Collegebesluiten 13 februari 2024

Burgerinitiatief “aanleggen glasvezel in Buitengebieden”
Vastgesteld onder voorwaarden

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. College opdracht te geven om voor het zomerreces het onderzoek “snel internet ” uit 2018 te
  actualiseren om inzicht te krijgen in:
 • aantal panden inclusief beschikbare brandbreedte per pand
 • wettelijke kaders voor snel internet
 1. Het college opdracht te geven voor een marktpotentie/marktverkenning-analyse en hierover voor
  het zomerreces te rapporteren.
 2. Een budget van € 15.000,- beschikbaar stellen voor de actualisatie en marktanalyse en dit bedrag
  op te nemen in de 1e tussenrapportage 2024.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Raadsvoorstel verlenging project dementievriendelijke gemeente
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het bedrag van € 44.220,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve Innovatie- en
  Preventiemiddelen ten behoeve van subsidie voor de verlenging van de opdracht dementievriendelijk
  Albrandswaard met een jaar.
 2. Het bedrag van € 40.682,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve Innovatie- en Preventiemiddelen
  voor de uitvoering van een pilot van een jaar omtrent inloopvoorzieningen voor mensen met dementie.
  Het college besluit:
 3. Een subsidie te verlenen van € 44.220,- voor de periode 1 maart 2024 t/m 1 maart 2025 ten
  behoeve van de verlenging voor de uitvoering van een dementievriendelijker Albrandswaard en
  €40.682,- te verlenen voor de uitvoering van de pilot inloopvoorzieningen voor mensen met dementie.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner
Vastgesteld onder voorwaarden

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De bijgaande zienswijze, die geen inhoudelijke opmerkingen bevat, vast te stellen en te versturen
  over de conceptbesluiten tot het uittreden van de burgemeester uit, en het wijzigen van de
  gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling .
 2. De Bedrijfsvoeringspartner conform bijlage 1, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn: omzetting van het openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie; 2/3, vastleggen van de taken; wijzigingen als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Dienstverleningsovereenkomst De BedrijfsvoeringsPartner (BAR-Organisatie) Vastgesteld onder voorwaarden

Besluit

 1. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met De BedrijfsvoeringsPartner aan te gaan.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

Vaststellen Mobiliteitsvisie Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De Mobiliteitsvisie Albrandswaard vast te stellen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

RIB svz februari 2024 Distripark
Vastgesteld onder voorwaarden

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan de raad te versturen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

RIB Motie Hermans
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de raadsinformatiebrief en de RIB aan de raad te versturen.

  Notulen
  Conform. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-02-2024