Collegebesluiten 12 maart 2024

Bestemmingsplan Albrandswaardseweg 86c Poortugaal
Vastgesteld

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan “Albrandswaardseweg 86c Poortugaal”
  (Planidentificatienummer: NL.IMRO.0613.BPAlbrweg86c-VST1) 6 weken ter inzage te leggen.
 2. Vast te stellen het bestemmingsplan “Albrandswaardseweg 86c Poortugaal, waarbij het plan ten
  opzichte van het ontwerp ter inzage gelegde bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. De zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  Het college besluit:
 5. Vast te stellen het besluit ontheffing hogere waarden wet geluidhinder voor plan
  Albrandswaardseweg 86c.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

RIB pilot wijkbrandweerfunctionaris
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en de raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19-03-2024