Collegebesluiten 16 april 2024

Zienswijze op de Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 De Bedrijfsvoerings Partner.
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. een zienswijze vast te stellen op de jaarstukken 2023 en concept Begroting 2024 van De
  BedrijfsvoeringsPartner (DBP) overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen:
  a – Dat we kunnen instemmen met de jaarstukken 2023.
  b – Dat de gemeente Albrandswaard niet kan instemmen met de nieuwe voorgestelde
  manier/systematiek van kostenverdeling ingaande 2024.
  c – Albrandswaard niet wil instemmen met het verzoek om een eigen reserve te mogen vormen.
  d – De gemeente Albrandswaard een nullijn ook voor 2025 en taakstelling voor 2026 wil meegeven
  aan DBP.

  Notulen
  College maakt zich zorgen over de kostenontwikkeling bij de Bedrijfsvoeringspartner. De secretaris
  neemt met de directeur Bedrijfsvoeringspartner op, op welke wijze een benchmark kan worden
  gedaan. (P)

Bestemmingsplan Kruisdijkpark Poortugaal
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Bijlage 4 “Lijst met verliesgevende projecten” van de Nota Kostenverhaal van 2 oktober 2014 aan te
  vullen met het project Kruisdijkpark en af te zien van de fondsbijdragen.
 2. Het bestemmingsplan “Kruisdijkpark” te Poortugaal onder voorwaarde van het nemen van een
  positief besluit over beslispunt 1, ten opzichte van het ontwerp ter inzage gelegde
  plan overeenkomstig de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
 5. De ingediende zienswijzen deels (on)gegrond te verklaren en te beantwoorden overeenkomstig bij
  dit besluit behorende “Nota van Zienswijze en beantwoording bestemmigsplan Kruisdijkpark”.
 6. Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan “Kruisdijkpark” Poortugaal
  (Planidentificatienummer: NL.IMRO.0613.BPKruisdijkpark-VST1) 6 weken ter inzage te leggen.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Kruisdijkpark en deze te ondertekenen, onder
  voorwaarde dat de raad besluit dit project Kruisdijkpark toe te voegen op de “Lijst met verliesgevende
  projecten” van de Nota Kostenverhaal van 2 oktober 2014.
 2. Vast te stellen het besluit ontheffing hogere waarden wet geluidhinder voor de 105 woningen in plan
  Kruisdijkpark.
 3. Het nemen van passende geluidmaatregelen mee te nemen in de studie van verdichten en
  toevoegen woningen in het gebied van metrostation Poortugaal.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23-04-2024