Bestemmingsplan Oud Rhoonsedijk 33 Poortugaal

12 oktober 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad tot vaststellen van het bestemmingsplan Oud Rhoonsedijk 33 te Poortugaal. Het gaat om het inrichten van het perceel Oud Rhoonsedijk 33 en het bouwen van 2 nieuwe vrijstaande woningen.

Plan

Slopen bestaande woning en schuurloods. Er worden 2 vrijstaande woningen gebouwd op het perceel Oud Rhoonsedijk 33 te Poortugaal.

Besluit ontheffing hogere grenswaarden wet geluidhinder

Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woningen in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen extra gevelmaatregelen nodig zijn. Het college heeft daarom voor deze woningen hogere waarden vastgesteld.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Ter Inzage

Vanaf 13 oktober 2023 tot en met donderdag 23 november 2023.

Inzien via: www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPOudRhoonsedijk33-VST1

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Documenten

    Digitale toegankelijkheid

    We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.