Ontwerpbestemmingsplan Albrandswaardseweg 86c Poortugaal en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh ter inzage

28 december 2023, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Albrandswaardsweg 86c Poortugaal. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van een woning tussen de bestaande woningen aan de Albrandswaardseweg huisnummers 86 en 88 planologisch toegestaan (kadastraal perceel C1412 Poortugaal). Het college legt eerst een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De raad neemt daarna een besluit op het definitieve plan.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ligt ook ter inzage. Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woning in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Het college stelt daarom voor deze nieuwe woning hogere waarden vast.

Plankosten

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Het college heeft vastgesteld dat gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, ook geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 februari tot en met 8 februari 2024 ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder treft u onderaan deze webpagina.

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0613.BPAlbrweg86c-ONT1)

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met mevrouw C. de Klerk via telefoonnummer 010-5061111

Zienswijze indienen

Gedurende bovenstaande termijn kunt u via een zienswijze reageren op het plan. Richt uw zienswijze aan de gemeenteraad van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon en onder vermelding van ‘Zienswijze OBP Albrandswaardseweg 86c zaak 2023-046772’.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.albrandswaard.nl/ter-inzage .

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.