Ontwerpwijzigingsplan Dorpsdijk Rhoon en-besluit ontheffing hogere grenswaarden wet geluidhinder

28 december 2023, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbesluit tot vaststellen van het wijzigingsplan Dorpsdijk te Rhoon. Het gaat om het slopen van aanwezige opstallen, zoals garagebedrijf, boerderijtje, woning; en het herinrichten van de percelen om de bouw van 69 woningen (gestapelde bouw in twee gebouwen met appartementen) mogelijk te maken.

Het ontwerpbesluit hogere waarde wet geluidhinder ligt ook ter inzage. Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woningen in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen gevel maatregelen nodig zijn en het college stelt daarom voor deze nieuwe woningen hogere waarden vast.

Plan

Bouw van 69 woningen (gestapelde bouw met appartementen) op de percelen Dorpsdijk 116-130 te Rhoon.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Inzage

7 weken van vrijdag 29 december tot en met donderdag 15 februari 2024

Het ontwerpwijzigingsplan is te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie nummer:

NL.IMRO.0613.WPDorpsdijkRhoon-ONT1

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder is onder het kopje ‘documenten’ op deze pagina te raadplegen.

Zienswijze

Een belanghebbende kan tegen dit ontwerpbesluit gedurende de zeven weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, reactie indienen.
Stuur uw schriftelijke gemotiveerde zienswijze binnen de genoemde (inzage)termijn van 7 weken. Stuur uw reactie aan: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Graag onder vermelding van ‘2023-030645. U kunt uw zienswijze ook indienen via de gemeentelijke website via www.albrandswaard.nl/ter-inzage.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.