Collegebesluiten 27 februari 2024

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024
Vastgesteld

Besluit

 1. Vast te stellen het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024;
 2. In te trekken de volgende besluiten:
 • Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 7 april 2020 (art. 231, tweede lid, onder
  b en c, Gemeentewet);
 • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder b,
  Gemeentewet);
 • Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder c,
  Gemeentewet);
 • Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke
  belastingen van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder d, Gemeentewet).

  Notulen
  Conform. (P)

Werken met de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

Besluit

 1. 1. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vast te stellen als
  standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande
  openbare ruimte.

  Notulen
  Aangehouden tot 5 maart 2024

Raadsinformatiebrief aangepast proces Voorjaarsnota 2025 Albrandswaard
Vastgesteld

Besluit

 1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen naar de Raad.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord.(P)

Raadsinformatiebrief Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de
Bedrijfsvoeringspartner
Vastgesteld

Besluit
2/2

 1. De raadsinformatiebrief Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie vast te
  stellen en te versturen.
  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 05-03-2024