Vastgesteld bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021

17 mei 2023, 16:30

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van 3 april 2023 tot vaststellen van het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021.

Plan

Het voorliggende bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 maakt het mogelijk de maatregelen uit te voeren waarmee het streefbeeld (vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2020) voor het Buijtenland van Rhoon gerealiseerd kan worden. Voor de uitvoering van de doelen genoemd in het Streefbeeld is er een nieuwe planologische regeling nodig. Het bestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen en flexibiliteitsbepalingen voor nieuwe ontwikkelingen. De directe bestemmingen hebben onder meer betrekking op regels over hoogwaardig akker natuur, recreatie, verkeer en water. Het plan bevat ook een zogenaamde bestemmingsplanactiviteit. Nieuwe gewenste ontwikkelingen die bijdragen aan de doelen uit het streefbeeld kunnen via de procedure van de bestemmingsplanactiviteit worden gerealiseerd. Er worden geen omvangrijke negatieve milieueffecten verwacht.

Aanpassingen ten opzichte van het ontwerp

Ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp zijn er, mede naar aanleiding van de zienswijzen, aanpassingen gedaan. Deze staan beschreven in de Nota van Zienswijzen, een ervan betreft het aanpassen van de ruimtelijke onderbouwing van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de nieuwe horeca gelegenheid bij de Koedood.

Kosten verzekerd

De provincie Zuid Holland beschikt over een taakstellend budget voor de realisatie van het Buijtenland van Rhoon. De Provincie en de Gebiedscoöperatie hebben een
samenwerkingsovereenkomst.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Voor het bestemmingsplan is een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld. De conclusie van de m.e.r. beoordeling is dat geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen die aanleiding geven voor het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure in het kader van dit bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft op basis van deze conclusie conform besloten op 7 februari 2022.

Inzage

Van vrijdag 19 mei 2023 tot en met donderdag 29 juni 2023:

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.