Collegebesluiten 23 april 2024

Beslissing op bezwaar WOO-verzoek bouwplannen Molendijk/Stationstraat
Vastgesteld

Besluit

 1. Het advies van de Commissie bezwaar en beroep overnemen en de bezwaren ongegrond verklaren
 2. Het besluit van 25 juli 2023 in stand houden.

  Notulen
  Conform. (P)

Beslissing(en) op bezwaar omgevingsvergunning Kijvelandsekade 1 Poortugaal
Vastgesteld

Besluit

 1. Het bezwaar van bezwaarmaker 1 niet-ontvankelijk te verklaren, conform bijlage 1.
 2. De bezwaren van de overige bezwaarmakers ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
  stand te laten, conform bijlage 2.

  Notulen
  Conform. (P

Aanwijzen stemlocaties verkiezingen EP-benoemen leden Gemeentelijk Stembureau
Vastgesteld

Besluit

 1. Over te gaan tot de centrale stemopneming (CSO) op 7 juni 2024 in sporthal Rhoon voor de
  verkiezingen van het Europees Parlement.
 2. De stembureaulocaties aan te wijzen conform bijlage 1
 3. Het benoemen van de leden van het Gemeentelijk StemBureau (GSB) te mandateren aan de
  adjunct-secretaris
 4. De vergoeding voor stembureauleden als volgt vast te stellen:
  Rol Vergoeding Voorzitter € 325,–
  1e lid € 300,–
  Lid stembureau € 250,–
  Teller 6 juni 2024 € 50,–
  Telleider 7 juni 2024 € 100,–
  Teller 7 juni 2024 € 80,–
 5. Raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

  Notulen
  2/3
  Conform. (P)

Beantwoording vragen raadsfractie Stem Lokaal over proces Julianaschool
Vastgesteld

Besluit

 1. Raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

  Notulen
  Conform. (P)

Uitgangspunten voor verplaatsing sportpark De Omloop en realisatie woningbouw De Omloop
Vastgesteld

Besluit

 1. De Nota van Uitgangspunten verplaatsing Sportpark De Omloop vast te stellen en te publiceren
  waarvan de belangrijkste uitgangspunten:
 • Landschappelijke inpassing van het sportpark
 • 5 velden, waarvan 3 met kunstgras en optie op een 6e
  veld
 • Kleedkamers en overige ruimten o.b.v. KNVB normen en met een gedeelde kantine
 1. De Nota van Uitgangspunten Woningbouw De Omloop vast te stellen en te publiceren waarvan de
  belangrijkste uitgangspunten zijn:
 • Maximaal 360 woningen met een verdeling van 1/3 sociaal, 1/3 middelduur en 1/3 duur
 • Aansluiting zoeken bij de verschijningsvorm en openbare ruimte van Essendael
 1. De Prepublicatie vast te stellen en te publiceren;
 2. De RIB vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

  Notulen
  Conform. (P)

RIB memo Havenbedrijf Distripark
Vastgesteld

Besluit

 1. akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze aan de raad te versturen.

  Notulen
  Conform. (P)

Notulen
College stelt de reactie op de vervoersplannen 2024 RET vast en stuurt deze uiterlijk 10 mei 2024
naar de MRDH.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14-05-2024.