Bestemmingsplan Vogelbuurt te Rhoon

12 oktober 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad tot vaststellen van het bestemmingsplan Vogelbuurt te Rhoon. Het gaat om het slopen van 33 bestaande woningen en het herinrichten van het deel van de wijk Vogelbuurt en het bouwen van 53 (sociale huur) woningen/appartementen.

Plan

Bouwen van 53 (sociale huur) woningen in de Vogelbuurt te Rhoon.

Besluit ontheffing hogere grenswaarden wet geluidhinder

Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woningen in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen extra gevelmaatregelen nodig zijn. Het college heeft daarom voor deze woningen hogere waarden vastgesteld.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Ter Inzage

Vanaf 13 oktober 2023 tot en met donderdag 23 november 2023. Het bestemmingsplan is te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0613.BPVogelbuurt-VST1)

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.