Bestemmingsplan Smitshoek 7 in Rhoon

7 maart 2024, 09:00

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad tot vaststellen van het bestemmingsplan Smitshoek 7 in Rhoon. Het gaat om het herinrichten van het perceel Smitshoek 7 in Rhoon en het bouwen van 2 nieuwe vrijstaande woningen.

Plan

Slopen bestaande woning en schuur en herinrichten perceel en bouwen van 2 vrijstaande woningen op het perceel Smitshoek 7 in Rhoon.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

Het plan en bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van vrijdag 8-3-2024 tot en met donderdag 18-4-2024 via:

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.