Collegebesluiten 11 juni 2024

Uittreding burgemeester uit en wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner)
Vastgesteld

Besluit

 1. Burgemeestersbesluit:
  Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie.
 2. Collegebesluit:
  De gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner, conform bijlage 1.
 3. Collegebesluit:
  Wethouder M. Bianchi te benoemen als lid van het bestuur van De BedrijfsvoeringsPartner, en wethouder M.P.C. van Ginkel-van Maren als zijn plaatsvervanger.

Notulen
Conform. (P)

Raadsinformatiebrief afdoening motie Skydive
Vastgesteld

Besluit

 1. Raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad.

Notulen
Na aanpassing akkoord. (P)

Raadsinformatiebrief proces Integraal Veiligheidsbeleid 2025 – 2028
Vastgesteld

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan de raad toe te sturen.
 2. Akkoord te gaan met de inhoud van de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2025 – 2028.

Notulen
Conform. (P)

Beantwoording schriftelijke raadsvragen Jaarrekening 2023 en 1e tussenrapportage 2024 Albrandswaard.
Vastgesteld

Besluit

 1. De beantwoording op de schriftelijke raadsvragen over de jaarrekening 2023 en 1e tussenrapportage 2024 vast te stellen en bijgaande raadsinformatiebrief toe te sturen aan de raad.

Notulen
Conform. (P)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18-06-2024.