Resultaten vragenlijst programma Geluid

8 november 2023, 10:31
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente wil Albrandswaard nog aantrekkelijker maken om in te wonen en te werken. Dit gaan we doen door onder andere de komende jaren in te zetten in het beperken van geluidshinder, als dit nodig is. Om een goed in beeld te krijgen waar overlast wordt ervaren en wat de oorzaak is in de verschillende wijken, hadden we afgelopen zomer een vragenlijst uitgezet. Daarop zijn meer dan 500 reacties gekomen. Dank u wel daarvoor.

Hieronder kunt u de samenvatting lezen met de resultaten. De resultaten uit de vragenlijst gebruiken wij nu voor het opstellen van het Programma Geluid 2024 tot en met 2028. Volgens planning wordt het Programma Geluid ter inzage gelegd van 5 maart tot 16 april 2024. Dan heeft u nog de mogelijkheid om te reageren op het Programma Geluid. Kijk voor meer informatie over hoe de gemeente met geluid omgaat op de pagina Geluidsbelastingkaarten.

Resultaten enquête

Tussen augustus en september 2023 konden inwoners de enquête invullen. De enquête is verspreid via kanalen van de gemeente Albrandswaard. 541 mensen hebben de 3 controlevragen ingevuld en tellen mee voor het eindresultaat.

Alle open antwoorden zijn met de hand geanalyseerd en geclusterd per type argument. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en wijk om tot een afspiegeling van de bevolking te komen. Dat was vooral nodig bij 70plussers en inwoners uit Portland: deze waren het meest ondervertegenwoordigd.

De resultaten zijn ook uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en wijk. Op de uitkomsten is een standaard betrouwbaarheidsmarge van 95 procent van toepassing.

  • 60 procent van de respondenten ervaart vaak geluidsoverlast in de buurt. Bij 29 procent is dat soms, bij de rest zelden of nooit. Naarmate men ouder wordt, wordt er relatief meer overlast ervaren. In Portland ervaart men iets vaker geluidsoverlast dan in de andere twee kernen.
  • Geluidsoverlast in de buurt komt het vaakst door verkeer (67%), metro (26%) en buren (13%). Bij verkeer gaat het met name om motoren/scooters, auto’s, de snelweg en – met name genoemd – de Groene Kruisweg. Zo’n 10 procent (52 respondenten) heeft ideeën om geluidsoverlast vanuit de buurt tegen te gaan. Vaakst genoemde ideeën zijn a) het gesprek aangaan met buren (20x), b) ramen dicht houden (9x) en de politie bellen (6x).
  • 12 procent van de respondenten ervaart vaak geluidsoverlast in de gemeente. Bij 31 procent is dat soms, bij 43% zelden en bij de rest nooit.
  • Geluidsoverlast in de gemeente komt het vaakst door verkeer (88%), metro (19%) en industrie (8%). Bij verkeer worden dezelfde categorieën genoemd namelijk motoren/scooters, auto’s, de snelweg en de Groene Kruisweg.
  • Gevraagd naar vier bronnen van geluidsoverlast in de gemeente geven respondenten aan het meest last te hebben van railverkeer: 30 procent ervaart de overlast hiervan als (heel) zwaar.
  • Snelweg A15 komt daarna met 26 procent dat de overlast als (heel) zwaar ervaart. In Portland heeft men het meeste overlast, daarna volgt Rhoon en dan Poortugaal.
  • Het minste overlast is er van scheepvaartverkeer op de Oude Maas: 7 procent ervaart de overlast hiervan als (heel) zwaar.
  • Een andere bron van geluidsoverlast in de gemeente is er eigenlijk niet, ook niet van vliegverkeer bijvoorbeeld. Wel geven sommige specificaties van de ervaren overlast. Met name last van optrekkende en racende auto’s (42x) en vooral ’s nachts veel overlast (21x) vallen daarbij op.
  • Minder dan 10 procent (44 respondenten) heeft een idee wat men zelf kan doen om geluidsoverlast in de gemeente te verminderen. Meest genoemde suggesties zijn a) klagen bij gemeente (14x), b) bezwaar maken tegen nieuwe windmolens (7x) en c) zichzelf beschermen tegen geluid (6x).
  • Op de vraag wat anderen/de gemeente kunnen doen om geluidsoverlast te verminderen geeft zo’n 60 procent (338 respondenten) antwoord. Vaakst genoemde suggesties zijn geluidsschermen plaatsen (93x), meer handhaven en controleren (81x) de snelheid verlagen (45), overlast van de metro verminderen (33x) en drempels en flitspalen plaatsen (26x).

Deze resultaten zijn ook te zien in de infographic: