Collegebesluiten 2 juli 2024

Strategische verwerving Irenestraat 2B Poortugaal en beëindigen huidige erfpachtconstructie
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de strategische verwerving van het vastgoedobject gelegen aan de Irenestraat
  2B te Poortugaal conform het opgemaakte taxatierapport (bijlage 1) en koopovereenkomst (bijlage 2)
 2. In te stemmen met het beëindigen en doorhalen van de bestaande erfpacht in de openbare
  registers
 3. Hiervoor een investeringskrediet van € 255.000,- beschikbaar te stellen, en de kapitaalslasten
  (afschrijving en rente) van 11.166,- verwerken in het eerstvolgende P&C product.
 4. In te stemmen met het hanteren van een afschrijvingstermijn van 10 jaar afwijkend op de Nota
  activabeleid 2021.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Vaststellen bestuursopdracht opstellen omgevingsvisie
Vastgesteld

Besluit

 1. De bestuursopdracht voor het opstellen van de omgevingsvisie vast te stellen;
 2. De raad hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed provincie Zuid-Holland
Vastgesteld

Besluit

 1. Deel te nemen aan het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed van de
  provincie Zuid-Holland door ondertekening van de hiervoor opgestelde intentieovereenkomst.

  Notulen
  Conform. (P)

Beleidsregels voor het ophangen van spandoeken
Vastgesteld

 1. De beleidsregels voor het ophangen van spandoeken als bedoeld in artikel 2.10 Algemene
  Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021 vast te stellen.

  Notulen
  Conform. (P)

RIB beantwoording vragen EVA-fractie “Uitbreiding ruimte Gemeentehuis
Vastgesteld

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen.

  Notulen
  Conform. (P)

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake gemeentelijke financien
Vastgesteld

Notulen
In week 25 digitaal afgestemd en aangeboden aan de griffie. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 09-07-2024.