Collegebesluiten 14 mei 2024

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e
  begrotingswijziging 2024 van de
  gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief
  waarin is aangegeven dat er geen aanleiding is voor het plaatsen van opmerkingen.

Notulen
Conform. (P)

Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 Gemeenschappelijke
regeling Jeugdhulp Rijnmond
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerp begroting 2025 van de GRJR
  vast te stellen en te versturen, met als opmerkingen:
  1.1 Dat uw raad positief staat tegenover een zo realistisch mogelijke begroting waarmee de kans op
  grote wijzigingen wordt beperkt;
  1.2 Dat uw raad zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de jeugdhulp voor onze gemeente en
  de GRJR oproept om samen met de deelnemende gemeenten hier blijvend aandacht voor te vragen
  bij het rijk en ook zelf via de VNG aan te blijven dringen op compensatie van de uitgaven voor
  Jeugdzorg;
  1.3 Dat uw raad achter het maatregelenpakket om de kosten te beheersen staat en dat zij op de
  hoogte wil worden gehouden van de voortgang en de gevolgen van het maatregelenpakket, zowel op
  het gebied van de kwaliteit en continuïteit van de zorg als de financiën;
 2. De financiële consequenties van de ontwerp begrotingswijziging 2024, ophoging begroting GRJR
  voor Albrandswaard tot € 4.402.730, te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2024
 3. De financiële consequenties van de ontwerp begroting 2025 waarin een inleg voor Albrandswaard
  is begroot van € 4.880.887 voor 2025, te verwerken bij de voorjaarsnota 2025

Notulen
Na aanpassing akkoord. (P)

Aanbesteding Sociaal Medische Advisering
Vastgesteld

Besluit

 1. 1. De ‘aanbestedingsleidraad Sociaal Medische Advisering’ met bijbehorende bijlagen vast te
  stellen.
 2. 2. Het ‘Aanwijzingsbesluit medische adviseurs voor de Leerplichtwet 1969’ vast te stellen.
 3. 3. De manager Sociaal Domein mandateren voor het sluiten van de nieuwe contracten.

Notulen
Conform. (P)

Benoeming lid Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de benoeming van de door de Maatschappelijke Adviesraad voorgedragen lid,
  mevrouw Y. van der Lugt, met terugwerkende kracht tot 1 april 2024;
 2. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard en het kandidaat-lid van uw besluit in kennis te
  stellen conform bijgevoegde brieven.

Notulen
Conform. (P)

Jaarverantwoording Kinderopvang 2023
Vastgesteld

Besluit

 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast te stellen en digitaal te verzenden naar de Inspectie
  van het Onderwijs.

Notulen
Conform. (P)

Beantwoording schriftelijke vragen Stem Lokaal park Rhoon
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen fractie Stem Lokaal via
  bijgevoegde raadinformatiebrief.

Notulen
Conform. (P)

Uitsluiten lokaal inkoopbeleid bij jaarrekening 2023
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het lokale inkoop- en aanbestingsbeleid uitsluiten van het normenkader 2023.

Notulen
Conform. (P)

Jaarstukken 2023 Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De Jaarrekening 2023 Albrandswaard vast te stellen met een resultaat van € 2.690.342,- positief;
  3/3
 2. Het jaarrekeningresultaat 2023 Albrandswaard, na resultaatsbestemming, te storten in de
  Algemene reserve;
 3. De budgetten in het overzicht Voorstel resultaatbestemming, ad. € 1.019.100,- over te hevelen naar
  2024;
 4. De restantkredieten uit 2023, zoals opgenomen in bijlage 3 van de jaarstukken, ter hoogte van €
  2.293.200,- beschikbaar te stellen in 2024;
 5. Het overschot van de Rijksbijdrage t.b.v. de opvang van Oekraïnse vluchtelingen te storten in de
  bestemmingsreserve Opvang, ad. € 2.706.300;
 6. De naam van de reserve Opvang te wijzigen naar Migratie en Wonen;
 7. Het overschot van de Rijksbijdrage t.b.v. de energietransitie te storten in de reserve Duurzaamheid,
  ad. € 210.000;
 8. De voorziening ‘Overhoeken’ op te heffen;

Notulen
Na aanpassing akkoord. (P)

1e Tussenrapportage 2024 Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De 1e Tussenrapportage 2024 inclusief bijlagen vast te stellen;
 2. De programmabegroting 2024 te wijzigen met de volgende punten:
 • Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verhogen met € 570.600;
 • Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 125.900;
 • Programma Buitenruimte te verhogen met € 165.300;
 • Programma Financiën te verlagen met € 100.000;
 • Programma Educatie te verhogen met € 159.800;
 • Programma Sport te verhogen met € 5.500;
 • Programma Sociaal domein te verlagen met € 854.600;
 • In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ te verhogen met € 1.300.
 1. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2024 met de bijbehorende inzet van reserves en
  voorzieningen vast te stellen;
 2. De voltooide speerpunten uit de begroting 2024 en de voltooide moties af te sluiten.

Notulen
Conform. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-05-2024.