Wie doet wat in Albrandswaard

In Albrandswaard hebben we naast het college van burgemeester en wethouders een regieteam. Het regieteam is de schakel tussen het bestuur en de collega’s.

Regisseurs: kennis van dorp, wijk, buurt en straat

De regisseurs hebben allemaal een eigen aandachtsgebied. Zij houden zich daarbij bezig met het dorp als geheel, de wijk, de buurt en de straat.

Het regieteam werkt persoonlijk en oplossingsgericht. Zij kennen de inwoners, omstandigheden, verhoudingen en cultuur in de gemeente als geen ander. Zij zijn scherp op de vraag waar wij met onze inzet als gemeente net hét verschil kunnen maken om iets gedaan te krijgen.

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van alle clusters en teams binnen gemeente Albrandswaard.

Concerncontrol is een klein, onafhankelijk team dat veel contact heeft met alle afdelingen. Het team controleert of de organisatie de juiste dingen doet volgens de wet en afspraken van de Rijksoverheid. Ook onderzoekt dit team of de organisatie risico’s loopt. En hoe ze die risico’s kan voorkomen.

Team Dienstverlening houdt allerlei gegevens bij over inwoners, bedrijven en de gemeente zelf. Denk aan:

 • basisregistratie personen
 • burgerlijke stand
 • informatie over verkiezingen
 • informatie over inwoners die Nederlander willen worden (naturalisatie)
 • informatiebeveiliging rondom persoonsgegevens en reisdocumenten

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Facilitair en hun taken.

I-Services

I-Services registreert de post en beheert het archief.

Facilitair Advies

Dit team zorgt ervoor dat medewerkers van de gemeente hun werk goed en veilig kunnen doen op een fijne werkplek. En dat ze daarvoor de juiste spullen hebben. Niet alleen in de gemeentehuizen, maar ook op het afvalaanbiedstation.

Facility-Services

Facility-Services zorgt dat alle spullen binnen de gemeente op voorraad zijn. Ook ondersteunt het team bij evenementen en (raads)vergaderingen. Daarnaast zorgt ze dat het gemeentehuis schoon en netjes is.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Financiën en hun taken.

Strategisch Business Advies

Dit is de financieel strategische focusgroep. Het team brengt onafhankelijk de, soms tegenstrijdige, belangen van de gemeenten én de BAR-organisatie in kaart. Dit is nodig om een zorgvuldige afweging te kunnen laten plaatsvinden. Hierbij gaat het om thema’s die multidisciplinair zijn, dan wel qua omvang groot, risicovol of complex zijn. “De richtingaanwijzer op de rotonde”; benaderbaar van alle kanten, alle routes bekijken, belangen afwegen en dan richting geven voor de te nemen route.

Financieel Advies

Team Financieel advies bestaat uit financieel adviseurs en medewerkers advies. Zij geven financieel advies aan de medewerkers binnen de BAR-organisatie. Bijvoorbeeld managers (budgethouders), sub-budgethouders, teamleiders, kredietbeheerders en beleidsmedewerkers.

Financieel Specialisten

Team Financieel specialisten verzorgt de Planning en Control producten van de gemeenten. Het team is verantwoordelijk voor het procesmatige deel van de P&C-producten. Medewerkers uit dit team zijn contactpersoon voor de accountant, onder andere voor de controle van de jaarrekening(en). Ook de financieel specialistische onderwerpen worden door dit team behandeld.

Belastingen

Dit team heeft een regierol (account-houderschap) bij de uitvoering van de belastingtaken door SVHW. Het team stelt belastingverordeningen op of laat deze vaststellen. Ze berekent de belastingtarieven voor de gemeente.

Financieel Services

Team Financieel Services doet de boekhouding van de gemeente en betaalt en verstuurt, onder andere, de rekeningen. Ook zorgt ze dat alles netjes geregistreerd staat.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Informatie en automatisering en hun taken.

Applicatiebeheer

Team Applicatiebeheer beheert alle computerprogramma’s die de medewerkers van de gemeente gebruiken. Het team zorgt dat deze applicaties werken en up-to-date zijn. Ook helpt dit team de medewerkers als zij vragen hebben over de computerprogramma’s.

I-Advies

Team I-Advies adviseert collega’s over slimme ICT-oplossingen. Het team helpt de gemeenten om (digitale) informatie beter, sneller en veiliger te verwerken.

ICT-Services

Dit team is het eerst aanspreekpunt voor ICT-diensten. Het team bestaat uit de helpdesk en A-advies. De medewerkers van dit team beantwoorden vragen van collega’s over hun computer en geven advies bij het oplossen van problemen en storingen.

