Adviesgroepen

De gemeente Albrandswaard telt vier adviesgroepen.
Zij zijn er om op allerlei (beleids)terrein te adviseren, gevraagd en ongevraagd.

De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op dinsdagmiddag (sociale zaken) en donderdagavond (algemene zaken). Kijk voor meer informatie over de bezwaarprocedure op de pagina bezwaar maken.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.

De Commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de wijk– en buurtverdeling en het kiezen van straatnamen en namen van gemeentelijke bouwwerken.

Leden

De Commissie Naamgeving bestaat uit 1 lid van het college, een geschiedkundige, 2 inwoners uit de gemeente en een medewerker Verkeer van de gemeente. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het college.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd over de lokale gevolgen van nieuw beleid op de burgers in Albrandswaard.

Het gaat over onderwerpen als huishoudelijke hulp, vervoer, thuiszorg, begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet volledig redden, participatie in brede zin, bijstand, armoede en minima, sociale cohesie in de wijken en vrijwilligerswerk. Wilt u ook meedenken met de adviesraad? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Betrokken bij beleid

Het college van B&W betrekt de adviesraad actief bij voorgenomen beleid, verordeningen en regelingen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, passend onderwijs en werk en inkomen (Participatiewet).

Signalen zijn welkom

De adviesraad blijft graag in contact met de doelgroepen van gemeentelijk beleid, zoals gehandicapten, ouderen, ouders en jeugd. Graag ontvangt zij signalen van burgers die vinden dat de praktijk afwijkt van wat op beleidsniveau is afgesproken.

Contactgegevens

De heer Piet van Verseveld (voorzitter)
Telefoon: 06 38 55 13 48
E-mail: voorzitter@maatschappelijkeadviesraadalbrandswaard.nl
Website: www.maatschappelijkeadviesraadalbrandswaard.nl

Het Wonen, Welzijn en Zorg beraad (WWZ beraad) heeft 2 taken:

  • Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid op wonen, welzijn en zorg en de uitvoering van het beleid.
  • Signaleren van knelpunten en nieuwe kansen op bovengenoemde terreinen en het beleid van gemeente en deelnemers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

In het WWZ beraad zijn alle professionele aanbieders die in Albrandswaard op één of meerdere onderdelen van wonen, welzijn en zorg werkzaam zijn vertegenwoordigd.

Contactgegevens

De heer Frits Muller, voorzitter
Telefoonnummer: (088) 3571155
E-mail: F.Muller@anteszorg.nl