 vast te stellen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Managementletter 2023 Deloitte voor Albrandswaard.
Vastgesteld

Besluit

 1. De Managementletter 2023 voor kennisgeving aan te nemen en de actiepunten specifiek genoemd
  voor Albrandswaard vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en inclusief bijlagen toe te zenden aan de raad.

  Notulen
  Raadsinformatiebrief na aanpassing akkoord. (P)

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027 vast te
  stellen, met als belangrijkste onderdelen de onderstaande ontwikkelopgaven:
 • Sterke lokale teams;
 • Verbreding van de Huiselijk Geweld (HG) leerwerkplaats;
 • Samenwerken met ervaringsdeskundigen;
 • Plegerperspectief;
  2/2
 • Implementatie van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.
 1. Het college de bevoegdheid te geven om een uitvoeringsplan op te stellen en de mogelijkheid te
  geven nadere regels stellen voor de uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld en
  kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027
  Het college besluit:
 2. De Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027 aan de
  raad te sturen en de raad voor te stellen om deze vast te stellen.
 3. Bijgevoegde reactiebrief te versturen aan de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, nadat
  de gemeenteraad de regiovisie integraal heeft vastgesteld en een eventuele reactie van de raad is
  toegevoegd.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P

Groenbeleidsplan gemeente Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het Groenbeleidsplan gemeente Albrandswaard als uitgangspunt voor het toekomstig groenbeheer
  vast te stellen.
 2. Vanaf 2024 structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het Groenbeleidsplan, zijnde
  in 2024 € 100.000,- in 2025 € 200.000,- en in 2026 en volgende jaren structureel € 250.000,-
  en deze te dekken vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ 1e
  begrotingswijziging 2024-2027.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Opbouw organisatie/organisatieontwikkeling/vacatures
Vastgesteld

Notulen
Secretaris en teammanagers informeren het college over de stand van zaken in de
organisatieontwikkeling

Verkennend ontwikkelperspectief omgeving metrostation Poortugaal
Vastgesteld

Besluit

 1. Raadsinformatiebrief “Verkenning ontwikkelperspectief omgeving metrostation Poortugaal” vast te
  stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

  Notulen
  Conform. (P)
  Portefeuillehouder Polder zorgt voor bericht in De Schakel.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30-01-2024