Informatiebeheer

Team Informatiebeheer beheert allerlei wettelijke informatie van de gemeente. Denk daarbij aan adresgegevens, gegevens van de openbare ruimte en kaarten. Het team zorgt ervoor dat deze informatie beschikbaar is voor inwoners, bedrijven en medewerkers.

Operatie en Diensten

Team Operatie en Diensten bestaat uit de systeembeheerders en collega’s van probleembeheer en projectondersteuning. Zij zorgen ervoor dat alle ICT-voorzieningen binnen de organisatie goed werken.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Juridische zaken en Inkoop en hun taken.

Inkoopadvies

Team Inkoopadvies ondersteunt en adviseert bij het inkoopproces van de gemeente. Als het om grote projecten gaat, werkt het team samen met de afdelingsinkoper.

Juridische dienstverlening en Verzekeringen

Dit team geeft juridisch advies. Ook zorgt het team voor alle verzekeringspolissen van de gemeente. Daarnaast handelt ze alle schadeclaims af van inwoners en bedrijven af.

Rechtsbescherming

Team Rechtsbescherming is het secretariaat en secretaris van de bezwarencommissies. Het team geeft ook advies over regels en wetten in (hoger) beroepsprocedures.

Hieronder vindt u een overzicht van de taken van het team binnen het cluster Maatschappij .

Contractmanagement en Financiën Maatschappij

De Business Controller van cluster Maatschappij geeft leiding aan de contractmanagers en financiële adviseurs.

Beleid en Ontwikkeling Maatschappelijke zaken

Dit team vertaalt regels en wetten naar de praktijk. Dat doen ze voor gebieden als Welzijn, Onderwijs, Sport, Preventie, Kinderopvang, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur. Het team regelt ook de Maatschappelijke Subsidies.

Participatie Albrandswaard

Dit team helpt inwoners die een uitkering krijgen om weer aan het werk te gaan. Het gaat dan om betaald werk, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Het team heeft veel contact met werkgevers, scholen en vrijwilligersorganisaties.

Administratie Uitkeringen

Team Administratie Uitkeringen bestaat uit drie teams: Uitkeringsadministratie (Participatiewet en minimaregelingen) Terugvordering & Verhaal en Toezicht & Handhaving.

Administratie Zorg

Dit team bestaat uit verschillende kleinere teams: Jeugdadministratie, Wmo-administratie, Kwaliteitsmedewerkers Wmo & Jeugd en functioneel beheer Sociaal Domein.

Inkomen / Poort

Dit team houdt zich bezig met uitkeringen houdt zich bezig met de uitkeringsprocessen PW Levensonderhoud, IOAW, Bijzondere bijstand en Bbz. Het team bestaat uit 3 kleinere teams. Team Poort behandelt uitkeringsaanvragen. Team Inkomen zorgt dat inwoners hun uitkering op een juiste manier ontvangen. Team Bezwaar en Beroep behandelt bezwaarschriften en beroepszaken rondom uitkeringen en bijstand.

SDV / Leerplicht / KCC

Dit team bestaat uit 4 onderdelen. Schulddienstverlening, Leerplicht, KCC Inkomen en het secretariaat. Schulddienstverlening helpt inwoners die schulden hebben. Leerplicht zorgt ervoor dat inwoners zich aan de leerplichtwet houden. Het KCC Inkomen is er voor inwoners die vragen hebben over werk en inkomen. Het secretariaat helpt het management van cluster Maatschappij.

Wijkteam Albrandswaard

Wijkteam Albrandswaard helpt inwoners met een hulpvraag om de juiste zorg te krijgen. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Het team zorgt dat dit proces goed verloopt. In dit team werken ook medewerkers van Leerplicht. Zij controleren of leerplichtige kinderen naar school gaan en komen in actie wanneer dat niet gebeurt.

Beleid en Ontwikkeling Sociaal Domein

Dit team houdt zich bezig met wetten en regels rondom Jeugdhulp, de Wmo en de Participatiewet, de wet inburgering, Schuldhulpverlening en armoede. Het team zorgt dat nieuwe of aangepaste wetten en regels op de goede manier worden gebruikt bij de gemeente.

WMO

Het Wmo-team helpt inwoners om mee te (blijven) doen in de maatschappij. Ook helpt ze inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook helpt dit team de mensen die snel onderdak nodig hebben om een woning te vinden. Verder zorgt het team dat kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking van en naar school gebracht worden.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio en hun taken.

Energietransitie en Klimaatadaptatie

Alle gemeenten in Nederland moeten overstappen van fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Ook moeten ze zich voorbereiden op het veranderende klimaat. Dat staat in de wet. Het team zorgt ervoor dat dit de komende jaren gebeurt. Het team doet dit voor en samen met de gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Verkeer en Mobiliteit

Dit team bestaat uit verkeerskundig medewerkers en beleidsadviseurs. Het team geeft advies over projecten op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit.

Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat

Dit team geeft advies over thema’s zoals verstedelijking, gezondheid en een goede omgeving voor inwoners en ondernemers.

Kwaliteit Leefomgeving

Dit team geeft het advies over zaken zoals lucht, geluid, externe veiligheid, woonvisies, economie, monumenten en erfgoed.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Ontwikkeling Mens en Organisatie en hun taken.

Communicatie

Team Communicatie adviseert over communicatie binnen de gemeenten, bijvoorbeeld tussen afdelingen. En over communicatie richting inwoners, bedrijven en organisaties. Ook adviseert het team over communicatie tussen de directie, managers en de teams.

HR-Advies en Ontwikkeling

HR staat voor Human Resources. Het HR-team adviseert de directie en het management over de manier waarop medewerkers hun werk doen. Denk daarbij aan het werk zelf, maar ook op welke plek medewerkers werken en hoe ze zich ontwikkelen.

HR-Services

Team HR-Services zorgt voor de salarisadministratie van de gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en hun taken.

Ruimtelijke ordening

Team Ruimtelijke ordening maakt plannen en regels over wat er met een wijk, straat, gebouw of plaats moet gebeuren. Dit gaat bijvoorbeeld over woonwijken, zorginstellingen of parken.

Gebiedsontwikkeling haalbaarheid

Dit team houdt zich bezig met hoe de gemeenten onze omgeving inrichten. En hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Zowel voor mensen, als voor het milieu en de economie.

Ontwerp ruimtelijke kwaliteit

Team Ontwerp ruimtelijke kwaliteit houdt zich op allerlei manieren bezig met hoe we de omgeving inrichten. Van regels tot aan ontwerp.

WABO-toezicht en Juridische handhaving

Als een bedrijf of inwoner wil (ver)bouwen, is daar meestal een vergunning voor nodig. Dit team controleert dit. Dat doet ze volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Wabo. Ook kijkt het team of bouwers zich aan de regels houden.

Omgevingsvergunningen

Team Omgevingsvergunningen beoordeelt of een bedrijf of inwoner een vergunning krijgt om iets te (ver)bouwen of te slopen. Daarbij kijken de medewerkers naar wetten en regels, zienswijzen, bezwaar en beroep. Het team overlegt en maakt afspraken met aanvragers en organisaties waar de gemeenten mee samenwerken. Verder verzorgt het team het secretariaat voor de Welstandscommissie. Ook houdt het team zich bezig met de administratie van aanvragen, CBS-statistieken, accountantscontroles en applicatiebeheer.

Hieronder vindt u een overzicht van de taken van het team binnen het cluster Strategie.

Strategie

Team Strategie onderzoekt belangrijke trends en ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Ook kijkt ze hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast adviseert het team het bestuur en de directie van de gemeente bij het maken van keuzes.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Uitvoering en hun taken.

Begraafplaatsen

De medewerkers van team Begraafplaatsen regelen allerlei zaken op de begraafplaatsen in de gemeenten. Ze begeleiden uitvaarten en helpen nabestaanden en bezoekers. Ook zorgen ze ervoor dat de begraafplaatsen netjes zijn en blijven.

Bomen, Borden en Spelen

De medewerkers van team Bomen, Borden en Spelen hebben allemaal hun eigen specialiteit. Sommige medewerkers onderhouden de bomen, perken en parken in de gemeenten. Andere medewerkers zorgen voor het onderhoud aan speeltoestellen. Ook zorgt een aantal medewerkers voor verkeer gerelateerde zaken in de gemeenten.

Gemalen en Riolering

Team Gemalen en riolering zorgt dat de inwoners droge voeten houden. Het team verhelpt storingen aan gemalen en zorgt dat de gemalen goed blijven werken.

Reiniging

Team Reiniging zorgt dat de straten schoon en netjes zijn. De medewerkers in dit team ruimen bijvoorbeeld zwerfafval op en legen de afvalbakken. Binnen het team werken mensen met een arbeidsbeperking op verstandelijk, geestelijk of lichamelijk gebied. De medewerkers van team Reiniging krijgen persoonlijke begeleiding in hun werk. Hun eigen ontwikkeling staat daarbij centraal.

Service en Administratie

Team Service en Administratie helpt de andere teams binnen het cluster Bedrijfsvoering. Dat doet ze op allerlei manieren. Het team zorgt er bijvoorbeeld voor dat de medewerkers op de gemeentewerf hun werk goed kunnen doen. Ook zorgt ze dat er gereedschap en ander materiaal is voor medewerkers van de gemeente. Daarnaast beheert dit team de kantine en de wasserette. En ze zorgt voor onderhoud aan machines en voertuigen van de gemeenten.

