Ontwerpwijzigingsplan Poort van Buijtenland ter inzage

30 november 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Poort van Buijtenland. Het plan heeft betrekking op de gronden ten noorden van de polder Het Buijtenland van Rhoon, gelegen tussen de Leidingstraat, de Koedood en kunstwerk de ‘Rode Boog’. Het plan maakt de ontwikkeling van een entreegebied en goede landschappelijke inpassing van de bijbehorende recreatieve bebouwing mogelijk, in overeenstemming met de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Portland’ (14-02-2014).

Plan

Realiseren van 3 bouwkavels voor het Inrichten van recreatieve functies ondersteunend aan het recreatiegebied het Buijtenland van Rhoon, zoals bijvoorbeeld een ontvangstlocatie, restaurant, outdoor- en manege(faciliteiten). Met daaraan verbonden voorzieningen zoals parkeren, fietspaden en zitplekken.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Voor het bestemmingsplan is een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld, waaruit blijkt dat geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen die aanleiding geven voor het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure in het kader van dit wijzigingsplan.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

  • 6 weken: van vrijdag 1 december 2023 tot en met donderdag 11 januari 2024.
  • www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.WPPoortBuijtenland-ONT1
  • Het wijzigingsplan is tevens onderaan deze pagina als pdf-bestand te raadplegen.

Zienswijze

Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken.

Gemotiveerd: stuur uw gemotiveerde reactie aan het college van B&W van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.
Graag onder vermelding van ‘zaaknummer 2023-030646’. U kunt uw zienswijze ook indienen via de gemeentelijke website via www.albrandswaard.nl/ter-inzage.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.