Collegebesluiten 19 maart 2024

Kredietvoorstel permanente uitbreiding Don Boscoschool
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Krediet van € 4.274.487,- beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van de Don
  Boscoschool en de kapitaallasten te dekken uit de stelpost nieuw beleid.
  Het college besluit:
 2. Op grond van artikel 87 lid 2 Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b Wet open overheid
  bijlage 1, te weten de specificatie van de totale investering, geheim te verklaren.
 3. Op grond van artikel 88 lid 2 Gemeentewet, bijlage 1 te weten de specificatie van de totale
  investeringskosten te verstrekken aan de gemeenteraad.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Huisvestingsprogramma en – overzicht onderwijs Albrandswaard 2024
Vastgesteld

Besluit

 1. Het Huisvestingsprogramma onderwijsgebouwen 2024 vast te stellen met daarin:
 2. Toekenning uitbreiding Don Boscoschool met noodlokaal voor de 17e groep
 3. Toekenning 1e inrichting en onderwijsleerpakket (OLP) 17e lokaal Don Boscoschool
 4. Toekenning huurvergoeding 17e lokaal Don Boscoschool.
 5. De financiele gevolgen verwerken in de programmabegroting 2025
 6. Het Huisvestingsoverzicht onderwijsgebouwen 2024 vast te stellen met daarop:
 7. Het bouwvoorbereidingskrediet voor de uitbreiding van de Don Boscoschool op de locatie
  Veerhuys
 8. Geen huisvestingsprogramma en -overzicht 2025 vast te stellen wegens het ontbreken van
  aanvragen

  Notulen
  Conform. (P)

Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021 vast te
  stellen, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
  1.1 Het schrappen van het artikel over lachgas
  1.2 Het opnemen van een groepsverbod
  1.3 Het aanpassen van het artikel over messenverbod
  1.4 Uitbreiding van de artikelen over drugsoverlast
  1.5 Te koop aanbieden van voertuigen
  1.6 Het uitbreiden van de APV met extra mogelijkheden om te handhaven

  Notulen
  Conform. (P)

ENSIA verantwoording 2023 Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit

 1. De collegeverklaring Albrandswaard ENSIA 2023 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
  vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO 2023 Albrandswaard vast te stellen.
 3. De rapportage informatieveiligheid 2023 Albrandswaard vast te stellen.
 4. De LOR (Letter of Recommendation) 2023 voor Albrandswaard vast te stellen.
 5. De uitreksels BRP vast te stellen
 6. Burgemeestersbesluit:
  Reisdocumenten 2023 Albrandswaard vast te stellen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente Albrandswaard en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente Albrandswaard en het
  Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Notulen
  Conform. (P)

Beleid Social Return (on Investment) incl. spelregels

Vastgesteld

Besluit

 1. De beleidsnotitie “Doorontwikkeling Social Return Beleid (2024)” vast te stellen.
 2. De Uitvoeringsregels Social Return 2024 vast te stellen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Planschade verzoek Achterdijk 11 Rhoon
Vastgesteld

Besluit

 1. Het verzoek om planschadevergoeding met betrekking tot Achterdijk 11 in Rhoon, overeenkomstig
  rapport en definitief advies SAOZ (nr 20230546 van 27-02-2024) toe te kennen.

  Notulen
  Conform. (P)

Planschade verzoek BP Maasstraat 27 Rhoon
Vastgesteld

Besluit

 1. 1. Het verzoek om planschadevergoeding Dorpsdijk 150 met betrekking tot BP Maasstraat 27 in
  Rhoon, overeenkomstig rapport en definitief advies SAOZ (nr 20230544 van 27-02-2024) toe te
  kennen.
 2. Het verzoek om planschadevergoeding Dorpsdijk 152 met betrekking tot BP Maasstraat 27 in
  Rhoon, overeenkomstig rapport en definitief advies SAOZ (nr 20230545 van 27-02-2024) toe te
  kennen.

  Notulen
  Conform. (P)

Raadsinformatiebrief proces Wonen en Migratie
Vastgesteld

Besluit

 1. Raadsinformatiebrief proces Wonen en Migratie vast te stellen en toe te sturen aan de
  gemeenteraad.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26-03-2024