Bestemmingsplan Kruisdijkpark Poortugaal

13 juni 2024, 10:00

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad tot vaststellen van het bestemmingsplan Kruisdijkpark in Poortugaal. Het gaat om het slopen van twee bestaande bedrijf loodsen en het herinrichten van de percelen gelegen naast de metro en ter hoogte van Kruisdijk 1 – 11 te Poortugaal voor de bouw van woningen.

Plan

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 105 woningen (gestapelde bouw met 32 sociale huur- en 71 vrije sector appartementen en één 2/1 kap woning) mogelijk gemaakt.

Besluit ontheffing hogere grenswaarden wet geluidhinder

Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woning in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen extra gevelmaatregelen nodig zijn. Het college heeft daarom voor deze woningen hogere waarden vastgesteld.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

De stukken zijn te raadplegen van vrijdag 14-6-2024 tot en met donderdag 25-7-2024 via:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met mevrouw C. de Klerk via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.