Ontwerpbestemmingsplan Kruisdijkpark Poortugaal en-besluit ontheffing hogere grenswaarden wet geluidhinder

14 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan Kruisdijkpark te Poortugaal. Het gaat om het slopen van twee bestaande bedrijfsloodsen en het herinrichten van de percelen gelegen naast de metro en ter hoogte van Kruisdijk 1 – 11 te Poortugaal om de bouw van 105 woningen (gestapelde bouw met 32 sociale huur- en 71 vrije sector appartementen en één 2/1 kap woning) mogelijk te maken.

Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woningen in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen gevel maatregelen nodig zijn en het college stelt daarom voor deze nieuwe woningen hogere waarden vast.

Plan

Slopen bestaande loodsen en herinrichten perceel en bouwen van 105 woningen (gestapelde bouw met appartementen) op de percelen tussen de metro en nabij Kruisdijk 1 – 11 te Poortugaal.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Inzage

Stukken liggen 6 weken ter inzage, namelijk vanaf vrijdag 15 december tot en met donderdag 25 januari 2024.

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPKruisdijkpark-ONT1

Overige stukken bij dit besluit zijn onderaan deze pagina te raadplegen als pdf.

Zienswijze

Een belanghebbende kan tegen dit ontwerpbesluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, reactie indienen.
Stuur uw schriftelijke gemotiveerde zienswijze binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Graag onder vermelding van ‘2023-030649’. U kunt uw zienswijze ook indienen via de gemeentelijke website via www.albrandswaard.nl/ter-inzage.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.