Collegebesluiten 18 juni 2024

Subsidie hulpverleningstraject ‘Gescheiden Opvoeden’
Vastgesteld

Besluit

 1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan MEE Vivenz voor het hulpverleningstraject Gescheiden
  Opvoeden in 2024;
 2. De subsidie aan MEE Vivenz financieel te dekken uit de bestaande begroting lokale inkoop
  jeugdhulp door het bedrag van € 35.423 over te hevelen naar budget ‘Inzet in wijkteams’ (kostenplaats
  667115).

  Notulen
  Conform. (P)

Evaluatie beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023
Vastgesteld

Besluit

 1. Het bestaande beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023 te verlengen tot en met 2027
 2. Het bestaande beleidsplan verder te optimaliseren door de aanbevelingen op te pakken en
  daarmee alsnog de gestelde doelen uit het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023 te behalen.
 3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Notulen
  Conform. (P)

Besluit conceptlocatieplan verzamelcontainers Zwaluwenlaan
Bestemd aangehouden met aanpassing

Notulen
Aanhouden tot na het zomerreces. (P)

Raadsinformatiebrief Beleidskader Cameratoezicht
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord met de inhoud van de Raadsinformatiebrief Beleidskader Cameratoezicht.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Raadsinformatiebrief aanvullende informatie over voortgang processen-projecten
Vastgesteld

Besluit

 1. raadsinformatiebrief aanvullende informatie voortgang processen en projecten vast te stellen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Raadsinformatiebrief over beantwoording vragen over voorstel investering flexwoningen
Vastgesteld

Besluit

 1. Raadsinformatiebrief beantwoording vragen over het investeringskrediet flexwoningen vast te
  stellen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Mandaat college aan portefeuillehouder M. Bianchi voor technische aanpassingen jaarstukken 2023

 1. Wethouder M. Bianchi te mandateren de technische aanpassingen uit te voeren in de jaarstukken
  2023 te weten:
 • de cijfers van de GRJR op te nemen conform de laatste BBV voorschriften;
 • in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording overschrijdingen lasten i.p.v. bruto deze
  netto op te nemen;
 • Overige technisches aanpassingen als gevolg van de accountantscontrole door te voeren.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake gemeentelijke financiën
Vastgesteld

Notulen
In week 25 digitaal afgestemd en aangeboden aan de griffie. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-06-2024