Collegebesluiten 21 mei 2024

Ontwerp begroting DCMR 2025
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR milieudienst Rijnmond (inhoudende
  ophoging van de begroting met een bedrag van € 84.576) vast te stellen en te versturen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
  GGD RR vast te stellen.

  Notulen
  Conform. (P)

Zienswijze begroting GGD-RR 2025
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van NRIJ vast te stellen en te versturen, met daarin als
  belangrijkste opmerking dat de realisatie van de bezuinigingsopgave achter blijft en er grote zorgen
  zijn over de toekomst van het schap.

  Notulen
  Conform. (P)

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 MRDH
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Een zienswijze vast te stellen waarbij geen inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt en daarmee
  op hoofdlijnen in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2025 MRDH.

  Notulen
  Conform. (P)

Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het wijzigingsbesluit gemeente Albrandswaard gemeenschappelijke regeling Metropoolregio
  Rotterdam – Den Haag 2014 conform bijlage 5 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de
  gemeenteraad betreft.
 2. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester toestemming te geven het
  wijzigingsbesluit gemeente Albrandswaard gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam –
  Den Haag 2014 , conforma bijlage 5 vast te stellen, voor zover het hun bevoegdheden betreft.
  Het college besluit:
 3. Onder voorbehoud van toestemming van de raad het wijzigingsbesluit gemeente Albrandswaard
  gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag 2014, conform bijlage 5, vast te
  stellen voor zover het de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders betreft.
 4. De burgemeester besluit:
  Onder voorbehoud van toestemming van de raad het wijzigingsbesluit gemeente Albrandswaard
  gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag 2014, conform bijlage 5, vast te
  stellen, voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft.

  Notulen
  Conform. (P)

Voorstel Verordening Woonruimtebemiddeling
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. 1. De Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 met inachtneming van de
  volgende punten vast te stellen:
 • Per 1 januari bestaat op grond van de Huisvestingswet de mogelijkheid om vaker (tot 50%, was
  25%) woningen met voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding. In de nieuwe
  tekst wordt verwezen naar deze nieuwe (extra) ruimte;
 • Voor de urgentiecategorie uitstromers uit instellingen (categorie 5.7) is een aantal verbeteringen
  doorgevoerd. Verhelderd is dat woningzoekenden alleen voor urgentie in aanmerking komen als ze in
  een instelling verblijven. Daarnaast is mogelijk gemaakt dat deze groep woningzoekenden altijd direct
  bemiddeld kan worden door woningcorporaties (zelf zoeken is voor deze groep niet altijd gewenst of
  mogelijk).
 • De Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 geldt tot 01 januari 2026. De
  Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 verloopt van rechtswege.

  Notulen
  Conform. (P)

MPO 2024 Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het door het college geheim verklaarde MPO 2023 projectenboek vast te stellen en in te stemmen
  met de herziene grondexploitaties Spui, Polder Albrandswaard, Binnenland en De Omloop. Dit
  betekent:
 2. Een bedrag van € 692.000 aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten toe te voegen als gevolg
  van het verlagen van de verliesvoorziening;
 3. Een bedrag van € 863.000 te storten in de Algemene Reserve ten laste van de Reserve
  Ontwikkelingsprojecten.
  Het college besluit:
 4. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b Wet open overheid,
  geheimhouding op te leggen op het Projectenboek MPO 2024 (GEHEIM)
 5. Op grond van artikel 88 lid 2 Gemeentewet de stukken, te weten het MPO Projectenboek, waarop
  door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1,
  tweede lid, sub b Wet open overheid, te verstrekken aan de raad. De geheimhouding op voornoemde
  stukken kan door de raad worden opgeheven zodra alle grondexploitaties, zoals vermeld in het
  voorgelegde MPO 2024, zijn afgesloten.
 6. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1., tweede lid, sub b Wet open overheid
  geheimhouding op te leggen op het ’MPO 2024 overzicht grondexploitaties’. De geheimhouding op
  voornoemde stukken kan worden opgeheven zodra alle grondexploitaties, zoals vermeld in het
  voorgelegde MPO 2024, zijn afgesloten.

  Notulen
  Conform. (P)

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Achterdijk 9-11 Rhoon
Vastgesteld

Besluit

 1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van vier vrijstaande woningen
  en het aanleggen van een nieuwe inrit, locatie Achterdijk 9-11 te Rhoon, ongegrond te verklaren en
  het bestreden besluit in stand te laten (bijlage 1 en 2).
 2. Aan de vergunning een voorschrift toe te voegen inhoudende:
 3. U dient de watervoerende watergang zoals ingetekend en aangevraagd met
  aanvraagdocumenten “tekening 205308 – berekening watercompensatie d.d. 04-10-2023” en
  “”tekening nr. 205309 – inrichtingstekening plankaart landschapsarchitect d.d. 07-12-2022, Lindeloof”
  als compenserende maatregel conform die aanvraagstukken te realiseren en in stand te houden.

  Notulen
  Conform. (P)

Aanvraag tijdelijke nieuwkomersvoorziening onderwijs
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met het aanvragen van een tijdelijke nieuwkomersvoorziening

  Notulen
  Conform. (P)

Wijzigingsbesluit mandaat bezwaar
Vastgesteld

Besluit

 1. Bijlage 1 (Mandaatregister) bij de Mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Albrandswaard
  voor de medewerkers van de gemeente, de BAR-organisatie en gemeente Ridderkerk te wijzigen
  conform bijgaand wijzigingsbesluit.

  Notulen
  Conform. (P)

Raadsvoorstel investeringskrediet voor het realiseren van flexwoningen
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van maximaal € 5,3 miljoen voor het realiseren van
  ongeveer 70 flexwoningen op grond van de bijgevoegde businesscase ‘flexwoningen Achterdijk’
  (bijlage 1)
 2. De bestemmingsreserve ‘Opvang’ in te zetten als dekking voor het onder punt 1 genoemde
  investeringskrediet.
  Het college besluit:
 3. De businesscase ‘flexwoningen Achterdijk’ op grond van artikel 5.1., tweede lid, aanhef en onder b,
  van de Wet Open Overheid geheim te verklaren en toe te zenden aan de gemeenteraad

  Notulen
  Na aanpassing akkoord (P).
  College stemt communicatieafspraken op elkaar af.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28-05-2024