Het team doet de administratie voor de begraafplaatsen in de gemeente. Meldingen over de openbare ruimte komen ook bij dit team terecht.

Toezicht

Team Toezicht controleert bedrijven die de openbare ruimte onderhouden. Denk aan bedrijven die reparaties uitvoeren aan klein straatwerk, kabels en leidingen, openbare verlichting en boomonderhoud.

Wijkbeheer

Team Wijkbeheer zorgt ervoor dat de omgeving er netjes uitziet. Denk aan winkelcentra en parken. Als er iets kapot is, zorgen zij dat het wordt gerepareerd of vervangen. Verder plaatst het team straatmeubilair, zoals bankjes, afvalbakken en lantaarnpalen. Ook zorgt ze voor het groen in de gemeenten. Een grote groep medewerkers maakt deel uit van wacht- en waakdienst en de gladheidbestrijding.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Vastgoed en hun taken.

Exploitatie en Verhuur

Team Exploitatie en Verhuur heeft veel contact met scholen en (sport)verenigingen. Het team zorgt dat een vereniging of school gebruik kan maken van een gebouw, ruimte of sportveld.

Bouwkunde

Team Bouwkunde zorgt dat er gebouwen, ruimtes en sportvelden gebouwd of aangelegd worden. Deze zijn bedoeld voor scholen, sport- en cultuurorganisaties, zoals het zwembad en de bibliotheek. Het team zorgt ook voor het onderhoud en beheer. Daarnaast houdt team Bouwkunde zich bezig met het verduurzamen van de gebouwen en plaatsen.

Beleid en Projecten

Team Beleid en Projecten maakt de regels voor openbare gebouwen, ruimtes en plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Veiligheid en hun taken.

APV en Bijzondere wetten

Als een inwoner of (horeca)bedrijf een evenement wil organiseren, dan hebben ze daar meestal een vergunning van de gemeente voor nodig. Het Team APV en Bijzondere wetten behandelt deze vergunningaanvragen. Ze bepalen of het evenement voldoet aan de wet.

Openbare orde en Veiligheid

Team Openbare orde en Veiligheid houdt zich bezig met wetten en regels voor de veiligheid in openbaar gebied, zoals winkelstraten en parken. Daarnaast adviseert dit team het college van B&W over veiligheid.

BOA

Team BOA zorgt dat iedereen op straat zich netjes aan de regels houdt. Als dat niet gebeurt, kan het team boetes uitschrijven of andere maatregelen treffen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Voorbereiding en Beheer en hun taken.

Beheer

Team Beheer maakt de planning voor het onderhoud aan de openbare buitenruimte. Denk aan parken en pleinen. Het team maakt deze planning vanuit inspectie en onderzoek.

Team Beheer kijkt samen met team Beleid, Inrichting en Beheer naar wat er beter kan in de openbare buitenruimte. Daarover geven ze advies aan het gemeentebestuur. Daarbij betrekken ze inwoners, architecten en stedenbouw- en verkeerskundigen.

Verder heeft team Beheer veel contact met cluster Uitvoering. Samen maken ze plannen voor het dagelijks onderhoud. Ook overlegt het team vaak met team Wijkbeheer. Samen met het cluster Ontwikkeling, Leefomgeving en Regio zorgt team Beheer voor een leefomgeving die lang mee kan gaan.

Beleid, inrichting en beheer

Dit team maakt of wijzigt plannen voor inrichting en beheer van de openbare ruimte en de begraafplaatsen en adviseert het gemeentebestuur hierover.

Ondersteuning en Advies

Dit team helpt en adviseert team Beheer en team Uitvoering bij de bedrijfsvoering. De taakgebieden zijn:

 • planning en control cyclus
 • budgetbeheer
 • inkoop -en contractbeheer
 • management en administratieve ondersteuning
 • opleidingen
 • communicatie
 • schadeverhaal
 • GreenValley (regie op WOB en klachten)
 • regie op raads- en collegevragen
 • wagenpark- en werfbeheer
 • piketdiensten
 • bedrijfsvoeringsvraagstukken

Projecten buitenruimte

Team Projecten buitenruimte adviseert bij verschillende opdrachten die te maken hebben met bouwen voor inwoners en bedrijven. Soms voert het team de opdracht ook zelf uit. Bijvoorbeeld:

 • Het herinrichten van een sportpark;
 • Zorgen dat mensen kunnen er woningen en winkels gebouwd kunnen worden wonen en werken in woon-/winkelgebieden en bedrijventerreinen;
 • Begeleiden van een project waarbij meerdere gemeenten partijen samenwerken.

Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen

Dit team bereidt projecten voor op technisch gebied. Kloppen de gegevens, weet het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert waar de kabels liggen? Houdt iedereen zich aan de afspraken? Het team zorgt voor de afspraken met alle betrokken partijen.